Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0062A(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0266/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0266/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0329

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

19. Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προσωρινή έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy και Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Οι Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Anna Maria Corazza Bildt παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jiří Maštálka (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Barbara Matera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska και Csaba Sógor.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan και Anna Hedh, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy και Anna Maria Corazza Bildt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου