Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0062(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0266/2017

Внесени текстове :

A8-0266/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0329

Протокол
Понеделник, 11 септември 2017 г. - Страсбург

19. Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (разискване)
CRE

Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt представиха доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Jiří Maštálka (докладчик по становището на комисията JURI), Barbara Matera, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska и Csaba Sógor.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan и Anna Hedh, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek и Nicola Caputo.

Изказаха се: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.14 от протокола от 12.9.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност