Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs - Strasbūra

16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 15.6.2017. lēmumu)

LIBE komiteja

- Stāvoklis Ungārijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūciju) (2017/2131(INL))
(atzinums: AFCO, CULT)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 29.6.2017. lēmumu)

AFET komiteja

- Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2017/2123(INI))

- 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (2017/2122(INI))
(atzinums: FEMM)

- Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2017/2121(INI))
(atzinums: AFCO, BUDG)

AGRI komiteja

- ES aitu un kazu nozares pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (2017/2117(INI))

- Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas lauksaimniecības nozarē (2017/2116(INI))
(atzinums: ENVI)

- ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (2017/2115(INI))
(atzinums: ENVI)

ECON komiteja

- Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats (2017/2124(INI))

- Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (2017/2114(INI))
(atzinums: REGI, EMPL (Reglamenta 54. pants))

EMPL komiteja

- Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(atzinums: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

ENVI komiteja

- Augu aizsardzības līdzekļu regulas (Regula (EK) Nr. 1107/2009) īstenošana (2017/2128(INI))
(atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants))

LIBE komiteja

- Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā (2017/2125(INI))
(atzinums: PETI)

PECH komiteja

- Kontroles pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem (2017/2129(INI))

- Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā (2017/2120(INI))

- Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē (2017/2119(INI))

- Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas zivsaimniecības nozari: pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie jautājumi (2017/2118(INI))
(atzinums: ENVI)

PETI komiteja

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2016. gadā (2017/2126(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

LIBE komiteja

- Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

DEVE komiteja

- Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (2017/2070(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, EMPL

ENVI komiteja

- Elektroenerģijas iekšējais tirgus (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: ENVI, ECON, IMCO, JURI (Reglamenta 54. pants)

- ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (2017/2006(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: ENVI

- Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ENVI, LIBE, IMCO

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 29.6.2017. lēmumu)

ENVI komiteja

- Augu aizsardzības līdzekļu regulas (Regula (EK) Nr. 1107/2009) īstenošana (2017/2128(INI))
(atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants))

ECON komiteja

- Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (2017/2114(INI))
(atzinums: EMPL
(Reglamenta 54. pants))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 29.6.2017. lēmumu)

- Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
ECON, LIBE komiteja
(atzinums: JURI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 29.6.2017. lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitam (2017/2130(INI))

Juridisks paziņojums - Privātuma politika