Показалец 
Протокол
PDF 302kWORD 87k
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I - Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (разискване)
 7.Китолов в Норвегия (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Случаите на лауреата на Нобелова награда Лю Сяобо и Ли Минг-Че
  8.2.Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак
  8.3.Бурунди
 9.Състав на Парламента
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Време за гласуване
  11.1.Доклад за Турция за 2016 г. (гласуване)
  11.2.Създаване на специална комисия за тероризма, нейните отговорности, численост и мандат (гласуване)
  11.3.(гласуване)
  11.4.Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (гласуване)
  11.5.Бурунди (гласуване)
  11.6.Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I (гласуване)
  11.7.Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (гласуване)
  11.8.Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (гласуване)
  11.9.Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС * (гласуване)
  11.10.Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта (гласуване)
  11.11.Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  15.1.1. Последващи действия по отношение на скандала с вноса на бразилско месо (2017/2735(RSP))
  15.2.2. Създаване на армия на ЕС (2017/2760(RSP))
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018г. (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, CONT, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение №189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета от за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно укрепването на независимостта на Комитета за регулаторен контрол с цел запазване на трудовата заетост (B8-0385/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

EMPL

- Angelo Ciocca. Предложение за резолюция относно задължението за етикетиране за ориза (B8-0386/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Udo Voigt. Предложение за резолюция относно спазването на европейските норми в областта на основните права и правата на човека (B8-0391/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Предложение за резолюция относно студентите сахрави, задържани в затвора в Удая (B8-0392/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно борбата срещу тормоза (B8-0393/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli Marco Zullo. Предложение за резолюция относно преразглеждането на разпоредбите относно пенсията за осигурителен стаж и възраст на членовете на Европейския парламент (B8-0394/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно европейската програма „Гаранция за младежта“ (B8-0403/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете за децата от прекомерно излагане на екрани (B8-0404/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно хуманитарната криза във Венесуела (B8-0432/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

4 юли 2017 г.

Helge Bülow (№ 0511/2017); (*) (№ 0512/2017); (*) (№ 0513/2017); (*) (№ 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (№ 0515/2017); (*) (№ 0516/2017); Guido Cuyvers (№ 0517/2017); Filippo Villani (№ 0518/2017); Luís Marques (№ 0519/2017); (*) (№ 0520/2017); Leif Lundgren (№ 0521/2017); (*) (№ 0522/2017); Christoph Klein (№ 0523/2017); (*) (№ 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (№ 0525/2017); Ştefan Chiroiu (№ 0526/2017); Ángela Teja (№ 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (№ 0528/2017); Ion Adrian Urda (№ 0529/2017); (*) (№ 0530/2017); Paweł Plata (№ 0531/2017); Leonidas Mamas (№ 0532/2017); Benjamin Franzil (№ 0533/2017); (*) (№ 0534/2017); Ludo Hermans (№ 0535/2017); Victor Man (№ 0536/2017); Jeremy Pylyp (№ 0537/2017); Alessandra Toscano (№ 0538/2017); (*) (№ 0539/2017); Jay Laville (№ 0540/2017); Pierpaolo Volpe (№ 0541/2017); (*) (№ 0542/2017); (*) (№ 0543/2017); Declan Fearon (№ 0544/2017); (*) (№ 0545/2017); Giacomo Buganè (№ 0546/2017); (*) (№ 0547/2017); Véronique Robert (№ 0548/2017); (*) (№ 0549/2017); (*) (№ 0550/2017); (*) (№ 0551/2017); (*) (№ 0552/2017); (*) (№ 0553/2017); (*) (№ 0554/2017); (*) (№ 0555/2017); Leif Lundgren (№ 0556/2017); (*) (№ 0557/2017); (*) (№ 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (№ 0559/2017); (*) (№ 0560/2017); (*) (№ 0561/2017); (*) (№ 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (№ 0563/2017); Polly Dyer (№ 0564/2017); (*) (№ 0565/2017); (*) (№ 0566/2017); (*) (№ 0567/2017); Николай Кожев (№ 0568/2017); Agnieszka Plata (№ 0569/2017); Tommaso Cossovich (№ 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (№ 0571/2017); Véronique Robert (№ 0572/2017); Пламен Пешев (№ 0573/2017); (*) (№ 0574/2017); (*) (№ 0575/2017); (*) (№ 0576/2017); (*) (№ 0577/2017); Mads Nikolajsen (№ 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (№ 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (№ 0580/2017); Giovanni Scali (№ 0581/2017); Véronique Robert (№ 0582/2017); Véronique Robert (№ 0583/2017); Véronique Robert (№ 0584/2017); Véronique Robert (№ 0585/2017); (*) (№ 0586/2017); Gredo Förster (№ 0587/2017); (*) (№ 0588/2017); (*) (№ 0589/2017); (*) (№ 0590/2017); (*) (№ 0591/2017); (*) (№ 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (№ 0593/2017); (*) (№ 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (№ 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (№ 0596/2017); Ada Stallone (№ 0597/2017); Fabian Knipper (№ 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (№ 0599/2017); (*) (№ 0600/2017).

(*) име с поверителен характер


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за установяване на Мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Pегламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор по отношение на актуализациите на годишната и месечната статистика за енергийния сектор (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с цел привеждане на търговете на квоти в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1814 и вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Обединеното кралство (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - срок: 5 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от регламента)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на октаметилциклотетрасилоксан („D4“) и декаметилциклопентасилоксан („D5“) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)


6. Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I - Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Max Andersson (A8-0097/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - Докладчик: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson представя докладите.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Helga Stevens (докладчик по становището на комисията EMPL), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията CULT), Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията PETI), Margrete Auken (докладчик по становището на комисията PETI), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Емил Радев, Tiemo Wölken, Костадинка Кънева и Gilles Lebreton.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria и Nicola Caputo.

Изказаха се: Christos Stylianides и Max Andersson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 6.7.2017 г и точка 11.8 от протокола от 6.7.2017 г г.


7. Китолов в Норвегия (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000058/2017) зададен от Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: Китолов в Норвегия (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Francesc Gambús и Marco Affronte.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi и Lampros Fountoulis.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 5.7.2017 г.)


8.1. Случаите на лауреата на Нобелова награда Лю Сяобо и Ли Минг-Че

Предложения за резолюция B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 и B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans и Charles Tannock представят предложенията за резолюция B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 и B8-0462/2017.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Michaela Šojdrová представя предложението за резолюция B8-0463/2017.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga и Anders Primdahl Vistisen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 6.7.2017 г г.


8.2. Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак

Предложения за резолюция B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 и B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat и Lars Adaktusson представят предложението за резолюция.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, и Jytte Guteland, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot и Brian Hayes.

Изказаха се: Christos Stylianides (член на Комисията) и Marie-Christine Vergiat, които зададоха въпрос на Christos Stylianides, на който той ще даде писмен отговор.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 6.7.2017 г г.


8.3. Бурунди

Предложения за резолюция B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 и B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat и Joachim Zeller представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Krzysztof Hetman и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и José Inácio Faria.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 6.7.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

9. Състав на Парламента

Компетентните органи на Френската република съобщиха, че Marine Le Pen и Jean-Luc Mélenchon са избрани за членове на националния парламент, считано от 19 юни 2017 г.

Парламентът, имайки предвид че съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент, обяви местата им за свободни, считано от 19 юни 2017 г.

Компетентните органи на Френската република съобщиха също така, че Christelle Lechevalier и Marie-Pierre Vieu са избрани за членове на Европейския парламент на местата съответно на Marine Le Pen и Jean-Luc Mélenchon, считано от 19 юни 2017 г.

Парламентът отбеляза тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по евентуално възникнал спор, Christelle Lechevalier и Marie-Pierre Vieu заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подписали декларация, че не заемат длъжност, която е несъвместима с качеството на член на ЕП .


10. Състав на комисиите и делегациите

По искане н групата S&D, Парламентът ратифицира следните назначения:

комисия BUDG: John Howart на мястото на Clare Moody

комисия ECON: Wajid Khan

подкомисия SEDE: Brando Benifei на мястото на Goffredo Maria Bettini

делегация за връзки с Арабския полуостров: Wajid Khan

делегация в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО: John Howart на мястото на David Martin

°
° ° °

Изказаха се: Ashley Fox относно разискването от предходния ден относно Едно седалище на Европейския парламент (точка 15 от протокола от 5.7.2017 г) и Antonio López-Istúriz White, който осъди нападението на парламента на Венесуела.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Доклад за Турция за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията за Турция за 2016 г. [2016/2308(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Kati Piri (A8-0234/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0306)

Изказвания

Kati Piri (докладчик), която поиска освобождаването на осемте защитника на правата на човека, арестувани вчера в Турция.

Renate Sommer внесе устно изменение на параграф 16, което беше прието.


11.2. Създаване на специална комисия за тероризма, нейните отговорности, численост и мандат (гласуване)

Предложение на Председателския съвет, внесено съгласно член 197 от Правилника за дейността, относно създаването на специална комисия относно тероризма, нейните правомощия, числен състав и мандат (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0307)

Случаите на лауреата на Нобелова награда Лю Сяобо и Ли Минг-Че


11.3. (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0459/2017

(за замяна на B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 ):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano et Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE;

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0308)


11.4. Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0464/2017

(за замяна на B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Laura Ferrara, EFDD;

—   Barbara Kappel

Приема се (P8_TA(2017)0309)


11.5. Бурунди (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0465/2017

(за замяна на B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Андрей Ковачев, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Inese Vaidere, от името на групата PPE.

—   Elena Valenciano и Victor Boştinaru, от името на групата S&D.

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR.

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE.

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL.

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė et Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas и Laura Ferrara, от името на групата EFDD

—   Barbara Kappel

Приема се (P8_TA(2017)0310)


11.6. Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие - Комисия по бюджети. Докладчици: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică и Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0311)


11.7. Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Max Andersson (A8-0097/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0312)


11.8. Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Max Andersson (A8-0102/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0313)


11.9. Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2017)0314)

Изказвания

Gerard Batten и Marc Tarabella относно протичането на гласуването.


11.10. Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта (гласуване)

Доклад относно действията на ЕС в подкрепа на устойчивостта [2017/2009(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Seb Dance (A8-0239/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0315)

Изказвания

David Coburn относно провеждането на гласуването.


11.11. Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС (гласуване)

Доклад относно насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС [2016/2250(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0316).


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Ангел Джамбазки и Anna Záborská

Доклад Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică и Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius и Clara Eugenia Aguilera García

Доклад Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová и Catherine Stihler

Доклад Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Ангел Джамбазки, José Inácio Faria и Seán Kelly

Доклад Younous Omarjee - A8-0226/2017
Момчил Неков.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.55 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15.1. 1. Последващи действия по отношение на скандала с вноса на бразилско месо (2017/2735(RSP))

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000029/2017) от Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen и Ivan Štefanec, към Комисията: Последващи действия по отношение на скандала с вноса на бразилско месо (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Mihai Ţurcanu, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Ангел Джамбазки, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai и Seán Kelly.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


15.2. 2. Създаване на армия на ЕС (2017/2760(RSP))

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000044/2017) от Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, към Комисията: Създаване на армия на ЕС (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ангел Джамбазки и Krisztina Morvai.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


16. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 15.6.2017 г.)

комисия LIBE

- Положението в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г.) (2017/2131(INL))
(подпомагаща: AFCO, CULT)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29.6.2017 г.)

комисия AFET

- Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (2017/2123(INI))

- Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2017/2122(INI))
(подпомагаща: FEMM)

- Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (2017/2121(INI))
(подпомагаща: AFCO, BUDG)

комисия AGRI

- Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (2017/2117(INI))

- Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури - Поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор (2017/2116(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС (2017/2115(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия ECON

- Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (2017/2124(INI))

- Икономически политики на еврозоната (2017/2114(INI))
(подпомагаща: REGI, EMPL) - член 54 от Правилника за дейността

комисия EMPL

- Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(подпомагаща: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

комисия ENVI

- Прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита (2017/2128(INI))
(подпомагаща: AGRI) - член 54 от Правилника за дейността

комисия LIBE

- Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. (2017/2125(INI))
(подпомагаща: PETI)

комисия PECH

- Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (2017/2129(INI))

- Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (2017/2120(INI))

- Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (2017/2119(INI))

- Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: настоящо състояние и бъдещи предизвикателства (2017/2118(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия PETI

- Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. (2017/2126(INI))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (2017/2052(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

комисия DEVE

- Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (2017/2070(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: DEVE, EMPL

комисия ENVI

- Вътрешния пазар на електроенергия [преработен текст] (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: ENVI, ECON, IMCO, JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата, прието на 21‑вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (2017/2006(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: ENVI

- Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагаща: ENVI, LIBE, IMCO

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29.6.2017 г.)

комисия ENVI

- Прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита (2017/2128(INI))
(подпомагаща: AGRI) - член 54 от Правилника за дейността


комисия ECON

- Икономически политики на еврозоната (2017/2114(INI))
(подпомагаща: EMPL) - член 54 от Правилника за дейността

Съвместни комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29.6.2017 г.)

Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))

комисии ECON, LIBE

(подпомагаща JURI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29.6.2017 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (2017/2130(INI))


17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 11 септември 2017 г. до 14 септември 2017 г.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.05 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Майдел, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Правна информация - Политика за поверителност