Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0097/2017

Rozpravy :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Hlasovanie :

PV 06/07/2017 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0312

Zápisnica
Štvrtok, 6. júla 2017 - Štrasburg

6. Povolené spôsoby použitia diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I - Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Max Andersson (A8-0097/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson uviedol správy.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Helga Stevens (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Margrete Auken (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Boutonnet v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva a Gilles Lebreton.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Max Andersson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 6.7.2017 a bod 11.8 zápisnice zo dňa 6.7.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia