Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik vad gäller uppdateringarna för den årliga och månatliga energistatistiken (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 för att anpassa auktioneringen av utsläppsrätter till beslut (EU) 2015/1814 och för att förteckna en auktionsplattform som ska förordnas av Förenade kungariket (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - tidsfrist: 5 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy