Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 5.7.2017 г.)


8.1. Случаите на лауреата на Нобелова награда Лю Сяобо и Ли Минг-Че

Предложения за резолюция B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 и B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans и Charles Tannock представят предложенията за резолюция B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 и B8-0462/2017.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Michaela Šojdrová представя предложението за резолюция B8-0463/2017.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga и Anders Primdahl Vistisen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 6.7.2017 г г.


8.2. Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак

Предложения за резолюция B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 и B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat и Lars Adaktusson представят предложението за резолюция.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, и Jytte Guteland, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot и Brian Hayes.

Изказаха се: Christos Stylianides (член на Комисията) и Marie-Christine Vergiat, които зададоха въпрос на Christos Stylianides, на който той ще даде писмен отговор.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 6.7.2017 г г.


8.3. Бурунди

Предложения за резолюция B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 и B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat и Joachim Zeller представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Krzysztof Hetman и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и José Inácio Faria.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 6.7.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност