Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή
 7.Αίτηση για την άρση ασυλίας – αναστολή της διαδικασίας
 8.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69 γ του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 εδάφιο δ, του Κανονισμού)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 17.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (συζήτηση)
 20.Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I (συζήτηση)
 21.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I (συζήτηση)
 22.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 23.Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 24.Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 25.Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (σύντομη παρουσίαση)
 26.Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση (σύντομη παρουσίαση)
 27.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (288 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου