Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtros en ledamot
 7.Begäran om upphävande av immunitet – avslutande av förfarandet
 8.Begäran om fastställelse av immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 14.Inkomna dokument
 15.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 16.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 18.Arbetsplan
 19.EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (debatt)
 20.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (debatt)
 21.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (debatt)
 22.Delegationernas sammansättning
 23.Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (kortfattad redogörelse)
 24.En rymdstrategi för Europa (kortfattad redogörelse)
 25.Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (kortfattad redogörelse)
 26.Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (kortfattad redogörelse)
 27.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (196 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy