Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0230(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0262/2017

Ingivna texter :

A8-0262/2017

Debatter :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Röstförklaringar
PV 17/04/2018 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Protokoll
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg

21. Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Marisa Matias (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Franc Bogovič (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Peter Liese för PPE-gruppen, Paul Brannen för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley; Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri; Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė och Petri Sarvamaa.

Talare: Miguel Arias Cañete och Norbert Lins.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 13.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy