Indeks 
Protokol
PDF 276kWORD 82k
Torsdag den 6. juli 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ***I - Grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ***I (forhandling)
 7.Hvalfangst i Norge (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che
  8.2.Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac
  8.3.Burundi
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Afstemningstid
  11.1.2016-rapporten om Tyrkiet (afstemning)
  11.2.Nedsættelse af et særligt udvalg om terrorisme, dets beføjelser, medlemstal og funktionsperiode (afstemning)
  11.3.Sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che (afstemning)
  11.4.Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (afstemning)
  11.5.Burundi (afstemning)
  11.6.Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond ***I (afstemning)
  11.7.Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ***I (afstemning)
  11.8.Grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ***I (afstemning)
  11.9.Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU * (afstemning)
  11.10.En europæisk indsats for bæredygtighed (afstemning)
  11.11.Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Større forespørgsler (forhandling)
  15.1.Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød (2017/2735(RSP))
  15.2.EU-hær (2017/2760(RSP))
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Bilag til Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, CONT, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr.189/2014/EU af 20.februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (Kodification) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om styrkelse af uafhængigheden af Kommissionens Udvalg for Forskriftskontrol med henblik på at bevare arbejdspladser (B8-0385/2017)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

EMPL

- Angelo Ciocca. Forslag til beslutning om mærkningspligt for ris (B8-0386/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Udo Voigt. Forslag til beslutning om beskyttelse af standarden for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder (B8-0391/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Forslag til beslutning om de vestsahariske studerende, som sidder fængslet i Oudaya (B8-0392/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bekæmpelse af mobning (B8-0393/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli og Marco Zullo. Forslag til beslutning om ændring af bestemmelserne for alderspension til Europa-Parlamentets medlemmer (B8-0394/2017)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om det europæiske program "ungdomsgarantiordningen" (B8-0403/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om faren for børn ved overeksponering for skærme (B8-0404/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den humanitære krise i Venezuela (B8-0432/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AFET


3. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 4. juli 2017

Helge Bülow (nr. 0511/2017); (*) (nr. 0512/2017); (*) (nr. 0513/2017); (*) (nr. 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (nr. 0515/2017); (*) (nr. 0516/2017); Guido Cuyvers (nr. 0517/2017); Filippo Villani (nr. 0518/2017); Luís Marques (nr. 0519/2017); (*) (nr. 0520/2017); Leif Lundgren (nr. 0521/2017); (*) (nr. 0522/2017); Christoph Klein (nr. 0523/2017); (*) (nr. 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0525/2017); Ştefan Chiroiu (nr. 0526/2017); Ángela Teja (nr. 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (nr. 0528/2017); Ion Adrian Urda (nr. 0529/2017); (*) (nr. 0530/2017); Paweł Plata (nr. 0531/2017); Leonidas Mamas (nr. 0532/2017); Benjamin Franzil (nr. 0533/2017); (*) (nr. 0534/2017); Ludo Hermans (nr. 0535/2017); Victor Man (nr. 0536/2017); Jeremy Pylyp (nr. 0537/2017); Alessandra Toscano (nr. 0538/2017); (*) (nr. 0539/2017); Jay Laville (nr. 0540/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 0541/2017); (*) (nr. 0542/2017); (*) (nr. 0543/2017); Declan Fearon (nr. 0544/2017); (*) (nr. 0545/2017); Giacomo Buganè (nr. 0546/2017); (*) (nr. 0547/2017); Véronique Robert (nr. 0548/2017); (*) (nr. 0549/2017); (*) (nr. 0550/2017); (*) (nr. 0551/2017); (*) (nr. 0552/2017); (*) (nr. 0553/2017); (*) (nr. 0554/2017); (*) (nr. 0555/2017); Leif Lundgren (nr. 0556/2017); (*) (nr. 0557/2017); (*) (nr. 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (nr. 0559/2017); (*) (nr. 0560/2017); (*) (nr. 0561/2017); (*) (nr. 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (nr. 0563/2017); Polly Dyer (nr. 0564/2017); (*) (nr. 0565/2017); (*) (nr. 0566/2017); (*) (nr. 0567/2017); Nikolai Kozhev (nr. 0568/2017); Agnieszka Plata (nr. 0569/2017); Tommaso Cossovich (nr. 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (nr. 0571/2017); Véronique Robert (nr. 0572/2017); Plamen Peshev (nr. 0573/2017); (*) (nr. 0574/2017); (*) (nr. 0575/2017); (*) (nr. 0576/2017); (*) (nr. 0577/2017); Mads Nikolajsen (nr. 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (nr. 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0580/2017); Giovanni Scali (nr. 0581/2017); Véronique Robert (nr. 0582/2017); Véronique Robert (nr. 0583/2017); Véronique Robert (nr. 0584/2017); Véronique Robert (nr. 0585/2017); (*) (nr. 0586/2017); Gredo Förster (nr. 0587/2017); (*) (nr. 0588/2017); (*) (nr. 0589/2017); (*) (nr. 0590/2017); (*) (nr. 0591/2017); (*) (nr. 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr. 0593/2017); (*) (nr. 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (nr. 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (nr. 0596/2017); Ada Stallone (nr. 0597/2017); Fabian Knipper (nr. 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0599/2017); (*) (nr. 0600/2017).

(*) Navn fortroligt


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. juli 2017

henvist til kor. udv. PECH


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - frist: 6. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistik for så vidt angår ajourføringer af de årlige og månedlige energistatistikker (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - frist: 6. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for at tilpasse auktioneringen af kvoter til afgørelse (EU) 2015/1814 og med henblik på at opføre en auktionsplatform på listen, der agtes udpeget af Det Forenede Kongerige (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - frist: 5. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår octamethylcyclotetrasilotan (D4) og decamethylcyclopentasolixan (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - frist: 6. oktober 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)


6. Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ***I - Grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Max Andersson (A8-0097/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andrefrembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson forelagde betænkningerne.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Helga Stevens (ordfører for udtalelse fra EMPL), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra CULT), Rosa Estaràs Ferragut (ordfører for udtalelse fra PETI), Margrete Auken (ordfører for udtalelse fra PETI), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva og Gilles Lebreton.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria og Nicola Caputo.

Talere: Christos Stylianides og Max Andersson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 6.7.2017 og punkt 11.8 i protokollen af 6.7.2017.


7. Hvalfangst i Norge (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000058/2017) af Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor og Eleonora Evi, for ENVI, til Kommissionen: Hvalfangst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Renata Briano for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Francesc Gambús og Marco Affronte.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi og Lampros Fountoulis.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


8. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 5.7.2017).


8.1. Sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che

Forslag til beslutning B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 og B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans og Charles Tannock forelagde beslutningsforslagene B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 og B8-0462/2017.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslaget B8-0463/2017.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga og Anders Primdahl Vistisen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor og Stanislav Polčák.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 6.7.2017.


8.2. Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac

Forslag til beslutning B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 og B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat og Lars Adaktusson forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, og Jytte Guteland for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot og Brian Hayes.

Talere: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) og Marie-Christine Vergiat, der stillede et spørgsmål til Christos Stylianides, der ville besvare spørgsmålet skriftligt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 6.7.2017.


8.3. Burundi

Forslag til beslutning B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 og B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat og Joachim Zeller forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Krzysztof Hetman og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og José Inácio Faria.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 6.7.2017.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

9. Parlamentets sammensætning

De franske kompetente myndigheder havde meddelt, at Marine Le Pen og Jean-Luc Mélenchon var blevet valgt til medlemmer af det franske parlament med virkning fra den 19. juni 2017.

Parlamentet konstaterede, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med mandatet i Europa-Parlamentet, og at deres mandater var ledige med virkning fra den 19. juni 2017.

De kompetente franske myndigheder havde endvidere meddelt, at Christelle Lechevalier og Marie-Pierre Vieu var udnævnt som medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for Marine Le Pen og Jean-Luc Mélenchon med virkning fra den 19. juni 2017.

Parlamentet tog udnævnelserne til efterretning.

Christelle Lechevalier og Marie-Pierre Vieu deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


10. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra S&D-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

BUDG: John Howart i stedet for Clare Moody

ECON: Wajid Khan

SEDE: Brando Benifei i stedet for Goffredo Maria Bettini

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø: Wajid Khan

Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg: John Howart i stedet for David Martin

°
° ° °

Talere: Ashley Fox om den foregående dags forhandling om Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (punkt 15 i protokollen af 5.7.2017) og Antonio López-Istúriz White, der fordømte angrebene på parlamentsmedlemmerne i det venezuelanske parlament.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. 2016-rapporten om Tyrkiet (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet [2016/2308(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Kati Piri (A8-0234/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0306)

Indlæg

Kati Piri (ordfører), der krævede løsladelse af de otte menneskerettighedsforkæmpere, der den foregående dag var blevet arresteret i Tyrkiet.

Renate Sommer, havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 16, som var blevet godtaget.


11.2. Nedsættelse af et særligt udvalg om terrorisme, dets beføjelser, medlemstal og funktionsperiode (afstemning)

Formandskonferencens forslag, fremlagt i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 197, om nedsættelse af et særligt udvalg om terrorisme, dets beføjelser, medlemstal og funktionsperiode (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0307)


11.3. Sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0459/2017

(erstatter B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 ):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska et Inese Vaidere, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano et Soraya Post, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek et Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström et Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė et Tamás Meszerics, for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0308)


11.4. Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0464/2017

(erstatter B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska et Inese Vaidere, au nom du groupe PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, au nom du groupe S&D

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, au nom du gourpe ECR

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova et Valentinas Mazuronis, au nom du groupe ALDE

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos et Stelios Kouloglou, au nom du groupe GUE/NGL

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun et Barbara Lochbihler, au nom du groupe Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi et Laura Ferrara, EFDD

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0309)


11.5. Burundi (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0465/2017

(erstatter B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska et Inese Vaidere, au nom du groupe PPE

—   Elena Valenciano et Victor Boştinaru, au nom du groupe S&D

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, au nom du groupe ECR

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis et Filiz Hyusmenova, au nom du groupe ALDE

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos et Barbara Spinelli, au nom du groupe GUE/NGL.

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė et Jordi Solé, au nom du groupe Verts/ALE

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas et Laura Ferrara, au nom du groupe EFDD

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0310)


11.6. Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică og Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0311)


11.7. Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Max Andersson (A8-0097/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0312)


11.8. Grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andrefrembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Max Andersson (A8-0102/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0313)


11.9. Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2017)0314)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Godkendt som ændret (P8_TA(2017)0314)

Indlæg

Gerard Batten og Marc Tarabella om afviklingen af afstemningen.


11.10. En europæisk indsats for bæredygtighed (afstemning)

Betænkning om en europæisk indsats for bæredygtighed [2017/2009(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Seb Dance (A8-0239/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0315)

Indlæg

David Coburn om afviklingen af afstemningen.


11.11. Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi (afstemning)

Betænkning om fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF [2016/2250(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0316).


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki og Anna Záborská

Betænkning: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică og Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius og Clara Eugenia Aguilera García

Betænkning: Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová og Catherine Stihler

Betænkning: Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria og Seán Kelly

Betænkning: Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Større forespørgsler (forhandling)

15.1. Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød (2017/2735(RSP))

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000029/2017) af Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen og Ivan Štefanec til Kommissionen: Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková begrundede forespørgslen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Mihai Ţurcanu for PPE-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai og Seán Kelly.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15.2. EU-hær (2017/2760(RSP))

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000044/2017) af Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen til Kommissionen: EU-hær (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch begrundede forespørgslen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Angel Dzhambazki og Krisztina Morvai.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 15.6.2017)

LIBE

- Situationen i Ungarn (i henhold til Europa-Parlamentets beslutning af 17. maj 2017) (2017/2131(INL))
(rådg.udv.: AFCO, CULT)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29.6.2017)

AFET

- Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (2017/2123(INI))

- Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (2017/2122(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

- Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2017/2121(INI))
(rådg.udv.: AFCO, BUDG)

AGRI

- Den aktuelle situation og fremtidsudsigterne inden for fåre- og gedesektoren i EU (2017/2117(INI))

- En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder - Fremme af produktionen af proteinafgrøder og bælgplanter i EU's landbrugssektor (2017/2116(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

- Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU (2017/2115(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

ECON

- Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (2017/2124(INI))

- De økonomiske politikker i euroområdet (2017/2114(INI))
(rådg.udv.: REGI, EMPL (forretningsordenens artikel 54))

EMPL

- Gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(rådg.udv.: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

ENVI

- Gennemførelse af forordning (EF) Nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler (2017/2128(INI))
(rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54))

LIBE

- Årlig betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 (2017/2125(INI))
(rådg.udv.: PETI)

PECH

- Gennemførelse af foranstaltninger til kontrol af fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (2017/2129(INI))

- Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (2017/2120(INI))

- Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor (2017/2119(INI))

- På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer (2017/2118(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

PETI

- Betænkning om årsberetningen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 (2017/2126(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

LIBE

- Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2017/2052(INI))
henvist til kor. udv. BUDG
rådg.udv.: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

DEVE

- Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (2017/2070(INI))
henvist til kor. udv. INTA
rådg.udv.: DEVE, EMPL

ENVI

- Indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: ENVI, ECON, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21 (2017/2006(INI))
henvist til kor. udv. REGI
rådg.udv.: ENVI

- En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
henvist til kor. udv. TRAN
rådg.udv.: ENVI, LIBE, IMCO

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29.6.2017)

ENVI

- Gennemførelse af forordning (EF) Nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler (2017/2128(INI))
(rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54))

ECON

- De økonomiske politikker i euroområdet (2017/2114(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29.6.2017)

- Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
udvalg: ECON, LIBE
(rådg.udv.: JURI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 113)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29.6.2017)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017 (2017/2130(INI))


17. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


18. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 11. september 2017 - 14. september 2017.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik