Indekss 
Protokols
PDF 273kWORD 82k
Ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lūgumraksti
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Atļauti noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I - Pārrobežu apmaiņa ar noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I (debates)
 7.Vaļu medības Norvēģijā (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lieta un Lee Ming-che lieta
  8.2.Eritreja, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietas
  8.3.Burundi
 9.Parlamenta sastāvs
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs
 11.Balsošanas laiks
  11.1.2016. gada ziņojums par Turciju (balsošana)
  11.2.Īpašas komitejas terorisma jautājumos izveide, tās kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš (balsošana)
  11.3.Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lieta un Lee Ming-che lieta (balsošana)
  11.4.Eritreja, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietas (balsošana)
  11.5.Burundi (balsošana)
  11.6.Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un EFIA garantijas un EFIA garantiju fonda izveide ***I (balsošana)
  11.7.Atļauti noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I (balsošana)
  11.8.Pārrobežu apmaiņa ar noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I (balsošana)
  11.9.Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā * (balsošana)
  11.10.ES rīcība ilgtspējības jomā (balsošana)
  11.11.Kohēzijas un attīstības veicināšana ES tālākajos reģionos (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Plašas interpelācijas (debates)
  15.1.Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu (2017/2735(RSP))
  15.2.ES armija (2017/2760(RSP))
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā (COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, CONT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums :

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu Nr. 189/2014/ES, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/659/EK (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulējuma kontroles padomes neatkarības nostiprināšanu nolūkā aizsargāt nodarbinātību (B8-0385/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

EMPL

- Angelo Ciocca. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par marķēšanas prasībām attiecībā uz rīsiem (B8-0386/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Udo Voigt. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas pamattiesību un cilvēktiesību standartu ievērošanu (B8-0391/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Paloma López Bermejo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sahravi studentu aizturēšanu Oudaya (B8-0392/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret iebiedēšanu (B8-0393/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli un Marco Zullo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu vecuma pensiju (B8-0394/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas programmu „Garantija jauniešiem” (B8-0403/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par riskiem, ko bērniem rada pārmērīgi ilga laika pavadīšana pie ekrāniem (B8-0404/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par humanitāro krīzi Venecuēlā (B8-0432/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET


3. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 4. jūlijs

Helge Bülow (Nr. 0511/2017); (*) (Nr. 0512/2017); (*) (Nr. 0513/2017); (*) (Nr. 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (Nr. 0515/2017); (*) (Nr. 0516/2017); Guido Cuyvers (Nr. 0517/2017); Filippo Villani (Nr. 0518/2017); Luís Marques (Nr. 0519/2017); (*) (Nr. 0520/2017); Leif Lundgren (Nr. 0521/2017); (*) (Nr. 0522/2017); Christoph Klein (Nr. 0523/2017); (*) (Nr. 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0525/2017); Ştefan Chiroiu (Nr. 0526/2017); Ángela Teja (Nr. 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (Nr. 0528/2017); Ion Adrian Urda (Nr. 0529/2017); (*) (Nr. 0530/2017); Paweł Plata (Nr. 0531/2017); Leonidas Mamas (Nr. 0532/2017); Benjamin Franzil (Nr. 0533/2017); (*) (Nr. 0534/2017); Ludo Hermans (Nr. 0535/2017); Victor Man (Nr. 0536/2017); Jeremy Pylyp (Nr. 0537/2017); Alessandra Toscano (Nr. 0538/2017); (*) (Nr. 0539/2017); Jay Laville (Nr. 0540/2017); Pierpaolo Volpe (Nr. 0541/2017); (*) (Nr. 0542/2017); (*) (Nr. 0543/2017); Declan Fearon (Nr. 0544/2017); (*) (Nr. 0545/2017); Giacomo Buganè (Nr. 0546/2017); (*) (Nr. 0547/2017); Véronique Robert (Nr. 0548/2017); (*) (Nr. 0549/2017); (*) (Nr. 0550/2017); (*) (Nr. 0551/2017); (*) (Nr. 0552/2017); (*) (Nr. 0553/2017); (*) (Nr. 0554/2017); (*) (Nr. 0555/2017); Leif Lundgren (Nr. 0556/2017); (*) (Nr. 0557/2017); (*) (Nr. 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (Nr. 0559/2017); (*) (Nr. 0560/2017); (*) (Nr. 0561/2017); (*) (Nr. 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (Nr. 0563/2017); Polly Dyer (Nr. 0564/2017); (*) (Nr. 0565/2017); (*) (Nr. 0566/2017); (*) (Nr. 0567/2017); Nikolai Kozhev (Nr. 0568/2017); Agnieszka Plata (Nr. 0569/2017); Tommaso Cossovich (Nr. 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (Nr. 0571/2017); Véronique Robert (Nr. 0572/2017); Plamen Peshev (Nr. 0573/2017); (*) (Nr. 0574/2017); (*) (Nr. 0575/2017); (*) (Nr. 0576/2017); (*) (Nr. 0577/2017); Mads Nikolajsen (Nr. 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (Nr. 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0580/2017); Giovanni Scali (Nr. 0581/2017); Véronique Robert (Nr. 0582/2017); Véronique Robert (Nr. 0583/2017); Véronique Robert (Nr. 0584/2017); Véronique Robert (Nr. 0585/2017); (*) (Nr. 0586/2017); Gredo Förster (Nr. 0587/2017); (*) (Nr. 0588/2017); (*) (Nr. 0589/2017); (*) (Nr. 0590/2017); (*) (Nr. 0591/2017); (*) (Nr. 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (Nr. 0593/2017); (*) (Nr. 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (Nr. 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (Nr. 0596/2017); Ada Stallone (Nr. 0597/2017); Fabian Knipper (Nr. 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0599/2017); (*) (Nr. 0600/2017).

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtais deleģētā akta projekts

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 5. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - termiņš: 2017. gada. 6. oktobris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz ikgadējās un ikmēneša enerģētikas statistikas atjauninājumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - termiņš: 2017. gada 6. oktobris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010, lai kvotu izsolīšanu saskaņotu ar Lēmumu (ES) 2015/1814 un iekļautu sarakstā izsoles platformu, kas jāieceļ Apvienotajai Karalistei (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - termiņš: 2017. gada 5. oktobris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz oktametilciklotetrasiloksānu (“D4”) un dekametilciklopentasiloksānu (“D5”) groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - termiņš: 2017. gada 6. oktobris)
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).


6. Atļauti noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I - Pārrobežu apmaiņa ar noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Max Andersson (A8-0097/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Max Andersson (A8-0102/2017).

Max Andersson iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Helga Stevens (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Helga Trüpel (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Angel Dzhambazki (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Rosa Estaràs Ferragut (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Margrete Auken (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Boutonnet ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva un Gilles Lebreton.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria un Nicola Caputo.

Uzstājās Christos Stylianides un Max Andersson.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2017. protokola 11.7. punkts un 6.7.2017. protokola 11.8. punkts.


7. Vaļu medības Norvēģijā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2017) un kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vaļu medības Norvēģijā (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).

Sirpa Pietikäinen izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Renata Briano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Francesc Gambús un Marco Affronte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 5.7.2017. protokola 2. punkts.)


8.1. Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lieta un Lee Ming-che lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 un B8-0463/2017 (2017/2754(RSP)).

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans un Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 un B8-0462/2017.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Michaela Šojdrová iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B8-0463/2017.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga un Anders Primdahl Vistisen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2017. protokola 11.3. punkts.


8.2. Eritreja, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 un B8-0473/2017 (2017/2755(RSP)).

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat un Lars Adaktusson iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā un Jytte Guteland S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot un Brian Hayes.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis) un Marie-Christine Vergiat, kas uzdeva jautājumu Christos Stylianides, uz kuru viņš atbildēja rakstiski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2017. protokola 11.4. punkts.


8.3. Burundi

Rezolūciju priekšlikumi B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 un B8-0476/2017 (2017/2756(RSP)).

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat un Joachim Zeller iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Krzysztof Hetman un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias un José Inácio Faria.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2017. protokola 11.5. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Parlamenta sastāvs

Francijas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Marine Le Pen un Jean-Luc Mélenchon ir ievēlēti par valsts parlamenta deputātiem, sākot ar 2017. gada 19. jūniju.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 2. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un konstatēja, ka, sākot ar 2017. gada 19. jūniju, ir atbrīvojušās minēto deputātu vietas.

Francijas Republikas kompetentās iestādes arī ir paziņojušas, ka, sākot ar 2017. gada 19. jūniju, Christelle Lechevalier un Marie-Pierre Vieu ir ievēlētas par Eiropas Parlamenta deputātēm attiecīgi Marine Le Pen un de Jean-Luc Mélenchon vietā.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr nav pārbaudītas Christelle Lechevalier un Marie-Pierre Vieu pilnvaras vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņas pirms tam ir parakstījušas rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņas darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņām attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


10. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja šādu deputātu iecelšanu amatā:

BUDG komiteja: John Howart – Clare Moody vietā;

ECON komiteja: Wajid Khan;

SEDE apakškomiteja: Brando Benifei – Goffredo Maria Bettini vietā;

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu: Wajid Khan;

Delegācija CARIFORUM valstu un ES parlamentārajā komitejā: John Howart – David Martin vietā.

°
° ° °

Uzstājās Ashley Fox – par iepriekšējā vakara debatēm par Eiropas Parlamenta vienu darba vietu (5.7.2017. protokola 15. punkts), un Antonio López-Istúriz White, lai nosodītu Venecuēlas parlamentā notikušo uzbrukumu deputātiem.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. 2016. gada ziņojums par Turciju (balsošana)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par Turciju [2016/2308(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Kati Piri (A8-0234/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0306).

Uzstāšanās

Kati Piri (referente) pieprasīja astoņu iepriekšējā dienā Turcijā arestēto cilvēktiesību aizstāvju atbrīvošanu.

Renate Sommer ierosināja mutisku grozījumu 16. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


11.2. Īpašas komitejas terorisma jautājumos izveide, tās kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 197. pantu, par īpašas komitejas izveidi terorisma jautājumos, tās kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0307).


11.3. Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lieta un Lee Ming-che lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 un B8-0463/2017 (2017/2754(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0459/2017

(aizstāj B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 un B8-0463/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0308).


11.4. Eritreja, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 un B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0464/2017

(aizstāj B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 un B8-0473/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā;

—   Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2017)0309).


11.5. Burundi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 un B8-0476/2017 (2017/2756(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0465/2017

(aizstāj B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 un B8-0476/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā;

—   Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2017)0310).


11.6. Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un EFIA garantijas un EFIA garantiju fonda izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja - Budžeta komiteja. Referenti: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică un Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0311).


11.7. Atļauti noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Max Andersson (A8-0097/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0312).


11.8. Pārrobežu apmaiņa ar noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Max Andersson (A8-0102/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0313).


11.9. Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Michael Theurer (A8-0225/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2017)0314).

Uzstāšanās

Gerard Batten un Marc Tarabella – par balsošanas norisi.


11.10. ES rīcība ilgtspējības jomā (balsošana)

Ziņojums par ES rīcību ilgtspējības jomā [2017/2009(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Seb Dance (A8-0239/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0315).

Uzstāšanās

David Coburn – par balsošanas vadīšanu.


11.11. Kohēzijas un attīstības veicināšana ES tālākajos reģionos (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas un attīstības veicināšanu ES tālākajos reģionos: LESD 349. panta īstenošana [2016/2250(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A8-0226/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0316).


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Kati Piri ziņojums - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki un Anna Záborská

Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică un Eider Gardiazabal Rubial ziņojums - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius un Clara Eugenia Aguilera García

Max Andersson ziņojums - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová un Catherine Stihler

Seb Dance ziņojums - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria un Seán Kelly

Younous Omarjee ziņojums - A8-0226/2017
Momchil Nekov


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Plašas interpelācijas (debates)

15.1. Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu (2017/2735(RSP))

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000029/2017), – iesniedza Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen un Ivan Štefanec Komisijai: Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017).

Monika Smolková izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Mihai Ţurcanu PPE grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai un Seán Kelly.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


15.2. ES armija (2017/2760(RSP))

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000044/2017), – iesniedza Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā Komisijai: ES armija (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).

Beatrix von Storch izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Angel Dzhambazki un Krisztina Morvai.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 15.6.2017. lēmumu)

LIBE komiteja

- Stāvoklis Ungārijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūciju) (2017/2131(INL))
(atzinums: AFCO, CULT)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 29.6.2017. lēmumu)

AFET komiteja

- Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2017/2123(INI))

- 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (2017/2122(INI))
(atzinums: FEMM)

- Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2017/2121(INI))
(atzinums: AFCO, BUDG)

AGRI komiteja

- ES aitu un kazu nozares pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (2017/2117(INI))

- Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas lauksaimniecības nozarē (2017/2116(INI))
(atzinums: ENVI)

- ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (2017/2115(INI))
(atzinums: ENVI)

ECON komiteja

- Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats (2017/2124(INI))

- Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (2017/2114(INI))
(atzinums: REGI, EMPL (Reglamenta 54. pants))

EMPL komiteja

- Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(atzinums: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

ENVI komiteja

- Augu aizsardzības līdzekļu regulas (Regula (EK) Nr. 1107/2009) īstenošana (2017/2128(INI))
(atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants))

LIBE komiteja

- Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā (2017/2125(INI))
(atzinums: PETI)

PECH komiteja

- Kontroles pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem (2017/2129(INI))

- Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā (2017/2120(INI))

- Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē (2017/2119(INI))

- Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas zivsaimniecības nozari: pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie jautājumi (2017/2118(INI))
(atzinums: ENVI)

PETI komiteja

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2016. gadā (2017/2126(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

LIBE komiteja

- Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

DEVE komiteja

- Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (2017/2070(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, EMPL

ENVI komiteja

- Elektroenerģijas iekšējais tirgus (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: ENVI, ECON, IMCO, JURI (Reglamenta 54. pants)

- ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (2017/2006(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: ENVI

- Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ENVI, LIBE, IMCO

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 29.6.2017. lēmumu)

ENVI komiteja

- Augu aizsardzības līdzekļu regulas (Regula (EK) Nr. 1107/2009) īstenošana (2017/2128(INI))
(atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants))

ECON komiteja

- Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (2017/2114(INI))
(atzinums: EMPL
(Reglamenta 54. pants))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 29.6.2017. lēmumu)

- Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
ECON, LIBE komiteja
(atzinums: JURI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 29.6.2017. lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitam (2017/2130(INI))


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 11. septembra līdz 2017. gada 14. septembrim.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Juridisks paziņojums - Privātuma politika