Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017)


8.1. Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 και B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Οι Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 και B8-0462/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Η Michaela Šojdrová παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-0463/2017.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga και Anders Primdahl Vistisen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


8.2. Ερυθραία και ιδίως οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 και B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Οι Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat και Lars Adaktusson παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Νότης Μαριάς, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) και Marie-Christine Vergiat για να θέσει ερώτηση στον Χρήστο Στυλιανίδη, στην οποία θα απαντήσει γραπτώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


8.3. Μπουρούντι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 και B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Οι Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat και Joachim Zeller παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Krzysztof Hetman και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου