Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0262/2017

Внесени текстове :

A8-0262/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Обяснение на вота
PV 17/04/2018 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Протокол
Понеделник, 11 септември 2017 г. - Страсбург

21. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Marisa Matias (докладчик по становището на комисията ITRE), Franc Bogovič (докладчик по становището на комисията AGRI), Peter Liese, от името на групата PPE, Paul Brannen, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и José Inácio Faria.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė и Petri Sarvamaa.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Norbert Lins.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 13.9.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност