Seznam 
Zápis
PDF 271kWORD 83k
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení ***I – Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi ***I (rozprava)
 7.Lov velryb v Norsku (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Případy nositele Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che
  8.2.Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka
  8.3.Burundi
 9.Složení Parlamentu
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Hlasování
  11.1.Zpráva o Turecku za rok 2016 (hlasování)
  11.2.Zřízení zvláštního výboru pro boj proti terorismu, jeho působnost, složení a funkční období (hlasování)
  11.3.Případy nositele Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che (hlasování)
  11.4.Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka (hlasování)
  11.5.Burundi (hlasování)
  11.6.Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD ***I (hlasování)
  11.7.Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení ***I (hlasování)
  11.8.Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi ***I (hlasování)
  11.9.Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii * (hlasování)
  11.10.Úsilí EU v oblasti udržitelnosti (hlasování)
  11.11.Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Závažné interpelace (rozprava)
  15.1.Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa (2017/2735(RSP))
  15.2.Armáda EU (2017/2760(RSP))
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků zFondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků znástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření křešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde opovinnou automatickou výměnu informací voblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků zFondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Přílohy návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy (přepracované znění) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Martin. Návrh usnesení o posílení nezávislosti Výboru pro kontrolu regulace na ochranu zaměstnanosti (B8-0385/2017)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

EMPL

- Angelo Ciocca. Návrh usnesení o povinnosti označování pro rýži (B8-0386/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Udo Voigt. Návrh usnesení o dodržování evropských standardů základních a lidských práv (B8-0391/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Návrh usnesení o západosaharských studentech vězněných ve městě Oudaya (B8-0392/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti šikaně (B8-0393/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli a Marco Zullo. Návrh usnesení o přezkumu ustanovení, která se týkají starobního důchodu poslanců Evropského parlamentu (B8-0394/2017)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o evropském programu záruk pro mladé lidi (B8-0403/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rizicích pro děti plynoucích z nadměrného používání přístrojů s obrazovkami (B8-0404/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o humanitární krizi ve Venezuele (B8-0432/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFET


3. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 4. července 2017

Helge Bülow (č. 0511/2017); (*) (č. 0512/2017); (*) (č. 0513/2017); (*) (č. 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (č. 0515/2017); (*) (č. 0516/2017); Guido Cuyvers (č. 0517/2017); Filippo Villani (č. 0518/2017); Luís Marques (č. 0519/2017); (*) (č. 0520/2017); Leif Lundgren (č. 0521/2017); (*) (č. 0522/2017); Christoph Klein (č. 0523/2017); (*) (č. 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0525/2017); Ştefan Chiroiu (č. 0526/2017); Ángela Teja (č. 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (č. 0528/2017); Ion Adrian Urda (č. 0529/2017); (*) (č. 0530/2017); Paweł Plata (č. 0531/2017); Leonidas Mamas (č. 0532/2017); Benjamin Franzil (č. 0533/2017); (*) (č. 0534/2017); Ludo Hermans (č. 0535/2017); Victor Man (č. 0536/2017); Jeremy Pylyp (č. 0537/2017); Alessandra Toscano (č. 0538/2017); (*) (č. 0539/2017); Jay Laville (č. 0540/2017); Pierpaolo Volpe (č. 0541/2017); (*) (č. 0542/2017); (*) (č. 0543/2017); Declan Fearon (č. 0544/2017); (*) (č. 0545/2017); Giacomo Buganè (č. 0546/2017); (*) (č. 0547/2017); Véronique Robert (č. 0548/2017); (*) (č. 0549/2017); (*) (č. 0550/2017); (*) (č. 0551/2017); (*) (č. 0552/2017); (*) (č. 0553/2017); (*) (č. 0554/2017); (*) (č. 0555/2017); Leif Lundgren (č. 0556/2017); (*) (č. 0557/2017); (*) (č. 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (č. 0559/2017); (*) (č. 0560/2017); (*) (č. 0561/2017); (*) (č. 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (č. 0563/2017); Polly Dyer (č. 0564/2017); (*) (č. 0565/2017); (*) (č. 0566/2017); (*) (č. 0567/2017); Nikolai Kozhev (č. 0568/2017); Agnieszka Plata (č. 0569/2017); Tommaso Cossovich (č. 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (č. 0571/2017); Véronique Robert (č. 0572/2017); Plamen Peshev (č. 0573/2017); (*) (č. 0574/2017); (*) (č. 0575/2017); (*) (č. 0576/2017); (*) (č. 0577/2017); Mads Nikolajsen (č. 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (č. 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0580/2017); Giovanni Scali (č. 0581/2017); Véronique Robert (č. 0582/2017); Véronique Robert (č. 0583/2017); Véronique Robert (č. 0584/2017); Véronique Robert (č. 0585/2017); (*) (č. 0586/2017); Gredo Förster (č. 0587/2017); (*) (č. 0588/2017); (*) (č. 0589/2017); (*) (č. 0590/2017); (*) (č. 0591/2017); (*) (č. 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (č. 0593/2017); (*) (č. 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (č. 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (č. 0596/2017); Ada Stallone (č. 0597/2017); Fabian Knipper (č. 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 0599/2017); (*) (č. 0600/2017).

(*) jméno autora nebylo zveřejněno


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. července 2017

předáno příslušnému výboru: PECH


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro nouzové situace a obnovu přenosové soustavy (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - lhůta: 6. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o aktualizace pro roční a měsíční energetické statistiky (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - lhůta: 6. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 s cílem uvést dražby povolenek do souladu s rozhodnutím (EU) 2015/1814 a zařadit na seznam dražební platformu jmenovanou Spojeným královstvím (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - lhůta: 5. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - lhůta: 6. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)


6. Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení ***I – Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Max Andersson (A8-0097/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson uvedl zprávy.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Helga Stevens (zpravodajka výboru EMPL), Helga Trüpel (zpravodajka výboru CULT), Angel Dzhambazki (zpravodaj výboru CULT), Rosa Estaràs Ferragut (zpravodajka výboru PETI), Margrete Auken (zpravodajka výboru PETI), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva a Gilles Lebreton.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria a Nicola Caputo.

Vystoupili: Christos Stylianides a Max Andersson.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 6.7.2017 a bod 11.8 zápisu ze dne 6.7.2017.


7. Lov velryb v Norsku (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Lov velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Francesc Gambús a Marco Affronte.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi a Lampros Fountoulis.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 5.7.2017.)


8.1. Případy nositele Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che

Návrhy usnesení B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 a B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans et Charles Tannock uvedli návrhy usnesení B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 a B8-0462/2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Michaela Šojdrová uvedla návrh usnesení B8-0463/2017.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga a Anders Primdahl Vistisen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 6.7.2017.


8.2. Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka

Návrhy usnesení B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 a B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Lars Adaktusson uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, a Jytte Guteland za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot a Brian Hayes.

Vystoupili: Christos Stylianides (člen Komise) a Marie-Christine Vergiat, která položila otázku, na kterou Christos Stylianides odpoví písemně.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 6.7.2017.


8.3. Burundi

Návrhy usnesení B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 a B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat a Joachim Zeller uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Tim Aker za skupinu EFDD, Krzysztof Hetman a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a José Inácio Faria.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 6.7.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

9. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Francouzské republiky oznámily, že Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon byli s platností od 19. června 2017 zvoleni poslanci vnitrostátního parlamentu.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a konstatoval uvolnění jejich mandátů s platností od 19. června 2017.

Příslušné orgány Francouzské republiky rovněž oznámily, že Christelle Lechevalierová, kterou je nahrazena Marine Le Penová, a Marie-Pierre Vieuová, kterou je nahrazen Jean-Luc Mélenchon, byly zvoleny poslankyněmi Evropského parlamentu s platností od 19. června 2017.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Christelle Lechevalier a Marie-Pierre Vieu v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinily prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


10. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupiny S&D schválil tato jemnování:

výbor BUDG: John Howart, kterým je nahrazena Clare Moody

výbor ECON: Wajid Khan

podvýbor SEDE: Brando Benifei, kterým je nahrazen Goffredo Maria Bettini

delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem: Wajid Khan

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: John Howart, kterým je nahrazen David Martin

°
° ° °

Vystoupili: Ashley Fox ke včerejší debatě týkající se jediného sídla Evropského parlamentu (bod 15 zápisu ze dne 5.7.2017) a Antonio López-Istúriz White, aby odsoudil útok na poslance, ke kterému došlo ve venezuelském parlamentu.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Zpráva o Turecku za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2016 [2016/2308(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Kati Piri (A8-0234/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0306)

Vystoupení

Kati Piri (zpravodajka) s žádostí, aby bylo osvobozeno 8 obránců lidských práv zatčených včera v Turecku.

Renate Sommer předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 16, který byl vzat v potaz.


11.2. Zřízení zvláštního výboru pro boj proti terorismu, jeho působnost, složení a funkční období (hlasování)

Návrh Konference předsedů předložený podle článku 197 jednacího řádu o zřízení, působnosti, složení a funkčním období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0307)


11.3. Případy nositele Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0459/2017

(nahrazující B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 ):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0308)


11.4. Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0464/2017

(nahrazující B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Laura Ferrara za skupinu EFDD;

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0309)


11.5. Burundi (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0465/2017

(nahrazující B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano a Victor Boştinaru za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Laura Ferrara za skupinu EFDD;

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0310)


11.6. Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro rozvoj - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0311)


11.7. Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Max Andersson (A8-0097/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0312)


11.8. Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Max Andersson (A8-0102/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0313)


11.9. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2017)0314)

Vystoupení

Gerard Batten a Marc Tarabella k průběhu hlasování.


11.10. Úsilí EU v oblasti udržitelnosti (hlasování)

Zpráva o úsilí EU v oblasti udržitelnosti [2017/2009(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Seb Dance (A8-0239/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0315)

Vystoupení

David Coburn k vedení hlasování.


11.11. Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU (hlasování)

Zpráva o podpoře soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: doplnění článku 349 Smlouvy o fungování EU [2016/2250(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0316).


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki a Anna Záborská

zpráva Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius a Clara Eugenia Aguilera García

zpráva Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová a Catherine Stihler

zpráva Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Seán Kelly

zpráva Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:55, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Závažné interpelace (rozprava)

15.1. Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa (2017/2735(RSP))

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000029/2017), kterou pokládají Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen a Ivan Štefanec Komisi: Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Mihai Ţurcanu za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


15.2. Armáda EU (2017/2760(RSP))

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000044/2017), kterou pokládá Beatrix von Storch za skupinu EFDD Komisi: Armáda EU (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Angel Dzhambazki a Krisztina Morvai.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 15. 6. 2017)

výbor LIBE

- Situace v Maďarsku (podle usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017) (2017/2131(INL))
(stanovisko: AFCO, CULT)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. 6. 2017)

výbor AFET

- Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (2017/2123(INI))

- Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a politika Evropské unie v této oblasti (2017/2122(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2017/2121(INI))
(stanovisko: AFCO, BUDG)

výbor AGRI

- Aktuální situace a vyhlídky do budoucna v odvětví chovu ovcí a koz v EU (2017/2117(INI))

- Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin - Podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském zemědělství (2017/2116(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU (2017/2115(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor ECON

- Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 (2017/2124(INI))

- Hospodářská politika eurozóny (2017/2114(INI))
(stanovisko: REGI, EMPL (článek 54 jednacího řádu))

výbor EMPL

- Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

výbor ENVI

- Provádění nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin (2017/2128(INI))
(stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu))

výbor LIBE

- Výroční zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2016 (2017/2125(INI))
(stanovisko: PETI)

výbor PECH

- Provádění kontrolních opatření pro stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (2017/2129(INI))

- Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (2017/2120(INI))

- Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (2017/2119(INI))

- Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy (2017/2118(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor PETI

- Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2016 (2017/2126(INI))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (2017/2052(INI))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

výbor DEVE

- Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (2017/2070(INI))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: DEVE, EMPL

výbor ENVI

- Vnitřní trh s elektřinou (přepracování) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: ENVI, ECON, IMCO, JURI (článek 54 jednacího řádu))

- Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody z konference COP 21 o změně klimatu (2017/2006(INI))
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: ENVI

- Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, LIBE, IMCO

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. 6. 2017)

výbor ENVI

- Provádění nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin (2017/2128(INI))
(stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu))

výbor ECON

- Hospodářská politika eurozóny (2017/2114(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu))

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29.6.2017)

- Kontroly peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

výbory: ECON, LIBE

(stanovisko: JURI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. 6. 2017)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Východního partnerství před konáním summitu v listopadu 2017 (2017/2130(INI))


17. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


18. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 11. do 14. září 2017.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 16:05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Právní upozornění - Ochrana soukromí