Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 11. september 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendiliikmele usaldatud ülesande vastavuse hindamine
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus – menetluse lõpetamine
 8.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Läbirääkimised enne esimest lugemist parlamendis (kodukorra artikkel 69)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 16.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 17.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 18.Tööplaan
 19.ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (arutelu)
 20.Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (arutelu)
 21.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (arutelu)
 22.Delegatsioonide koosseis
 23.ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (lühiettekanne)
 24.Euroopa kosmosestrateegia (lühiettekanne)
 25.Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (lühiettekanne)
 26.Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (lühiettekanne)
 27.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
 
Protokoll (83 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) 
 
Protokoll (265 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika