Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0230(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0262/2017

Predkladané texty :

A8-0262/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2018 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Zápisnica
Pondelok, 11. septembra 2017 - Štrasburg

21. Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Marisa Matias (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Franc Bogovič (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Peter Liese v mene skupiny PPE, Paul Brannen v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a José Inácio Faria.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė a Petri Sarvamaa.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Norbert Lins.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 13.9.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia