Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 267kWORD 82k
Neljapäev, 6. juuli 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Teatavate teoste ja muu kaitstud materjali lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I - Teatavate teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I (arutelu)
 7.Vaalapüük Norras (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
8.1.Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumid
  
8.2.Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid
  
8.3.Burundi
 9.Parlamendi koosseis
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Hääletused
  
11.1.2016. aasta Türgi aruanne (hääletus)
  
11.2.Terrorismi käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle ülesanded, liikmete arv ja ametiaja kestus (hääletus)
  
11.3.Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumid (hääletus)
  
11.4.Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid (hääletus)
  
11.5.Burundi (hääletus)
  
11.6.Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine ***I (hääletus)
  
11.7.Teatavate teoste ja muu kaitstud materjali lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I (hääletus)
  
11.8.Teatavate teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I (hääletus)
  
11.9.Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis * (hääletus)
  
11.10.ELi kestliku arengu meetmed (hääletus)
  
11.11.Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
  
15.1.Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed (2017/2735(RSP))
  
15.2.ELi armee (2017/2760(RSP))
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2018. aasta üldeelarvest (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, CONT, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust nr189/2014/EL, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelisele raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeveo statistika kohta (uuesti sõnastatud tekst) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb viisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ teatavate sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu kolmanda lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek õiguskontrollikomitee sõltumatuse tugevdamise kohta, et kaitsta tööhõivet (B8-0385/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Angelo Ciocca. Resolutsiooni ettepanek riisi märgistamise kohustuse kohta (B8-0386/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Udo Voigt. Resolutsiooni ettepanek Euroopa põhi- ja inimõiguste standardite järgimise kohta (B8-0391/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Resolutsiooni ettepanek Oudayas vangistuses olevate Lääne-Sahara õpilaste kohta (B8-0392/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kiusamise vältimise kohta (B8-0393/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli ja Marco Zullo. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Parlamendi liikmete vanaduspensioni käsitlevate õigusnormide läbivaatamise kohta (B8-0394/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek Euroopa noortegarantii programmi kohta (B8-0403/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek lastele liigsest kokkupuutest ekraanidega tulenevate ohtude kohta (B8-0404/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venezuela humanitaarkriisi kohta (B8-0432/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET


3. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

4. juuli 2017

Helge Bülow (nr 0511/2017); (*) (nr 0512/2017); (*) (nr 0513/2017); (*) (nr 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (nr 0515/2017); (*) (nr 0516/2017); Guido Cuyvers (nr 0517/2017); Filippo Villani (nr 0518/2017); Luís Marques (nr 0519/2017); (*) (nr 0520/2017); Leif Lundgren (nr 0521/2017); (*) (nr 0522/2017); Christoph Klein (nr 0523/2017); (*) (nr 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0525/2017); Ştefan Chiroiu (nr 0526/2017); Ángela Teja (nr 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (nr 0528/2017); Ion Adrian Urda (nr 0529/2017); (*) (nr 0530/2017); Paweł Plata (nr 0531/2017); Leonidas Mamas (nr 0532/2017); Benjamin Franzil (nr 0533/2017); (*) (nr 0534/2017); Ludo Hermans (nr 0535/2017); Victor Man (nr 0536/2017); Jeremy Pylyp (nr 0537/2017); Alessandra Toscano (nr 0538/2017); (*) (nr 0539/2017); Jay Laville (nr 0540/2017); Pierpaolo Volpe (nr 0541/2017); (*) (nr 0542/2017); (*) (nr 0543/2017); Declan Fearon (nr 0544/2017); (*) (nr 0545/2017); Giacomo Buganè (nr 0546/2017); (*) (nr 0547/2017); Véronique Robert (nr 0548/2017); (*) (nr 0549/2017); (*) (nr 0550/2017); (*) (nr 0551/2017); (*) (nr 0552/2017); (*) (nr 0553/2017); (*) (nr 0554/2017); (*) (nr 0555/2017); Leif Lundgren (nr 0556/2017); (*) (nr 0557/2017); (*) (nr 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (nr 0559/2017); (*) (nr 0560/2017); (*) (nr 0561/2017); (*) (nr 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (nr 0563/2017); Polly Dyer (nr 0564/2017); (*) (nr 0565/2017); (*) (nr 0566/2017); (*) (nr 0567/2017); Nikolai Kozhev (nr 0568/2017); Agnieszka Plata (nr 0569/2017); Tommaso Cossovich (nr 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (nr 0571/2017); Véronique Robert (nr 0572/2017); Plamen Peshev (nr 0573/2017); (*) (nr 0574/2017); (*) (nr 0575/2017); (*) (nr 0576/2017); (*) (nr 0577/2017); Mads Nikolajsen (nr 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (nr 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0580/2017); Giovanni Scali (nr 0581/2017); Véronique Robert (nr 0582/2017); Véronique Robert (nr 0583/2017); Véronique Robert (nr 0584/2017); Véronique Robert (nr 0585/2017); (*) (nr 0586/2017); Gredo Förster (nr 0587/2017); (*) (nr 0588/2017); (*) (nr 0589/2017); (*) (nr 0590/2017); (*) (nr 0591/2017); (*) (nr 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr 0593/2017); (*) (nr 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (nr 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (nr 0596/2017); Ada Stallone (nr 0597/2017); Fabian Knipper (nr 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0599/2017); (*) (nr 0600/2017).

(*) Nimi salastatud


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti eelnõu:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (5. juuli 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse elektrivõrgu hädaolukorra ja taastamise eeskiri (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - tähtaeg: 6. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses iga-aastase ja igakuise energiastatistika ajakohastamisega (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - tähtaeg: 6. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 saastekvootide enampakkumiste vastavusse viimiseks otsusega (EL) 2015/1814 ning Ühendkuningriigi määratava enampakkumisplatvormi loetellu lisamiseks (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - tähtaeg: 5. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses oktametüültsüklotetrasiloksaani (D4) ja dekametüültsüklopentasiloksaaniga (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - tähtaeg: 6. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)


6. Teatavate teoste ja muu kaitstud materjali lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I - Teatavate teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Max Andersson (A8-0097/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson tutvustas raporteid.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Helga Stevens (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Helga Trüpel (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Angel Dzhambazki (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Rosa Estaràs Ferragut (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Margrete Auken (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva ja Gilles Lebreton.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Max Andersson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.7 ja 6.7.2017 protokollipunkt 11.8.


7. Vaalapüük Norras (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000058/2017), mille esitas(id) Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Vaalapüük Norras (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Francesc Gambús ja Marco Affronte.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi ja Lampros Fountoulis.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 5.7.2017 protokollipunkt 2.)


8.1. Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 ja B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans ja Charles Tannock tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 ja B8-0462/2017.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Michaela Šojdrová tutvustas resolutsiooni ettepanekut B8-0463/2017.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga ja Anders Primdahl Vistisen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.3.


8.2. Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 ja B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat ja Lars Adaktusson tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot ja Brian Hayes.

Sõna võtsid Christos Stylianides (komisjoni liige) ja Marie-Christine Vergiat, et esitada küsimus Christos Stylianidesele, millele viimane vastab kirjalikult.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.4.


8.3. Burundi

Resolutsiooni ettepanekud B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 ja B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat ja Joachim Zeller tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, Krzysztof Hetman ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.5.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

9. Parlamendi koosseis

Prantsuse Vabariigi pädevad asutused andsid teada, et Marine Le Pen ja Jean-Luc Mélenchon on valitud Prantsusmaa parlamenti alates 19. juunist 2017.

Euroopa Parlament märkis, et vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ei ole see ametikoht ühitatav Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga, ning luges nende ametikohad Euroopa Parlamendis vabaks alates 19. juunist 2017.

Prantsuse Vabariigi pädevad asutused andsid ühtlasi teada, et Marine Le Peni ja Jean-Luc Mélenchoni asemel on alates 19. juunist 2017 Euroopa Parlamenti valitud vastavalt Christelle Lechevalier ja Marie-Pierre Vieu.

Euroopa Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Christelle Lechevalier ja Marie-Pierre Vieu vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


10. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni S&D taotluse alusel kiitis parlament heaks järgmised komisjonidesse nimetamised:

BUDG-komisjon: John Howart (Clare Moody asemel)

ECON-komisjon: Wajid Khan

SEDE allkomisjon: Brando Benifei (Goffredo Maria Bettini asemel)

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks: Wajid Khan

Delegatsioon CARIFORUMi-EÜ parlamentaarses komisjonis: John Howart (David Martini asemel)

°
° ° °

Sõna võtsid Ashley Fox eelmisel õhtul toimunud arutelu „Euroopa Parlamendi üksainus asukoht“ (5.7.2017 protokollipunkt 15) teemal ning Antonio López-Istúriz White, kes mõistis hukka Venezuela parlamendi liikmete ründamise.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. 2016. aasta Türgi aruanne (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta Türgi aruande kohta [2016/2308(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Kati Piri (A8-0234/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0306).

Sõnavõtud

Kati Piri (raportöör), kes nõudis eelmisel päeval Türgis vahistatud 8 inimõiguste kaitsja vabastamist.

Renate Sommer esitas punkti 16 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


11.2. Terrorismi käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle ülesanded, liikmete arv ja ametiaja kestus (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek, mis on esitatud vastavalt kodukorra artiklile 197 terrorismi erikomisjoni moodustamise, selle ülesannete, suuruse ja ametiaja kohta (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0307).


11.3. Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2754(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0459/2017

(asendades B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel;

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0308).


11.4. Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0464/2017

(asendades B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 ):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel;

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0309).


11.5. Burundi (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0465/2017

(asendades B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel.

—   Elena Valenciano ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel.

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel.

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel.

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel.

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel.

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel.

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0310).


11.6. Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0311).


11.7. Teatavate teoste ja muu kaitstud materjali lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Max Andersson (A8-0097/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0312).


11.8. Teatavate teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Max Andersson (A8-0102/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0313).


11.9. Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismide kohta Euroopa Liidus [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2017)0314)

Sõnavõtud

Gerard Batten ja Marc Tarabella hääletuse korralduse teemal.


11.10. ELi kestliku arengu meetmed (hääletus)

Raport ELi kestliku arengu meetmete kohta [2017/2009(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Seb Dance (A8-0239/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0315)

Sõnavõtud

David Coburn hääletuse läbiviimise teemal.


11.11. Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades (hääletus)

Raport ühtekuuluvuse ja arengu edendamise kohta Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 kohaldamine [2016/2250(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0316).


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki ja Anna Záborská

Raport: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius ja Clara Eugenia Aguilera García

Raport: Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová ja Catherine Stihler

Raport: Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ja Seán Kelly

Raport: Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.55 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

15.1. Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed (2017/2735(RSP))

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (O-000029/2017), mille on tõstatanud Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ja Ivan Štefanec komisjonile: Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Mihai Ţurcanu fraktsiooni PPE nimel, Clara Eugenia Aguilera García fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.


15.2. ELi armee (2017/2760(RSP))

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (O-000044/2017),mille on tõstatanud Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: ELi armee (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Angel Dzhambazki ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

(Esimeeste konverentsi 15. juuni 2017. aasta otsuse alusel)

LIBE-komisjon

- Olukord Ungaris (vastavalt Euroopa Parlamendi 17. mai 2017. aasta resolutsioonile) (2017/2131(INL))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, CULT)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 29. juuni 2017. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Aastaaruanne ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (2017/2123(INI))

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2017/2122(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

- Aastaaruanne ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta (2017/2121(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, BUDG)

AGRI-komisjon

- ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (2017/2117(INI))

- Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia – valgurikaste ja liblikõieliste taimede kasvatamise ergutamine Euroopa põllumajandussektoris (2017/2116(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

- ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid (2017/2115(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

ECON-komisjon

- Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (2017/2124(INI))

- Euroala majanduspoliitika (2017/2114(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI, EMPL (kodukorra artikkel 54))

EMPL-komisjon

- Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

ENVI-komisjon

- Taimekaitseprogrammi käsitleva määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamine (2017/2128(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54))

LIBE-komisjon

- Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal (2017/2125(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI)

PECH-komisjon

- Kontrollimeetmete rakendamine, et teha kindlaks kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (2017/2129(INI))

- Harrastuskalapüügi olukord Euroopa Liidus (2017/2120(INI))

- Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris (2017/2119(INI))

- Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas: praegune olukord ja tulevased väljakutsed (2017/2118(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

PETI-komisjon

- Raport Euroopa Ombudsmani 2016. aasta tegevuse aruande kohta (2017/2126(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

LIBE-komisjon

- Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine (2017/2052(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

DEVE-komisjon

- Aastaaruanne ühise kaubanduspoliitika rakendamise kohta (2017/2070(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL

ENVI-komisjon

- Elektrienergia siseturg (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI, ECON, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 54)

- ELi piirkondade ja linnade roll ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul vastu võetud Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (2017/2006(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: ENVI

- Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandvad komisjonid: ENVI, LIBE, IMCO

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 29. juuni 2017. aasta otsuse alusel)

ENVI-komisjon

- Taimekaitseprogrammi käsitleva määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamine (2017/2128(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54))

ECON-komisjon

- Euroala majanduspoliitika (2017/2114(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 29. juuni 2017. aasta otsuse alusel)

- Liitu siseneva või sellest väljuva sularaha kontroll (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
komisjonid: ECON, LIBE
(nõuandvad komisjonid: JURI)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

(Esimeeste konverentsi 29. juuni 2017. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Idapartnerlust käsitlev soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele enne 2017. aasta novembri tippkohtumist (2017/2130(INI))


17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 11. septembrist 2017 kuni 14. septembrini 2017.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Õigusteave - Privaatsuspoliitika