Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki και Anna Záborská

Έκθεση Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică και Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius και Clara Eugenia Aguilera García

Έκθεση Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová και Catherine Stihler

Έκθεση Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria και Seán Kelly

Έκθεση Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου