Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg

5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania do decyzji (UE) 2015/1814 sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji oraz w celu wpisania do wykazu platformy aukcyjnej, która ma zostać wyznaczona przez Zjednoczone Królestwo (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - termin: 5 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności