Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus energiatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 muuttamisesta vuotuisia ja kuukausittaisia energiatilastoja koskevien päivitysten osalta (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokauppaamisen yhdenmukaistamiseksi päätöksen (EU) 2015/1814 kanssa sekä Yhdistyneen kuningaskunnan nimeämän huutokauppapaikan luetteloimiseksi (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - määräaika: 5. lokakuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta oktametyylisyklotetrasiloksaanin (D4) ja dekametyylisyklopentasiloksaanin (D5) osalta (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö