Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 270kWORD 82k
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I - Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (keskustelu)
 7.Valaanpyynti Norjassa (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
8.1.Nobelin palkinnon saajan Liu Xiaobon ja Lee Ming-chen tapaukset
  
8.2.Eritrea ja erityisesti Abune Antoniosin ja Dawit Isaakin tapaukset
  
8.3.Burundi
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Äänestykset
  
11.1.Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  
11.2.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan perustaminen, sen toimivalta, jäsenmäärä ja toimikausi (äänestys)
  
11.3.Nobelin palkinnon saajan Liu Xiaobon ja Lee Ming-chen tapaukset (äänestys)
  
11.4.Eritrea ja erityisesti Abune Antoniosin ja Dawit Isaakin tapaukset (äänestys)
  
11.5.Burundi (äänestys)
  
11.6.Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen ***I (äänestys)
  
11.7.Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (äänestys)
  
11.8.Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (äänestys)
  
11.9.Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa * (äänestys)
  
11.10.Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (äänestys)
  
11.11.Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  
15.1.Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta (2017/2735(RSP))
  
15.2.EU:n armeija (2017/2760(RSP))
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2018 yleisestä talousarviosta (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, CONT, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten :

REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta annetun neuvoston päätöksen N:o 189/2014/EU muuttamisesta (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän kolmannen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys sääntelyntarkastelulautakunnan riippumattomuuden vahvistamisesta työllisyyden turvaamiseksi (B8-0385/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

EMPL

- Angelo Ciocca. Päätöslauselmaesitys velvollisuudesta merkitä riisiä koskevat tiedot (B8-0386/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Udo Voigt. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten perus- ja ihmisoikeusnormien noudattamisesta (B8-0391/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Paloma López Bermejo. Päätöslauselmaesitys Udayasissa vangittuina olevista länsisaharalaisista opiskelijoista (B8-0392/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kiusaamisen torjumisesta (B8-0393/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli ja Marco Zullo. Päätöslauselmaesitys Euroopan parlamentin jäsenten eläkkeitä koskevien säännösten tarkistamisesta (B8-0394/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta nuorisotakuuohjelmasta (B8-0403/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys lasten liiallisen ruutuajan vaaroista (B8-0404/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venezuelan humanitaarisesta kriisistä (B8-0432/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET


3. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

4. heinäkuuta 2017

Helge Bülow (nro 0511/2017); (*) (nro 0512/2017); (*) (nro 0513/2017); (*) (nro 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (nro 0515/2017); (*) (nro 0516/2017); Guido Cuyvers (nro 0517/2017); Filippo Villani (nro 0518/2017); Luís Marques (nro 0519/2017); (*) (nro 0520/2017); Leif Lundgren (nro 0521/2017); (*) (nro 0522/2017); Christoph Klein (nro 0523/2017); (*) (nro 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (nro 0525/2017); Ştefan Chiroiu (nro 0526/2017); Ángela Teja (nro 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (nro 0528/2017); Ion Adrian Urda (nro 0529/2017); (*) (nro 0530/2017); Paweł Plata (nro 0531/2017); Leonidas Mamas (nro 0532/2017); Benjamin Franzil (nro 0533/2017); (*) (nro 0534/2017); Ludo Hermans (nro 0535/2017); Victor Man (nro 0536/2017); Jeremy Pylyp (nro 0537/2017); Alessandra Toscano (nro 0538/2017); (*) (nro 0539/2017); Jay Laville (nro 0540/2017); Pierpaolo Volpe (nro 0541/2017); (*) (nro 0542/2017); (*) (nro 0543/2017); Declan Fearon (nro 0544/2017); (*) (nro 0545/2017); Giacomo Buganè (nro 0546/2017); (*) (nro 0547/2017); Véronique Robert (nro 0548/2017); (*) (nro 0549/2017); (*) (nro 0550/2017); (*) (nro 0551/2017); (*) (nro 0552/2017); (*) (nro 0553/2017); (*) (nro 0554/2017); (*) (nro 0555/2017); Leif Lundgren (nro 0556/2017); (*) (nro 0557/2017); (*) (nro 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (nro 0559/2017); (*) (nro 0560/2017); (*) (nro 0561/2017); (*) (nro 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (nro 0563/2017); Polly Dyer (nro 0564/2017); (*) (nro 0565/2017); (*) (nro 0566/2017); (*) (nro 0567/2017); Nikolai Kozhev (nro 0568/2017); Agnieszka Plata (nro 0569/2017); Tommaso Cossovich (nro 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (nro 0571/2017); Véronique Robert (nro 0572/2017); Plamen Peshev (nro 0573/2017); (*) (nro 0574/2017); (*) (nro 0575/2017); (*) (nro 0576/2017); (*) (nro 0577/2017); Mads Nikolajsen (nro 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (nro 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (nro 0580/2017); Giovanni Scali (nro 0581/2017); Véronique Robert (nro 0582/2017); Véronique Robert (nro 0583/2017); Véronique Robert (nro 0584/2017); Véronique Robert (nro 0585/2017); (*) (nro 0586/2017); Gredo Förster (nro 0587/2017); (*) (nro 0588/2017); (*) (nro 0589/2017); (*) (nro 0590/2017); (*) (nro 0591/2017); (*) (nro 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nro 0593/2017); (*) (nro 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (nro 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (nro 0596/2017); Ada Stallone (nro 0597/2017); Fabian Knipper (nro 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (nro 0599/2017); (*) (nro 0600/2017).

(*) käsitellään luottamuksellisena


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 muuttamisesta (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. heinäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus energiatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 muuttamisesta vuotuisia ja kuukausittaisia energiatilastoja koskevien päivitysten osalta (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokauppaamisen yhdenmukaistamiseksi päätöksen (EU) 2015/1814 kanssa sekä Yhdistyneen kuningaskunnan nimeämän huutokauppapaikan luetteloimiseksi (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - määräaika: 5. lokakuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta oktametyylisyklotetrasiloksaanin (D4) ja dekametyylisyklopentasiloksaanin (D5) osalta (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)


6. Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I - Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Max Andersson (A8-0097/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson esitteli mietinnöt.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Helga Stevens (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angel Dzhambazki (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rosa Estaràs Ferragut (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Margrete Auken (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva ja Gilles Lebreton.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Max Andersson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.7 ja istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.8.


7. Valaanpyynti Norjassa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000058/2017) – Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Valaanpyynti Norjassa (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Francesc Gambús ja Marco Affronte.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi ja Lampros Fountoulis.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 2).


8.1. Nobelin palkinnon saajan Liu Xiaobon ja Lee Ming-chen tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 ja B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 ja B8-0462/2017.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Michaela Šojdrová esitteli päätöslauselmaesityksen B8-0463/2017.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga ja Anders Primdahl Vistisen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.3.


8.2. Eritrea ja erityisesti Abune Antoniosin ja Dawit Isaakin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 ja B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat ja Lars Adaktusson esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot ja Brian Hayes.

Puheenvuorot: Christos Stylianides (komission jäsen) ja Marie-Christine Vergiat esittääkseen Christos Stylianidesille kysymyksen, johon tämä vastaa kirjallisesti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.4.


8.3. Burundi

Päätöslauselmaesitykset B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 ja B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat ja Joachim Zeller esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja José Inácio Faria.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.5.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

9. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Marine Le Pen ja Jean-Luc Mélenchon on valittu kansallisen parlamentin jäseniksi 19. kesäkuuta 2017 alkaen.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi heidän edustajantoimiensa vapautuneen 19. kesäkuuta 2017 alkaen.

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat lisäksi ilmoittaneet, että Christelle Lechevalier ja Marie-Pierre Vieu on nimitetty parlamentin jäseniksi Marine Le Penin ja Jean-Luc Mélenchonin tilalle 19. kesäkuuta 2017 alkaen.

Parlamentti merkitsi heidän nimityksensä tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Christelle Lechevalier ja Marie-Pierre Vieu osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

BUDG-valiokunta: Clare Moodyn tilalle John Howart

ECON-valiokunta: Wajid Khan

SEDE-alivaliokunta: Goffredo Maria Bettinin tilalle Brando Benifei

suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta: Wajid Khan

valtuuskunta Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa: David Martinin tilalle John Howart

°
° ° °

Puheenvuorot: Ashley Fox eilen pidetystä keskustelusta aiheesta ”Euroopan parlamentin yksi toimipaikka” (istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 15) ja Antonio López-Istúriz White tuomitakseen Venezuelan parlamentin jäseniin kohdistuneet väkivaltaisuudet.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2308(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Kati Piri (A8-0234/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0306)

Puheenvuorot:

Kati Piri (esittelijä) vaati Turkissa eilen pidätetyn kahdeksan ihmisoikeuksien puolustajan vapauttamista.

Renate Sommer esitti 16 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


11.2. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan perustaminen, sen toimivalta, jäsenmäärä ja toimikausi (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan perustamisesta, sen toimivallasta, jäsenmäärästä ja toimikaudesta (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0307)


11.3. Nobelin palkinnon saajan Liu Xiaobon ja Lee Ming-chen tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0459/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0308)


11.4. Eritrea ja erityisesti Abune Antoniosin ja Dawit Isaakin tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0464/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0309)


11.5. Burundi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0465/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0310)


11.6. Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0311)


11.7. Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Max Andersson (A8-0097/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0312)


11.8. Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Max Andersson (A8-0102/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0313)


11.9. Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeista Euroopan unionissa [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2017)0314)

Puheenvuorot:

Gerard Batten ja Marc Tarabella äänestysten kulusta.


11.10. Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (äänestys)

Mietintö kestävyyttä edistävistä EU:n toimista [2017/2009(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Seb Dance (A8-0239/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0315)

Puheenvuorot:

David Coburn äänestyksen toimittamisesta.


11.11. Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla (äänestys)

Mietintö yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistämisestä EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano [2016/2250(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0316).


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki ja Anna Záborská

Mietintö Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius ja Clara Eugenia Aguilera García

Mietintö Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová ja Catherine Stihler

Mietintö Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ja Seán Kelly

Mietintö Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

15.1. Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta (2017/2735(RSP))

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000029/2017) Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ja Ivan Štefanec komissiolle: Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Mihai Ţurcanu PPE-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15.2. EU:n armeija (2017/2760(RSP))

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000044/2017) Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n armeija (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Angel Dzhambazki ja Krisztina Morvai.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 15.6.2017)

LIBE-valiokunta

- Unkarin tilanne (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta) (2017/2131(INL))
(lausuntoa varten: AFCO, CULT)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 29.6.2017)

AFET-valiokunta

- Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2123(INI))

- Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2017/2122(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)

- Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2121(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, BUDG)

AGRI-valiokunta

- EU:n lampaan- ja vuohenliha-alan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (2017/2117(INI))

- Eurooppalainen strategia valkuaiskasvien edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen Euroopan maatalousalalla (2017/2116(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

- EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet (2017/2115(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

ECON-valiokunta

- Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 (2017/2124(INI))

- Euroalueen talouspolitiikka (2017/2114(INI))
(lausuntoa varten: REGI, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

EMPL-valiokunta

- Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(lausuntoa varten: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

ENVI-valiokunta

- Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpano (2017/2128(INI))
(lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla))

LIBE-valiokunta

- Vuosikertomus EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016 (2017/2125(INI))
(lausuntoa varten: PETI)

PECH-valiokunta

- Sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttaminen, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia (2017/2129(INI))

- Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (2017/2120(INI))

- EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi (2017/2119(INI))

- Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala: nykytilanne ja tulevat haasteet (2017/2118(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

PETI-valiokunta

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2016 (2017/2126(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

LIBE-valiokunta

- Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (2017/2052(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

DEVE-valiokunta

- Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2070(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE, EMPL

ENVI-valiokunta

- Sähkön sisämarkkinat (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI, ECON, IMCO, JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa (2017/2006(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: ENVI

- Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ENVI, LIBE, IMCO

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 29.6.2017)

ENVI-valiokunta

- Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpano (2017/2128(INI))
(lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla))

ECON-valiokunta

- Euroalueen talouspolitiikka (2017/2114(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 29.6.2017)

- Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE
(lausuntoa varten: JURI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 29.6.2017)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta (2017/2130(INI))


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 11. syyskuuta 2017 - 14. syyskuuta 2017.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö