Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 302kWORD 90k
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I - Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I (συζήτηση)
 7.Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che
  
8.2.Ερυθραία και ιδίως οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac
  
8.3.Μπουρούντι
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
11.2.Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία: οι αρμοδιότητες, η αριθμητική σύνθεση και η θητεία της (ψηφοφορία)
  
11.3.Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (ψηφοφορία)
  
11.4.Ερυθραία και ιδίως οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac (ψηφοφορία)
  
11.5.Μπουρούντι (ψηφοφορία)
  
11.6.Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I (ψηφοφορία)
  
11.7.Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I (ψηφοφορία)
  
11.8.Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I (ψηφοφορία)
  
11.9.Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ * (ψηφοφορία)
  
11.10.Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (ψηφοφορία)
  
11.11.Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  
15.1.Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία (2017/2735(RSP))
  
15.2.Στρατός της ΕΕ (2017/2760(RSP))
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, CONT, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ.189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου στη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου για τη διασφάλιση της απασχόλησης (B8-0385/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Angelo Ciocca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση για το ρύζι (B8-0386/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Udo Voigt. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0391/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους Σαχράουι φοιτητές που κρατούνται στην Ουντάγια (B8-0392/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα σχολεία (B8-0393/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli και Marco Zullo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθεώρηση των διατάξεων όσον αφορά τη σύνταξη γήρατος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (B8-0394/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» (B8-0403/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους για τα παιδιά από υπερβολική έκθεση στις οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών (B8-0404/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα (B8-0432/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


3. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 4 Ιουλίου 2017

Helge Bülow (αριθ. 0511/2017)· (*) (αριθ. 0512/2017)· (*) (αριθ. 0513/2017)· (*) (αριθ. 0514/2017)· Ignacio Galán Matilla (αριθ. 0515/2017)· (*) (αριθ. 0516/2017)· Guido Cuyvers (αριθ. 0517/2017)· Filippo Villani (αριθ. 0518/2017)· Luís Marques (αριθ. 0519/2017)· (*) (αριθ. 0520/2017)· Leif Lundgren (αριθ. 0521/2017)· (*) (αριθ. 0522/2017)· Christoph Klein (αριθ. 0523/2017)· (*) (αριθ. 0524/2017)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0525/2017)· Ştefan Chiroiu (αριθ. 0526/2017)· Ángela Teja (αριθ. 0527/2017)· Pierernesto Di Paolo (αριθ. 0528/2017)· Ion Adrian Urda (αριθ. 0529/2017)· (*) (αριθ. 0530/2017)· Paweł Plata (αριθ. 0531/2017)· Leonidas Mamas (αριθ. 0532/2017)· Benjamin Franzil (αριθ. 0533/2017)· (*) (αριθ. 0534/2017)· Ludo Hermans (αριθ. 0535/2017)· Victor Man (αριθ. 0536/2017)· Jeremy Pylyp (αριθ. 0537/2017)· Alessandra Toscano (αριθ. 0538/2017)· (*) (αριθ. 0539/2017)· Jay Laville (αριθ. 0540/2017)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0541/2017)· (*) (αριθ. 0542/2017)· (*) (αριθ. 0543/2017)· Declan Fearon (αριθ. 0544/2017)· (*) (αριθ. 0545/2017)· Giacomo Buganè (αριθ. 0546/2017)· (*) (αριθ. 0547/2017)· Véronique Robert (αριθ. 0548/2017)· (*) (αριθ. 0549/2017)· (*) (αριθ. 0550/2017)· (*) (αριθ. 0551/2017)· (*) (αριθ. 0552/2017)· (*) (αριθ. 0553/2017)· (*) (αριθ. 0554/2017)· (*) (αριθ. 0555/2017)· Leif Lundgren (αριθ. 0556/2017)· (*) (αριθ. 0557/2017)· (*) (αριθ. 0558/2017)· Francisco Verdún Pérez (αριθ. 0559/2017)· (*) (αριθ. 0560/2017)· (*) (αριθ. 0561/2017)· (*) (αριθ. 0562/2017)· Ana María Del Río Prieto (αριθ. 0563/2017)· Polly Dyer (αριθ. 0564/2017)· (*) (αριθ. 0565/2017)· (*) (αριθ. 0566/2017)· (*) (αριθ. 0567/2017)· Nikolai Kozhev (αριθ. 0568/2017)· Agnieszka Plata (αριθ. 0569/2017)· Tommaso Cossovich (αριθ. 0570/2017)· Kim Dehn Jørgensen (αριθ. 0571/2017)· Véronique Robert (αριθ. 0572/2017)· Plamen Peshev (αριθ. 0573/2017)· (*) (αριθ. 0574/2017)· (*) (αριθ. 0575/2017)· (*) (αριθ. 0576/2017)· (*) (αριθ. 0577/2017)· Mads Nikolajsen (αριθ. 0578/2017)· Pablo José Verde Martínez (αριθ. 0579/2017)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0580/2017)· Giovanni Scali (αριθ. 0581/2017)· Véronique Robert (αριθ. 0582/2017)· Véronique Robert (αριθ. 0583/2017)· Véronique Robert (αριθ. 0584/2017)· Véronique Robert (αριθ. 0585/2017)· (*) (αριθ. 0586/2017)· Gredo Förster (αριθ. 0587/2017)· (*) (αριθ. 0588/2017)· (*) (αριθ. 0589/2017)· (*) (αριθ. 0590/2017)· (*) (αριθ. 0591/2017)· (*) (αριθ. 0592/2017)· Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (αριθ. 0593/2017)· (*) (αριθ. 0594/2017)· Alfonso Diz-Lois Palomares (αριθ. 0595/2017)· Salvador Vidal Gisbert (αριθ. 0596/2017)· Ada Stallone (αριθ. 0597/2017)· Fabian Knipper (αριθ. 0598/2017)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0599/2017)· (*) (αριθ. 0600/2017).

(*) Απόρρητο όνομα


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδιο κατ' εξουσιοδότηση πράξεως που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2374 της Επιτροπής, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 5 Ιουλίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH


5. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - προθεσμία: 6 Οκτωβρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας, όσον αφορά τις επικαιροποιήσεις των ετήσιων και μηνιαίων στατιστικών ενέργειας (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - προθεσμία: 6 Οκτωβρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 για την ευθυγράμμιση των πλειστηριασμών δικαιωμάτων με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 και την εγγραφή ενός χώρου πλειστηριασμών που θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - προθεσμία: 5 Οκτωβρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο («D4») και το δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο («D5») (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - προθεσμία: 6 Οκτωβρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)


6. Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I - Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Max Andersson (A8-0097/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Max Andersson (A8-0102/2017)

Ο Max Andersson παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Helga Stevens (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Helga Trüpel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Margrete Auken (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Emil Radev, Tiemo Wölken, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Gilles Lebreton.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Max Andersson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017 και σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


7. Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000058/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Η Sirpa Pietikäinen αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Francesc Gambús και Marco Affronte.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Eleonora Evi και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017)


8.1. Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 και B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Οι Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 και B8-0462/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Η Michaela Šojdrová παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-0463/2017.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga και Anders Primdahl Vistisen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


8.2. Ερυθραία και ιδίως οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 και B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Οι Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat και Lars Adaktusson παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Νότης Μαριάς, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) και Marie-Christine Vergiat για να θέσει ερώτηση στον Χρήστο Στυλιανίδη, στην οποία θα απαντήσει γραπτώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


8.3. Μπουρούντι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 και B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Οι Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat και Joachim Zeller παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Krzysztof Hetman και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

9. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι η Marine Le Pen και ο Jean-Luc Mélenchon έχουν εκλεγεί βουλευτές του εθνικού κοινοβουλίου με ισχύ από τις 19 Ιουνίου 2017.

Το Σώμα επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από τις 19 Ιουνίου 2017.

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι η Christelle Lechevalier και η Marie-Pierre Vieu εξελέγησαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση της Marine Le Pen και του Jean-Luc Mélenchon, αντίστοιχα, με ισχύ από τις 19 Ιουνίου 2017.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Christelle Lechevalier και Marie-Pierre Vieu καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


10. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας S&D, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή BUDG: John Howart αντί της Clare Moody

επιτροπή ECON: Wajid Khan

Υποεπιτροπή SEDE: Brando Benifei αντί του Goffredo Maria Bettini

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο: Wajid Khan

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΚ : John Howart αντί του David Martin

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Ashley Fox σχετικά με τη συζήτηση της προηγούμενης ημέρας για την Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017) και Antonio López-Istúriz White για να καταδικάσει την επίθεση στους βουλευτές του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


11.1. Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία [2016/2308(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kati Piri (A8-0234/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0306)

Παρεμβάσεις

Η Kati Piri (εισηγήτρια) ζητεί την απελευθέρωση των 8 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνελήφθησαν χθες στην Τουρκία.

Η Renate Sommer προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 16, η οποία κρατείται.


11.2. Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία: οι αρμοδιότητες, η αριθμητική σύνθεση και η θητεία της (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διασκέψεως των Προέδρων, που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού, σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0307)


11.3. Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0459/2017

(αντικαθιστά τις B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0308)


11.4. Ερυθραία και ιδίως οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0464/2017

(αντικαθιστά τις B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Barbara Kappel

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0309)


11.5. Μπουρούντι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0465/2017

(αντικαθιστά τις B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

—   Elena Valenciano και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

—   Barbara Kappel

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0310)


11.6. Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică και Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0311)


11.7. Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Max Andersson (A8-0097/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0312)


11.8. Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Max Andersson (A8-0102/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0313)


11.9. Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2017)0314)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0314)

Παρεμβάσεις

Οι Gerard Batten και Marc Tarabella σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


11.10. Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα [2017/2009(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Seb Dance (A8-0239/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0315)

Παρεμβάσεις

Ο David Coburn σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


11.11. Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ [2016/2250(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0316).


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki και Anna Záborská

Έκθεση Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică και Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius και Clara Eugenia Aguilera García

Έκθεση Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová και Catherine Stihler

Έκθεση Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria και Seán Kelly

Έκθεση Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

15.1. Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία (2017/2735(RSP))

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000029/2017) των Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen και Ivan Štefanec, προς την Επιτροπή: Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Η Monika Smolková αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Mihai Ţurcanu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


15.2. Στρατός της ΕΕ (2017/2760(RSP))

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000044/2017) της Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Στρατός της ΕΕ (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Η Beatrix von Storch αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Angel Dzhambazki και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.6.2017

Επιτροπή LIBE

- Η κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017) (2017/2131(INL))
(γνωμοδότηση: AFCO, CULT)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2017/2123(INI))

- Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2017/2122(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (2017/2121(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, BUDG)

επιτροπή AGRI

- Τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές για τον κλάδο των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (2017/2117(INI))

- Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών - Ενθάρρυνση της παραγωγής πρωτεϊνούχων και ψυχανθών φυτών στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα (2017/2116(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

- Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ (2017/2115(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

επιτροπή ECON

- Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (2017/2124(INI))

- Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2017/2114(INI))
(γνωμοδότηση: REGI, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή EMPL

- Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (2017/2128(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Επιτροπή LIBE

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 (2017/2125(INI))
(γνωμοδότηση: PETI)

επιτροπή PECH

- Εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (2017/2129(INI))

- Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2120(INI))

- Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ (2017/2119(INI))

- Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις (2017/2118(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (2017/2126(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

Επιτροπή LIBE

- Το επόμενο ΠΔΠ: Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

επιτροπή DEVE

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής (2017/2070(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: DEVE, EMPL

επιτροπή ENVI

- Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ENVI, ECON, IMCO, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων της COP 21 για την κλιματική αλλαγή (2017/2006(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: ENVI

- Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (COM(2016)0766 - - 2017/2067(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ENVI, LIBE, IMCO

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29.6.2017)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (2017/2128(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ECON

- Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2017/2114(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Κοινή διαδικασία επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29.6.2017)

- Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
επιτροπές: ECON, LIBE
(γνωμοδότηση: JURI)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29.6.2017)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (2017/2130(INI))


17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2017.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου