Indeks 
Protokół
PDF 279kWORD 83k
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I - Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (debata)
 7.Polowania na wieloryby w Norwegii (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che
  
8.2.Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka
  
8.3.Burundi
 9.Skład Parlamentu
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Głosowanie
  
11.1.Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (głosowanie)
  
11.2.Powołanie komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz zakres jej kompetencji, jej liczebność i okres sprawowania przez nią mandatu (głosowanie)
  
11.3.Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (głosowanie)
  
11.4.Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (głosowanie)
  
11.5.Burundi (głosowanie)
  
11.6.Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I (głosowanie)
  
11.7.Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (głosowanie)
  
11.8.Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (głosowanie)
  
11.9.Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE * (głosowanie)
  
11.10.Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (głosowanie)
  
11.11.Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  
15.1.Armia UE (2017/2760(RSP))
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2018 r. (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE wzakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji wdziedzinie opodatkowania wodniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, CONT, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wcelu udzielenia pomocy Włochom (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, wGujanie Francuskiej, na Martynice ina Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersjaprzekształcona) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (wersja przekształcona) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia niezależności Rady ds. Kontroli Regulacyjnej z myślą o ochronie zatrudnienia (B8-0385/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

EMPL

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie obowiązku etykietowania ryżu (B8-0386/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Udo Voigt. Projekt rezolucji w sprawie przestrzegania europejskich norm w dziedzinie praw podstawowych i praw człowieka (B8-0391/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Projekt rezolucji w sprawie studentów zachodniosaharyjskich przetrzymywanych w więzieniu Udaja (B8-0392/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania nękaniu (B8-0393/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli i Marco Zullo. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących emerytury za wysługę lat posłów do Parlamentu Europejskiego (B8-0394/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie europejskiego programu gwarancji dla młodzieży (B8-0403/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie niebezpieczeństw grożących dzieciom z powodu nadmiernego używania ekranów (B8-0404/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu humanitarnego w Wenezueli (B8-0432/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET


3. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 4 lipca 2017 r.

Helge Bülow (n° 0511/2017); (*) (n° 0512/2017); (*) (n° 0513/2017); (*) (n° 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (n° 0515/2017); (*) (n° 0516/2017); Guido Cuyvers (n° 0517/2017); Filippo Villani (n° 0518/2017); Luís Marques (n° 0519/2017); (*) (n° 0520/2017); Leif Lundgren (n° 0521/2017); (*) (n° 0522/2017); Christoph Klein (n° 0523/2017); (*) (n° 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (n° 0525/2017); Ştefan Chiroiu (n° 0526/2017); Ángela Teja (n° 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (n° 0528/2017); Ion Adrian Urda (n° 0529/2017); (*) (n° 0530/2017); Paweł Plata (n° 0531/2017); Leonidas Mamas (n° 0532/2017); Benjamin Franzil (n° 0533/2017); (*) (n° 0534/2017); Ludo Hermans (n° 0535/2017); Victor Man (n° 0536/2017); Jeremy Pylyp (n° 0537/2017); Alessandra Toscano (n° 0538/2017); (*) (n° 0539/2017); Jay Laville (n° 0540/2017); Pierpaolo Volpe (n° 0541/2017); (*) (n° 0542/2017); (*) (n° 0543/2017); Declan Fearon (n° 0544/2017); (*) (n° 0545/2017); Giacomo Buganè (n° 0546/2017); (*) (n° 0547/2017); Véronique Robert (n° 0548/2017); (*) (n° 0549/2017); (*) (n° 0550/2017); (*) (n° 0551/2017); (*) (n° 0552/2017); (*) (n° 0553/2017); (*) (n° 0554/2017); (*) (n° 0555/2017); Leif Lundgren (n° 0556/2017); (*) (n° 0557/2017); (*) (n° 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (n° 0559/2017); (*) (n° 0560/2017); (*) (n° 0561/2017); (*) (n° 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (n° 0563/2017); Polly Dyer (n° 0564/2017); (*) (n° 0565/2017); (*) (n° 0566/2017); (*) (n° 0567/2017); Nikolai Kozhev (n° 0568/2017); Agnieszka Plata (n° 0569/2017); Tommaso Cossovich (n° 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (n° 0571/2017); Véronique Robert (n° 0572/2017); Plamen Peshev (n° 0573/2017); (*) (n° 0574/2017); (*) (n° 0575/2017); (*) (n° 0576/2017); (*) (n° 0577/2017); Mads Nikolajsen (n° 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (n° 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (n° 0580/2017); Giovanni Scali (n° 0581/2017); Véronique Robert (n° 0582/2017); Véronique Robert (n° 0583/2017); Véronique Robert (n° 0584/2017); Véronique Robert (n° 0585/2017); (*) (n° 0586/2017); Gredo Förster (n° 0587/2017); (*) (n° 0588/2017); (*) (n° 0589/2017); (*) (n° 0590/2017); (*) (n° 0591/2017); (*) (n° 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (n° 0593/2017); (*) (n° 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (n° 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (n° 0596/2017); Ada Stallone (n° 0597/2017); Fabian Knipper (n° 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (n° 0599/2017); (*) (n° 0600/2017).

(*) Nazwisko poufne


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2374 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów dennych w wodach południowo-zachodnich (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. PECH


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania do decyzji (UE) 2015/1814 sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji oraz w celu wpisania do wykazu platformy aukcyjnej, która ma zostać wyznaczona przez Zjednoczone Królestwo (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - termin: 5 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu).


6. Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I - Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz zmieniającej dyrektywę 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0097/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Helga Stevens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Margrete Auken (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva i Gilles Lebreton.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Max Andersson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 6.7.2017 i pkt 11.8 protokołu z dnia 6.7.2017.


7. Polowania na wieloryby w Norwegii (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2017), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen rozwinęła pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Francesc Gambús i Marco Affronte.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi i Lampros Fountoulis.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 5.7.2017)


8.1. Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che

Projekty rezolucji B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 i B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 i B8-0462/2017.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Michaela Šojdrová przedstawiła projekt rezolucji B8-0463/2017.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga i Anders Primdahl Vistisen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 6.7.2017.


8.2. Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka

Projekty rezolucji B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 i B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat i Lars Adaktusson przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, i Jytte Guteland w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot i Brian Hayes.

Głos zabrali: Christos Stylianides (członek Komisji) i Marie-Christine Vergiat w celu zadania pytania Christosowi Stylianidesowi, na które udzieli on odpowiedzi na piśmie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 6.7.2017.


8.3. Burundi

Projekty rezolucji B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 i B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat i Joachim Zeller przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Krzysztof Hetman i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i José Inácio Faria.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 6.7.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

9. Skład Parlamentu

Właściwe władze Republiki Francuskiej poinformowały, że Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zostali wybrani na posłów do Zgromadzenia Narodowego ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2017 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich urząd ten jest niepołączalny z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, oraz stwierdził wygaśnięcie ich mandatów ze skutkiem do dnia 19 czerwca 2017 r.

Właściwe władze Republiki Francuskiej poinformowały również, że Christelle Lechevalier i Marie-Pierre Vieu zostały wybrane na posłanki do Parlamentu Europejskiego, zastępując odpowiednio Marine Le Pen et de Jeana-Luca Mélenchona ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2017 r.

Parlament przyjął ich wybór do wiadomości.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatów i wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu, Christelle Lechevalier i Marie-Pierre Vieu biorą udział w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem złożenia uprzedniego oświadczenia na piśmie, że nie zajmują żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


10. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy S&D Parlament ratyfikował następujące nominacje:

komisja BUDG: John Howart w miejsce Clare Moody

komisja ECON: Wajid Khan

podkomisja SEDE: Brando Benifei w miejsce Goffreda Marii Bettiniego

Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego: Wajid Khan

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: John Howart w miejsce Davida Martina

°
° ° °

Głos zabrali: Ashley Fox w sprawie debaty z dnia poprzedniego pt. Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (pkt 15 protokołu z dnia 5.7.2017) i Antonio López-Istúriz White w celu potępienia agresji posłów, do jakiej doszło w parlamencie wenezuelskim.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania za 2016 r. Komisji dotyczącego Turcji [2016/2308(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Kati Piri (A8-0234/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0306)

Wystąpienia

Kati Piri (sprawozdawczyni) zażądała uwolnienia 8 obrońców praw człowieka zatrzymanych wczoraj w Turcji.

Renate Sommer przedstawiła poprawkę ustną do ust. 16. Poprawka została przyjęta.


11.2. Powołanie komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz zakres jej kompetencji, jej liczebność i okres sprawowania przez nią mandatu (głosowanie)

Propozycja Konferencji Przewodniczących, zgłoszona zgodnie z art. 197 Regulaminu, w sprawie powołania komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz w sprawie zakresu jej kompetencji, jej liczebności i okresu sprawowania przez nią mandatu (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0307)


11.3. Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0459/2017

(zastępujący B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano et Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Tamás Meszerics, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0308)


11.4. Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0464/2017

(zastępujący B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos et Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Laura Ferrara, EFDD;

—   Barbara Kappel

Przyjęto (P8_TA(2017)0309)


11.5. Burundi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0465/2017

(zastępujący B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE.

—   Elena Valenciano et Victor Boştinaru, au nom du groupe S&D.

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR.

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE.

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL.

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE.

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD

—   Barbara Kappel

Przyjęto (P8_TA(2017)0310)


11.6. Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0311)


11.7. Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz zmieniającej dyrektywę 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0097/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0312)


11.8. Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0102/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0313)


11.9. Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2017)0314)

Wystąpienia

Gerard Batten i Marc Tarabella w sprawie przebiegu głosowania.


11.10. Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie działań UE na rzecz zrównoważonego rozwoju [2017/2009(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Seb Dance (A8-0239/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0315)

Wystąpienia

David Coburn w sprawie trybu głosowania.


11.11. Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE [2016/2250(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0316).


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki i Anna Záborská

Sprawozdanie Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius i Clara Eugenia Aguilera García

Sprawozdanie Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová i Catherine Stihler

Sprawozdanie Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria i Seán Kelly

Sprawozdanie Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.55 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii (2017/2735(RSP))

   Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000029/2017), którą skierowali Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen i Ivan Štefanec do Komisji: Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková rozwinęła pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Mihai Ţurcanu w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


15.1. Armia UE (2017/2760(RSP))

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000044/2017), którą skierowała Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD do Komisji: Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych - Armia UE (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch rozwinęła pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Angel Dzhambazki i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 15 czerwca 2017 r.)

komisja LIBE

- Sytuacja na Węgrzech (w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r.) (2017/2131(INL))
(opinia: AFCO, CULT)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 29 czerwca 2017 r.)

komisja AFET

- Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2017/2123(INI))

- Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (2017/2122(INI))
(opinia: FEMM)

- Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (2017/2121(INI))
(opinia: AFCO, BUDG)

komisja AGRI

- Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (2017/2117(INI))

- Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcanie europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych (2017/2116(INI))
(opinia: ENVI)

- Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego (2017/2115(INI))
(opinia: ENVI)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (2017/2124(INI))

- Polityka gospodarcza strefy euro (2017/2114(INI))
(opinia: REGI, EMPL (art. 54 Regulaminu))

komisja EMPL

- Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(opinia: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

komisja ENVI

- Wykonanie rozporządzenia w sprawie programu ochrony roślin (WE) nr 1107/2009 (2017/2128(INI))
(opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu))

komisja LIBE

- Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. (2017/2125(INI))
(opinia: PETI)

komisja PECH

- Wdrożenie środków kontroli w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (2017/2129(INI))

- Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w Unii Europejskiej (2017/2120(INI))

- Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (2017/2119(INI))

- W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość (2017/2118(INI))
(opinia: ENVI)

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (2017/2126(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja LIBE

- Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. BUDG
opinia: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

komisja DEVE

- Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (2017/2070(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. INTA
opinia: DEVE, EMPL

komisja ENVI

- Rynek wewnętrzny energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE
opinia: ENVI, ECON, IMCO, JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (2017/2006(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. REGI
opinia: ENVI

- Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN
opinia: ENVI, LIBE, IMCO

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 29 czerwca 2017 r.)

komisja ENVI

- Wykonanie rozporządzenia w sprawie programu ochrony roślin (WE) nr 1107/2009 (2017/2128(INI))
(opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu))


komisja ECON

- Polityka gospodarcza strefy euro (2017/2114(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu))


Wspólne posiedzenia komisji (art. 55 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 29 czerwca 2017 r.)

Kontrole środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii(COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))

komisje: ECON, LIBE

(opinia: JURI)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 113 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 29 czerwca 2017 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r. (2017/2130(INI))


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 11 września 2017 r. do 14 września 2017 r.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności