Seznam 
Zápis
PDF 269kWORD 85k
Pondělí, 11. září 2017 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci
 7.Žádost o zbavení imunity – zastavení řízení
 8.Žádost o ochranu imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 14.Předložení dokumentů
 15.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 16.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 17.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 18.Plán práce
 19.Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)
 20.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (rozprava)
 21.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (rozprava)
 22.Členství v delegacích
 23.Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU (krátké přednesení)
 24.Kosmická strategie pro Evropu (krátké přednesení)
 25.Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (krátké přednesení)
 26.Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (krátké přednesení)
 27.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda odsoudil teroristické útoky, které byly nedávno spáchány v několika evropských městech, a vyjádřil solidaritu Parlamentu obětem terorismu a nedávných přírodních katastrof.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.

°
° ° °

Vystoupili:

—   Nicola Danti, který připomněl význam závazku EU v souvislosti s bojem proti změnám klimatu (předseda se ztotožnil s výroky poslance),

—   Gianni Pittella u příležitosti výročí úmrtí Salvadora Allendeho,

—   Franck Proust v souvislosti s hurikánem Irma, řízením přírodních katastrof a úlohou Evropského fondu solidarity (předseda poskytl upřesnění),

—   Sajjad Karim k údělu občanů EU žijících ve Spojeném království a k podmínkám udělování Sacharovovy ceny,

—   James Carver k výrokům, které pronesl Franck Proust (předseda poskytl upřesnění), a

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio k zemětřesení, které nedávno postihlo Mexiko (předseda se ztotožnil s výroky poslankyně).


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Složení Parlamentu

Petr Mach oznámil, že odstupuje z funkce poslance Evropského parlamentu s platností od 1. září 2017, a Glenis Willmottová oznámila, že odstupuje z funkce poslankyně Evropského parlamentu s platností od 3. října 2017.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu konstatoval uvolnění mandátu Petra Macha s platností od 1. září 2017 a Glenis Willmotové s platností od 3. října 2017 a informoval o této skutečnosti dotčené vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Mariya Gabrielová byla jmenována členkou Evropské komise s platností od 7. července 2017.

Příslušné německé orgány oznámily, že Herbert Reul byl jmenován členem zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska s platností od 7. července 2017.

Příslušné francouzské orgány oznámily, že Louis Aliot byl zvolen poslancem francouzského parlamentu s platností od 21. července 2017.

Rada Evropské unie oznámila, že Ildikó Gáll-Pelczová byla jmenována členkou Účetního dvora s platností od 1. září 2017.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 a 3 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 7. července, 21. července, resp. 1. září 2017 a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Příslušné orgány Republiky Malta, Spolkové republiky Německo, Spojeného království a Francouzské republiky oznámily, že Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet a Nosheena Mobarik, kterými jsou nahrazeni Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot a Ian Duncan, byli zvoleni poslanci Evropského pasrlamentu s platností od 24. června, 24. července, 1. srpna, 21. července, resp. 8 září 2017.

Parlement vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet a Nosheena Mobarik v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn a John Howarth.


6. Posouzení slučitelnosti funkce svěřené poslanci

Výbor JURI na své schůzi dne 12. července 2017 posoudil podle čl. 4 odst. 5 jednacího řádu slučitelnost dočasné funkce, kterou Arnaudu Danjeanovi svěřil francouzský premiér a která se týká zahájení vypracovávání strategického přehledu obrany a národní bezpečnosti, s aktem ze dne 20. září 1976. Výbor rozhodl, že funkce je slučitelná s aktem.


7. Žádost o zbavení imunity – zastavení řízení

Výbor JURI, který je v dané věci příslušný, informoval předsedu, že s ohledem na zvolení Marine Le Penové poslankyní francouzského Národního shromáždění je žádost o zbavení imunity, která byla oznámena na plenárním zasedání dne 26. dubna 2017 (bod 6 zápisu ze dne 26.4.2017) bezpředmětná, jelikož Marine Le Penová již nepožívá imunity podle Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie. Řízení o zbavení imunity tudíž bylo zastaveno.

Vystoupil Bruno Gollnisch k opodstatněnosti tohoto rozhodnutí (předseda poslance vyzval, aby se obrátil na výbor JURI).


8. Žádost o ochranu imunity

Předsedkyně skupiny GUE/NGL Gabriele Zimmerová předložila žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá poslankyně Evropského parlamentu Eleonora Forenzaová, v souvislosti s incidentem, který se poslankyni přihodil v návaznosti na demonstraci konanou u příležitosti summitu G20 v Hamburku dne 8. července 2017.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


9. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD a ENF tyto žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Dennis Radtke, kterým je nahrazen Sven Schulze

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Dennis Radtke

výbor JURI: Francis Zammit Dimech

delegace pro vztahy s Palestinou: Francis Zammit Dimech

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Francis Zammit Dimech

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Jude Kirton-Darling, kterou je nahrazena Theresa Griffin

delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství: Theresa Griffin, kterou je nahrazena Jude Kirton-Darling

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Theresa Griffin, kterou je nahrazena Jude Kirton-Darling

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: Doru-Claudian Frunzulică

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Rebecca Harms, kterou je nahrazen Jakop Dalunde

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Jakop Dalunde již není členem

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Jakop Dalunde již není členem

výbor ITRE: Jonathan Bullock

výbor IMCO: Stuart Agnew, kterým je nahrazena Margot Parker

výbor REGI: Paul Nuttall, kterým je nahrazen Jim Carver

výbor AFET: Jean-Luc Schaffhauser

výbor DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

výbor INTA: France Jamet

výbor ITRE: Christelle Lechevalier, kterou je nahrazen Jean-Luc Schaffhauser

delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: France Jamet, kterou je nahrazena Sophie Montel

delegace pro vztahy s Mercosurem: Sophie Montel

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Christelle Lechevalier, kterou je nahrazen Jean-Luc Schaffhauser

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Jean-Luc Schaffhauser

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Sophie Montel.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


10. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor EMPL na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Zpravodaj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- výbor EMPL na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Zpravodajka: Anne Sander (A8-0273/2017)

- výbor EMPL na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- výbor ECON na základě zprávy o nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Zpravodaj: Peter Simon (A8-0255/2017)

- výbor ENVI na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Zpravodaj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- výbor AFET na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, tj. úterý 12. září 2017, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 13. září 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměm ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury na období 2020 až 2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Příslušný výbor přdal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - výbor BUDG, výbor AFET, výbor DEVE

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


13. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

- doporučení výboru PECH nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na intranetových stránkách Europarl.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

CULT, LIBE, IMCO

- Návrh doporučení pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO

- Návrh nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Panamy, Uruguaye, Kolumbie a Salvadoru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsko, Nizozemsko, Portugalsko a Rumunsko opravňují, aby vzájmu Evropské unie přijaly přistoupení San Marina k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní Afriky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Chile, Islandu a Baham k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách jménem Evropské Unie (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zvýšení rozpočtových prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v celé Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Itálii (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

2) parlamentními výbory, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech („směrnice o mediaci“) (2016/2066(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Zpráva o politických vztazích EU s Indií (2017/2025(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Zpráva o politických vztazích EU se sdružením ASEAN (2017/2026(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - výbor EMPL - výbor CULT – Zpravodajové: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Zpráva o korupci a lidských právech ve třetích zemích (2017/2028(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Zpráva o kosmické strategii pro Evropu (2016/2325(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Zpráva o vězeňských systémech a podmínkách ve věznicích (2015/2062(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Zpráva o akademickém pokračujícím a dálkovém vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení (2016/2142(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Zpráva o žádosti, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity (2017/2063(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - výbor AFET - Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (2017/2029(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - výbor LIBE - výbor FEMM - Zpravodajky: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU–Chile (2017/2057(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Zpráva o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou (2017/2027(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Javi López (A8-0268/2017)

- Zpráva o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (2016/2301(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Zpráva o boji proti kyberkriminalitě (2017/2068(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Zpráva o nové agendě dovedností pro Evropu (2017/2002(INI)) - výbor EMPL - výbor CULT - Zpravodajové: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017, kterým se navyšují rozpočtové zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem snížit nezaměstnanost mladých v Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili tuto otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000062/2017), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Budoucnost programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byly předloženy následující závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

—   (O-000061/2017), kterou pokládají Beatrix von Storch a Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD Komisi: Zrušení UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017), kterou pokládají Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel a Enrique Guerrero Salom Komisi: Požáry letošního léta v Evropské unii (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prosincovém, letošním prvním a druhém březnovém, prvním a druhém dubnovém, prvním a druhém květnovém a červnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


18. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního zářijového plenárního zasedání (PE 608.828/PDOJ). Nebyla navržena žádná změna.

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně


19. Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt uvedly zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Jiří Maštálka (zpravodaj výboru JURI), Barbara Matera za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska a Csaba Sógor.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan a Anna Hedh, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek a Nicola Caputo.

Vystoupily: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 12.9.2017.


20. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Werner Langen (zpravodaj výboru ITRE), Jacqueline Foster (zpravodajka výboru TRAN) a Peter Liese za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Seb Dance za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux a Damiano Zoffoli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 13.9.2017.


21. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Marisa Matias (zpravodajka výboru ITRE), Franc Bogovič (zpravodaj výboru AGRI), Peter Liese za skupinu PPE, Paul Brannen za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a José Inácio Faria.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė a Petri Sarvamaa.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Norbert Lins.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 13.9.2017.


22. Členství v delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

delegace pro vztahy s Íránem: Bas Belder

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


23. Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU (krátké přednesení)

Zpráva o odpovědnosti, transparentnosti a integritě v orgánech EU [2015/2041(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward a Stanislav Polčák.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 14.9.2017.


24. Kosmická strategie pro Evropu (krátké přednesení)

Zpráva o kosmické strategii pro Evropu [2016/2325(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Georgios Epitideios.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 12.9.2017.


25. Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (krátké přednesení)

Zpráva o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce [2016/2301(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.15 zápisu ze dne 12.9.2017.


26. Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (krátké přednesení)

Zpráva o akademickém pokračujícím a dálkovém vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení [2016/2142(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec a Seán Kelly.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 12.9.2017.


27. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský a Seán Kelly.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 608.828/OJMA).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Právní upozornění - Ochrana soukromí