Показалец 
Протокол
PDF 291kWORD 89k
Понеделник, 11 септември 2017 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Разглеждане на съвместимостта на мисия, възложена на член на ЕП
 7.Искане за снемане на имунитет – прекратяване на процедурата
 8.Искане за защита на имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Преговори преди първо четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 14.Внесени документи
 15.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 16.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 17.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 18.Ред на работа
 19.Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (разискване)
 20.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (разискване)
 21.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (разискване)
 22.Състав на делегациите
 23.Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (кратко представяне)
 24.Космическа стратегия за Европа (кратко представяне)
 25.Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (кратко представяне)
 26.Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (кратко представяне)
 27.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят осъжда терористичните нападения, извършени наскоро в няколко европейски градове, и изразява солидарността на Парламента с жертвите на тероризма и последните природни бедствия.

Парламентът почете с минута мълчание паметта на жертвите.

°
° ° °

Изказаха се:

—   Nicola Danti, който отново подчертава колко е важно ЕС да се ангажира с борбата срещу изменението на климата (председателят се присъедини към думите му),

—   Gianni Pittella по повод годишнината от смъртта на Салвадор Алиенде,

—   Franck Proust относно урагана Ирма, управлението на природните бедствия и ролята на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (председателят направи уточнения),

—   Sajjad Karim относно съдбата на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и относно условията за присъждане на наградата „Сахаров“,

—   James Carver, който се върна на думите на Franck Proust (председателят направи уточнения), и

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio относно земетресението, което наскоро удари Мексико (председателят се присъедини към думите му).


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Състав на Парламента

Petr Mach и Glenis Willmott представиха оставките си като членове на Европейския парламент, които влизат в сила считано съответно от 1 септември и 3 октомври 2017 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността, Парламентът обявява местата за свободни, считано съответно от 1 септември и 3 октомври 2017 г., и уведомява за това съответните национални органи.

°
° ° °

Mariya Gabriel е назначена за член на Европейската комисия, считано от 7 юли 2017 г.

Компетентните органи на Германия съобщиха, че Herbert Reul е назначен за член на регионалното правителство на Северен Рейн/Вестфалияa, считано от 7 юли 2017 г.

Компетентните органи на Френската република съобщиха, че Louis Aliot е избран за член на Френския парламент, считано от 21 юли 2017 г.

Съветът на Европейския парламент съобщи, че Ildikó Gáll-Pelcz е назначена за член на Европейската сметна палата, считено от 1 септември 2017 г.

Парламентът отбеляза, че съгласно член 7, параграфи 1 и 3 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тези длъжности са несъвместими с длъжностите на член на Европейския парламент и обявява местата за свободни, считано от 7 юли, 21 юли и 1 септември 2017 г. съответно и уведомява за това съответните национални органи.

°
° ° °

Компетентните органи на Малта, Федерална република Германия, Обединеното кралство и Френската република съобщиха за избирането като членове на Европейския парламент Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet и Nosheena Mobarik, считано от 24 юни, 24 юли, 1 август, 21 юли и 8 септември 2017 г., като заместници на Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot и Ian Duncan, съответно.

Парламентът приема за сведение избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet et Baroness Nosheena Mobarik заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn и John Howarth.


6. Разглеждане на съвместимостта на мисия, възложена на член на ЕП

По време на своето заседание от 12 юли 2017 г. комисията JURI пристъпи, в съответствие с член 4, параграф 5 от Правилника за дейността, към разглеждане на съвместимостта с Акта от 20 септември 1976 г. на временната мисия, възложена от министър-председателя на Франция на Arnaud Danjean, относно започването на изготвяне на стратегически преглед за защита и национална сигурност и реши, че тя е съвместима с Акта.


7. Искане за снемане на имунитет – прекратяване на процедурата

Комисията JURI, компетентна по въпроса, уведоми председателя, че предвид избирането на Marine Le Pen за член на Френската национална асамблея, искането за снемане на нейния имунитет, обявено на пленарно заседание на 26 април 2017 г. (точка 6 от протокола от 26.4.2017 г.), вече не е основателно, тъй като Marine Le Pen не се ползва с имунитет по силата на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз. Следователно тази процедура за снемане на имунитет се прекратява.

Изказа се Bruno Gollnisch относно основателността на това решение (председателят го прикани да се обърне към комисията JURI).


8. Искане за защита на имунитет

Gabriele Zimmer, председател на групата GUE/NGL, представи искане за защита на привилегиите и имунитетите на Eleonora Forenza, член на ЕП, във връзка с инцидент с нея след демонстрацията, проведена по повод срещата на Г20 в Хамбург на 8 юли 2017 г.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


9. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD и ENF следните искания за назначения:

комисия EMPL: Dennis Radtke на мястото на Sven Schulze

Делегация за връзки с Корейския полуостров: Dennis Radtke

комисия JURI: Francis Zammit Dimech

Делегация за връзки с Палестина: Francis Zammit Dimech

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Francis Zammit Dimech

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Jude Kirton-Darling на мястото на Theresa Griffin

Делегация за връзки със страните от Андската общност: Theresa Griffin на мястото на Jude Kirton-Darling

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Theresa Griffin на мястото на Jude Kirton-Darling

делегация в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО: Doru-Claudian Frunzulică

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Rebecca Harms на мястото на Jakop Dalunde

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Jakop Dalunde вече не е член на комисията

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Jakop Dalunde вече не е член на комисията

комисия ITRE: Jonathan Bullock

комисия IMCO: Stuart Agnew на мястото на Margot Parker

комисия REGI: Paul Nuttall на мястото на Jim Carver

комисия AFET: Jean-Luc Schaffhauser

комисия DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

комисия INTA: France Jamet

комисия ITRE: Christelle Lechevalier на мястото на Jean-Luc Schaffhauser

Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство: France Jamet на мястото на Sophie Montel

Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Sophie Montel

Делегация за връзки с Китайската народна република: Christelle Lechevalier на мястото на Jean-Luc Schaffhauser

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Jean-Luc Schaffhauser

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Sophie Montel.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


10. Преговори преди първо четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Докладчик: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Докладчик: Anne Sander (A8-0273/2017)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно регламента на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Докладчик: Peter Simon (A8-0255/2017)

- комисия ENVI, въз основа на доклада относно редложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Докладчик: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- комисия AFET, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(и) група(и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 12 септември 2017 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 13 септември 2017 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 – 2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) в позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - комисия BUDG, комисия AFET, комисия DEVE

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


13. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръката на комисията PECH да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръката, предложената препоръка се счита за приета. В противен случай тя се подлага на гласуване.

Препоръката е на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за изменение на Регламент(ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

CULT, LIBE, IMCO

- Предложение за Препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO

- Предложение за регламент на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Нидерландия, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Румъния да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020г.) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
В съответствие с член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение. В съответствие с член 304 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложение А към Регламент (ЕС)2015/848 относно производството по несъстоятелност (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол на N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Проект на решение на Съвета сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Проект за коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2017 г.: Увеличаване на бюджетните ресурси за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с цел намаляване на младежката безработица в целия Европейски съюз и актуализиране на щатните разписания на персонала на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагащи :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Проект на коригиращ бюджет № 4 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (11813/2017 - C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

2) от парламентарни комисии доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN - Докладчик: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA - Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Доклад относно изпълнението на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (Директива за медиацията) (2016/2066(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Доклад относно политическите отношения на ЕС с Индия (2017/2025(INI)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Доклад относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (2017/2026(INI)) - AFET - Докладчик: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL - CULT - Докладчик: Thomas Mann - Докладчик: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE - Докладчик: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Доклад относно корупцията и правата на човека в трети държави (2017/2028(INI)) - AFET - Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL - Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Доклад относно космическа стратегия за Европа (2016/2325(INI)) - ITRE - Докладчик: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Доклад относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (2015/2062(INI)) - LIBE - Докладчик: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Доклад относно непрекъснатото университетско образование и дистанционно обучение в рамките на европейската стратегия за учене през целия живот (2016/2142(INI)) - CULT - Докладчик: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI - Докладчик: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA - Докладчик: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON - Докладчик: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA - Докладчик: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA - Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI - Докладчик: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне (2017/2063(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки и Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово относно създаването на Общоевропейско авиационно пространство (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN - Докладчик: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET - Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI - Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH - Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Доклад относно износа на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2017/2029(INI)) - AFET - Докладчик: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE - FEMM - Докладчик: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили (2017/2057(INI)) - INTA - Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Доклад относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (2017/2027(INI)) - AFET - Докладчик: Javi López (A8-0268/2017)

- Доклад относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (2016/2301(INI)) - INTA - Докладчик: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO - Докладчик: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Доклад относно борбата с киберпрестъпността (2017/2068(INI)) - LIBE - Докладчик: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL - Докладчик: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL - Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Доклад относно нова европейска програма за умения (2017/2002(INI)) - EMPL - CULT - Докладчик: Martina Dlabajová - Докладчик: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA - Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG - Докладчик: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за увеличаване на бюджетните ресурси за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с цел намаляване на младежката безработица в целия Европейски съюз и актуализиране на щатните разписания на персонала на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета от за въвеждане на мерки за контрол на N-(1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил) (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE - Докладчик: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор беше внесен от членове на ЕП (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000062/2017) зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Бъдещето на програмата "Еразъм +" (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Бяха внесени следните запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността):

—   (O-000061/2017) зададен от Beatrix von Storch и Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, към Комисията: Прекратяване на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) зададен от Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel и Enrique Guerrero Salom, към Комисията: Пожари в Европейския съюз през лятото на тази година (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии през декември 2016 г., първата и втората месечни сесии през март 2017 г., първата и втората месечни сесии през април 2017 г., първата и втората месечни сесии през май 2017 г. и през юни 2017 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


18. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред на пленарните заседания през септември 2017 г. (PE 608.828/PDOJ) е раздаден. Не е предложена никаква промяна.

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател


19. Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (разискване)

Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt представиха доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Jiří Maštálka (докладчик по становището на комисията JURI), Barbara Matera, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska и Csaba Sógor.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan и Anna Hedh, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek и Nicola Caputo.

Изказаха се: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.14 от протокола от 12.9.2017 г.


20. Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Werner Langen (докладчик по становището на комисията ITRE), Jacqueline Foster (докладчик по становището на комисията TRAN) и Peter Liese, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Seb Dance, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux и Damiano Zoffoli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini и Notis Marias.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 13.9.2017 г г.


21. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Marisa Matias (докладчик по становището на комисията ITRE), Franc Bogovič (докладчик по становището на комисията AGRI), Peter Liese, от името на групата PPE, Paul Brannen, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и José Inácio Faria.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė и Petri Sarvamaa.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Norbert Lins.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 13.9.2017 г г.


22. Състав на делегациите

Председателят получи от групата ECR следното искане за назначаване:

Делегация за връзки с Иран: Bas Belder

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


23. Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (кратко представяне)

Доклад относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС [2015/2041(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward и Stanislav Polčák.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 14.9.2017 г г.


24. Космическа стратегия за Европа (кратко представяне)

Доклад относно космическа стратегия за Европа [2016/2325(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Georgios Epitideios.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 12.9.2017 г г.


25. Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (кратко представяне)

Доклад относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност [2016/2301(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.15 от протокола от 12.9.2017 г г.


26. Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (кратко представяне)

Доклад относно академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот [2016/2142(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec и Seán Kelly.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 12.9.2017 г г.


27. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský и Seán Kelly.


28. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 608.828/OJMA).


29. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Извинени:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност