Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0062(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0266/2017

Ingivna texter :

A8-0266/2017

Debatter :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0329

Protokoll
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg

19. EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (debatt)
CRE

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Jiří Maštálka (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Barbara Matera för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, som avböjde en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska och Csaba Sógor.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan och Anna Hedh, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 12.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy