Index 
Protokoll
PDF 272kWORD 81k
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I - Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (debatt)
 7.Valfångst i Norge (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che
  
8.2.Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac
  
8.3.Burundi
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Omröstning
  
11.1.2016 års rapport om Turkiet (omröstning)
  
11.2.Tillsättning av ett särskilt utskott för terrorismfrågor, dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (omröstning)
  
11.3.Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (omröstning)
  
11.4.Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (omröstning)
  
11.5.Burundi (omröstning)
  
11.6.Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I (omröstning)
  
11.7.Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (omröstning)
  
11.8.Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (omröstning)
  
11.9.Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen * (omröstning)
  
11.10.EU:s åtgärder för hållbarhet (omröstning)
  
11.11.Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Större interpellationer (debatt)
  
15.1.Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP))
  
15.2.EU-armé (2017/2760(RSP))
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

LIBE

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, CONT, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (omarbetning) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Förslag till rådets beslut om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Dominique Martin. Förslag till resolution om förstärkt oberoende för nämnden för lagstiftningskontroll för att trygga sysselsättningen (B8-0385/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

EMPL

- Angelo Ciocca. Förslag till resolution om obligatorisk märkning av ris (B8-0386/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Udo Voigt. Förslag till resolution om efterlevnad av europeiska normer för grundläggande och mänskliga rättigheter (B8-0391/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Paloma López Bermejo. Förslag till resolution om de sahrawiska studenter som sitter i fängelse i Oudaya (B8-0392/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bekämpning av mobbning (B8-0393/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli och Marco Zullo. Förslag till resolution om en översyn av bestämmelserna om ålderspension för Europaparlamentets ledamöter (B8-0394/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om det europeiska programmet ungdomsgarantin (B8-0403/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om riskerna för barn vid överdriven skärmanvändning (B8-0404/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den humanitära krisen i Venezuela (B8-0432/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET


3. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 4 juli 2017

Helge Bülow (nr 0511/2017), (*) (nr 0512/2017), (*) (nr 0513/2017), (*) (nr 0514/2017), Ignacio Galán Matilla (nr 0515/2017), (*) (nr 0516/2017), Guido Cuyvers (nr 0517/2017), Filippo Villani (nr 0518/2017), Luís Marques (nr 0519/2017), (*) (nr 0520/2017), Leif Lundgren (nr 0521/2017), (*) (nr 0522/2017), Christoph Klein (nr 0523/2017), (*) (nr 0524/2017), Patricio Oschlies Serrano (nr 0525/2017), Ştefan Chiroiu (nr 0526/2017), Ángela Teja (nr 0527/2017), Pierernesto Di Paolo (nr 0528/2017), Ion Adrian Urda (nr 0529/2017), (*) (nr 0530/2017), Paweł Plata (nr 0531/2017), Leonidas Mamas (nr 0532/2017), Benjamin Franzil (nr 0533/2017), (*) (nr 0534/2017), Ludo Hermans (nr 0535/2017), Victor Man (nr 0536/2017), Jeremy Pylyp (nr 0537/2017), Alessandra Toscano (nr 0538/2017), (*) (nr 0539/2017), Jay Laville (nr 0540/2017), Pierpaolo Volpe (nr 0541/2017), (*) (nr 0542/2017), (*) (nr 0543/2017), Declan Fearon (nr 0544/2017), (*) (nr 0545/2017), Giacomo Buganè (nr 0546/2017), (*) (nr 0547/2017), Véronique Robert (nr 0548/2017), (*) (nr 0549/2017), (*) (nr 0550/2017), (*) (nr 0551/2017), (*) (nr 0552/2017), (*) (nr 0553/2017), (*) (nr 0554/2017), (*) (nr 0555/2017), Leif Lundgren (nr 0556/2017), (*) (nr 0557/2017), (*) (nr 0558/2017), Francisco Verdún Pérez (nr 0559/2017), (*) (nr 0560/2017), (*) (nr 0561/2017), (*) (nr 0562/2017), Ana María Del Río Prieto (nr 0563/2017), Polly Dyer (nr 0564/2017), (*) (nr 0565/2017), (*) (nr 0566/2017), (*) (nr 0567/2017), Nikolai Kozhev (nr 0568/2017), Agnieszka Plata (nr 0569/2017), Tommaso Cossovich (nr 0570/2017), Kim Dehn Jørgensen (nr 0571/2017), Véronique Robert (nr 0572/2017), Plamen Peshev (nr 0573/2017), (*) (nr 0574/2017), (*) (nr 0575/2017), (*) (nr 0576/2017), (*) (nr 0577/2017), Mads Nikolajsen (nr 0578/2017), Pablo José Verde Martínez (nr 0579/2017), Patricio Oschlies Serrano (nr 0580/2017), Giovanni Scali (nr 0581/2017), Véronique Robert (nr 0582/2017), Véronique Robert (nr 0583/2017), Véronique Robert (nr 0584/2017), Véronique Robert (nr 0585/2017), (*) (nr 0586/2017), Gredo Förster (nr 0587/2017), (*) (nr 0588/2017), (*) (nr 0589/2017), (*) (nr 0590/2017), (*) (nr 0591/2017), (*) (nr 0592/2017), Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr 0593/2017), (*) (nr 0594/2017), Alfonso Diz-Lois Palomares (nr 0595/2017), Salvador Vidal Gisbert (nr 0596/2017), Ada Stallone (nr 0597/2017), Fabian Knipper (nr 0598/2017), José Manuel Martín Álvarez (nr 0599/2017), (*) (nr 0600/2017).

(*) Namnet konfidentiellt


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik vad gäller uppdateringarna för den årliga och månatliga energistatistiken (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 för att anpassa auktioneringen av utsläppsrätter till beslut (EU) 2015/1814 och för att förteckna en auktionsplattform som ska förordnas av Förenade kungariket (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - tidsfrist: 5 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)


6. Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I - Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Max Andersson (A8-0097/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson redogjorde för betänkandena.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Helga Stevens (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Helga Trüpel (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Rosa Estaràs Ferragut (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Margrete Auken (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva och Gilles Lebreton.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides och Max Andersson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 6.7.2017 och punkt 11.8 i protokollet av den 6.7.2017.


7. Valfångst i Norge (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Francesc Gambús och Marco Affronte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi och Lampros Fountoulis.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 5.7.2017.)


8.1. Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che

Resolutionsförslag B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 och B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 och B8-0462/2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslaget B8-0463/2017.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga och Anders Primdahl Vistisen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 6.7.2017.


8.2. Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac

Resolutionsförslag B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 och B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat och Lars Adaktusson redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, och Jytte Guteland för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot och Brian Hayes.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) och Marie-Christine Vergiat som ställde en fråga till Christos Stylianides, som han kommer att besvara skriftligen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 6.7.2017.


8.3. Burundi

Resolutionsförslag B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 och B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat och Joachim Zeller redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Krzysztof Hetman och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och José Inácio Faria.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 6.7.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

9. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Marine Le Pen och Jean-Luc Mélenchon hade valts till ledamöter av den franska nationalförsamlingen från och med den 19 juni 2017.

Parlamentet noterade att enligt artikel 7.2 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är en sådan post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och konstaterade att deras platser var vakanta från och med den 19 juni 2017.

De behöriga franska myndigheterna hade också meddelat att Christelle Lechevalier och Marie-Pierre Vieu hade utsetts till ledamöter av Europaparlamentet i stället för Marine Le Pen och Jean-Luc Mélenchon, från och med den 19 juni 2017.

Parlamentet noterade att de hade utsetts.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Christelle Lechevalier och Marie-Pierre Vieu, fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av S&D-gruppen, godgände parlamentet förljande utnämningar:

BUDG-utskottet: John Howart i stället för Clare Moody

ECON-utskottet: Wajid Khan

underutskottet SEDE: Brando Benifei i stället för Goffredo Maria Bettini

delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Wajid Khan

delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: John Howart i stället för David Martin

°
° ° °

Talare: Ashley Fox om debatten i går om ”Ett enda säte för Europaparlamentet” (punkt 15 i protokollet av den 5.7.2017) och Antonio López-Istúriz White som fördömde det angrepp på ledamöterna som hade ägt rum i Venezuelas parlament.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. 2016 års rapport om Turkiet (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet [2016/2308(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Kati Piri (A8-0234/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0306)

Inlägg:

Kati Piri (föredragande) begärde att de åtta människorättsförsvararna som hade fängslats i går i Turkiet skulle släppas fria.

Renate Sommer lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 16. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


11.2. Tillsättning av ett särskilt utskott för terrorismfrågor, dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen, inlämnat i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen, om tillsättning av ett särskilt utskott för terrorismfrågor och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0307)


11.3. Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0459/2017

(ersätter B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen,

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Tamás Meszerics, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0308)


11.4. Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0464/2017

(ersätter B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Laura Ferrara, EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0309)


11.5. Burundi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0465/2017

(ersätter B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Inese Vaidere, för PPE-gruppen.

—   Elena Valenciano och Victor Boştinaru, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas och Laura Ferrara, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0310)


11.6. Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling - Budgetutskottet. Föredragande: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică och Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0311)


11.7. Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Max Andersson (A8-0097/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0312)


11.8. Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Max Andersson (A8-0102/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0313)


11.9. Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen * (omröstning)

Betänkande om om förslaget till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2017)0314)

Inlägg:

Gerard Batten och Marc Tarabella som ställde ordningsfrågor.


11.10. EU:s åtgärder för hållbarhet (omröstning)

Betänkande om EU:s åtgärder för hållbarhet [2017/2009(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Seb Dance (A8-0239/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0315)

Inlägg:

David Coburn som ställde en ordningsfråga.


11.11. Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden (omröstning)

Betänkande om främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden: tillämpning av artikel 349 i EUF-fördraget [2016/2250(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0316).


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki och Anna Záborská

Betänkande Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică och Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius och Clara Eugenia Aguilera García

Betänkande Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová och Catherine Stihler

Betänkande Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria och Seán Kelly

Betänkande Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Större interpellationer (debatt)

15.1. Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP))

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000029/2017) från Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen och Ivan Štefanec, till kommissionen: Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Mihai Ţurcanu för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai och Seán Kelly.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15.2. EU-armé (2017/2760(RSP))

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000044/2017) från Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, till kommissionen: EU-armé (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angel Dzhambazki och Krisztina Morvai.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.6.2017)

LIBE-utskottet

- Situationen i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 17 maj 2017) (2017/2131(INL))
(rådgivande utskott: AFCO, CULT)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29.6.2017)

AFET-utskottet

- Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2017/2123(INI))

- Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området (2017/2122(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

- Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2017/2121(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, BUDG)

AGRI-utskottet

- Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU (2017/2117(INI))

- En europeisk strategi för främjande av proteingrödor – att uppmuntra till produktion av proteingrödor och baljväxter i det europeiska jordbruket (2017/2116(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (2017/2115(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

ECON-utskottet

- Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (2017/2124(INI))

- Den ekonomiska politiken i euroområdet (2017/2114(INI))
(rådgivande utskott: REGI, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

EMPL-utskottet

- Genomförandet av EU:s handikappstrategi (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(rådgivande utskott: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

ENVI-utskottet

- Genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel (2017/2128(INI))
(rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen))

LIBE-utskottet

- Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (2017/2125(INI))
(rådgivande utskott: PETI)

PECH-utskottet

- Införande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (2017/2129(INI))

- Läget för fritidsfisket i Europeiska unionen (2017/2120(INI))

- Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (2017/2119(INI))

- En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: nuvarande läge och framtida utmaningar (2017/2118(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

PETI-utskottet

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 (2017/2126(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

LIBE-utskottet

- Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (2017/2052(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

DEVE-utskottet

- Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (2017/2070(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE, EMPL

ENVI-utskottet

- Den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: ENVI, ECON, IMCO, JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: ENVI

- En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ENVI, LIBE, IMCO

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29.6.2017)

ENVI-utskottet

- Genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel (2017/2128(INI))
(rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen))

ECON-utskottet

- Den ekonomiska politiken i euroområdet (2017/2114(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i aarbetsordningen))

Gemensamt utskottsförfarande (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29.06.2017)

- Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur EU (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
utskott: ECON, LIBE
(rådgivande utskott: JURI)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29.6.2017)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017 (2017/2130(INI))


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 11 september 201714 september 2017.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy