Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. juli 2017 - Strasbourg

5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - frist: 6. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistik for så vidt angår ajourføringer af de årlige og månedlige energistatistikker (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - frist: 6. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for at tilpasse auktioneringen af kvoter til afgørelse (EU) 2015/1814 og med henblik på at opføre en auktionsplatform på listen, der agtes udpeget af Det Forenede Kongerige (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - frist: 5. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår octamethylcyclotetrasilotan (D4) og decamethylcyclopentasolixan (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - frist: 6. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik