Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 11 september 2017 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Onderzoek naar de verenigbaarheid van een aan een lid toevertrouwde missie
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit – stopzetting van de procedure
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 14.Ingekomen stukken
 15.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 16.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 17.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (debat)
 20.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voortzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (debat)
 21.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader ***I (debat)
 22.Samenstelling delegaties
 23.Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (korte presentatie)
 24.Een ruimtestrategie voor Europa (korte presentatie)
 25.Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (korte presentatie)
 26.Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (korte presentatie)
 27.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (196 kb) Presentielijst (57 kb) 
 
Notulen (84 kb) Presentielijst (11 kb) 
 
Notulen (274 kb) Presentielijst (61 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid