Indeks 
Protokol
PDF 273kWORD 83k
Mandag den 11. september 2017 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet – indstilling af proceduren
 8.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 13.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 16.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 17.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 18.Arbejdsplan
 19.EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (forhandling)
 20.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (forhandling)
 21.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (forhandling)
 22.Delegationernes sammensætning
 23.Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (kortfattet forelæggelse)
 24.En rumstrategi for Europa (kortfattet forelæggelse)
 25.Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (kortfattet forelæggelse)
 26.Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (kortfattet forelæggelse)
 27.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden fordømte de terrorangreb, der for nylig havde ramt flere byer i Europa, og gav udtryk for Parlamentets solidaritet med ofrene for terrorismen og for de seneste naturkatastrofer.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

°
° ° °

Talere:

—   Nicola Danti, som gentog betydningen af EU's engagement i bekæmpelsen af klimaændringer (formanden tilsuttede sig hans bemærkninger),

—   Gianni Pittella i anledning af årsdagen for Salvador Allendes død,

—   Franck Proust om orkanen Irma, håndteringen af naturkatastrofer og Den Europæiske Solidaritetsfonds rolle (formanden gav præciserende oplysninger),

—   Sajjad Karim om skæbnen for de EU-borgere, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, og om betingelserne for tildeling af Sakharovprisen,

—   James Carver, som vendte tilbage til indlægget af Franck Proust (formanden gav præciserende oplysninger), og

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio om det jordskælv, der for nylig havde ramt Mexico (formanden tilsluttede sig hendes bemærkninger).


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

Petr Mach og Glenis Willmott havde meddelt, at de nedlagde deres mandat som medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. september og den 3. oktober 2017 henholdsvis.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 2, at Petr Machs og Glenis Willmots mandater var blevet ledige med virkning fra den 1. september og den 3. oktober 2017 henholdsvis, og underrettede de berørte kompetente myndigheder herom.

°
° ° °

Mariya Gabriel var blevet udnævnt til medlem af Europa-Kommissionen med virkning fra den 7. juli 2017.

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Herbert Reul var blevet udnævnt til medlem af delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen med virkning fra den 7. juli 2017.

Den Franske Republiks kompetente myndigheder havde meddelt, at Louis Aliot var blevet valgt til medlem af det franske parlament med virkning fra den 21. juli 2017.

Rådet havde meddelt, at Ildikó Gáll-Pelcz var blevet udnævnt til medlem af Revisionsretten med virkning fra den 1. september 2017.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 og 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet konstaterede Parlamentet, at disse hverv var uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede, at mandaterne var ledige med virkning fra den 7. juli, 21. juli og 1. september 2017 henholdsvis, og underrettede de kompetente nationale myndigheder herom.

°
° ° °

De kompetente myndigheder i Malta, Forbundsrepublikken Tyskland, Det Forenede Kongerige og Den Franske Republik havde meddelt, at Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet og Nosheena Mobarik var blevet valgt til medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra den 24. juni, 24. juli, 1. august, 21. juli og 8. september 2017 og erstattede Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot og Ian Duncan henholdsvis.

Parlamentet tog deres valg til efterretning.

Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet og Nosheena Mobarik deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn og John Howarth.


6. Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem

På sit møde den 12. juli 2017 havde JURI i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 5, undersøgt, hvorvidt den midlertidige opgave med at indlede udarbejdelsen af en strategisk gennemgang af det nationale forsvar og den nationale sikkerhed, som Frankrigs premierminister havde betroet Arnaud Danjean, var forenelig med akten af 20. september 1976, og havde besluttet, at den var forenelig med akten.


7. Anmodning om ophævelse af immunitet – indstilling af proceduren

JURI, som var kompetent på området, havde meddelt formanden, at, i betragtning af at Marine Le Pen var blevet valgt til medlem af den franske Nationalforsamling, var anmodningen om ophævelse af hendes immunitet, som var blevet meddelt på plenarmødet den 26. april 2017 (punkt 6 i protokollen af 26.4.2017), ikke længere aktuel, eftersom Marine Le Pen ikke længere var omfattet af immunitet i medfør af protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter. Denne procedure for ophævelse af immunitet var derfor indstillet.

Indlæg af Bruno Gollnisch om denne beslutnings berettigelse (formanden opfordrede ham til at henvende sig til JURI).


8. Anmodning om beskyttelse af immunitet

Gabriele Zimmer, formand for GUE/NGL-Gruppen, havde indgivet en anmodning om beskyttelse af medlem af Europa-Parlamentet Eleonora Forenzas privilegier og immunitet i forbindelse med en episode, der var hændt sidstnævnte som følge af en demonstration i forbindelse med G20 i Hamburg den 8. juli 2017.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, S&D-, Verts/ALE-, EFDD- og ENF-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

EMPL: Dennis Radtke i stedet for Sven Schulze

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Dennis Radtke

JURI: Francis Zammit Dimech

Delegationen for Forbindelserne med Palæstina: Francis Zammit Dimech

delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Francis Zammit Dimech

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Jude Kirton-Darling i stedet for Theresa Griffin

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab: Theresa Griffin i stedet for Jude Kirton-Darling

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Theresa Griffin i stedet for Jude Kirton-Darling

Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg: Doru-Claudian Frunzulică

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Rebecca Harms i stedet for Jakop Dalunde

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova: Jakop Dalunde er ikke længere medlem

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Jakop Dalunde er ikke længere medlem

ITRE: Jonathan Bullock

IMCO: Stuart Agnew i stedet for Margot Parker

REGI: Paul Nuttall i stedet for Jim Carver

AFET: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

INTA: France Jamet

ITRE: Christelle Lechevalier i stedet for Jean-Luc Schaffhauser

Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg: France Jamet i stedet for Sophie Montel

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Sophie Montel

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Christelle Lechevalier i stedet for Jean-Luc Schaffhauser

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Jean-Luc Schaffhauser

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Sophie Montel.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


10. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- EMPL, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Ordfører: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- EMPL, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Ordfører: Anne Sander (A8-0273/2017)

- EMPL, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- ECON, på grundlag af betænkningen om Europa-parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Ordfører: Peter Simon (A8-0255/2017)

- ENVI, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Ordfører: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- AFET, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden i midnat i morgen, tirsdag den 12. september 2017, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


11. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 13. september 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Europa Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende »"Den Europæiske Kulturhovedstad" « 2020-2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - BUDG, AFET, DEVE

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


13. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- henstillingen fra PECH om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 12.6.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingen kan findes på websiden »Europarl« under den indeværende mødeperiode.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr.1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

CULT, LIBE, IMCO

- Forslag til henstilling med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO

- Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Grækenlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas, Uruguays, Colombias og El Salvadors tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere San Marinos tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Luxembourg og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Georgiens og Sydafrikas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Chiles, Islands og Bahamas' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 138, stk. 1, ville høre Regionsudvalget om dette forslag.
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 304 ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og medlemsstaternes vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2017: Forhøjelse af budgetmidlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI) med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i hele Den Europæiske Union og ajourføring af stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2017, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område ("mæglingsdirektivet") (2016/2066(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Betænkning om EU's politiske forbindelser med Indien (2017/2025(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Betænkning om EU's politiske forbindelser med ASEAN (2017/2026(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL udvalg - CULT udvalg - Ordfører: Thomas Mann - Ordfører: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Betænkning om korruption og menneskerettigheder i tredjelande (2017/2028(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Betænkning om en rumstrategi for Europa (2016/2325(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Betænkning om fængselssystemer og -forhold (2015/2062(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Betænkning om akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (2016/2142(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådet afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet (2017/2063(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET udvalg - Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Betænkning om våbeneksport: gennemførelsen af fælles holdning 2008/944/FUSP (2017/2029(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE udvalg - FEMM udvalg - Ordfører: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile (2017/2057(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Betænkning om EU's politiske forbindelser med Latinamerika (2017/2027(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Javi López (A8-0268/2017)

- Udkast til betænkning om den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (2016/2301(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Betænkning om bekæmpelse af it-kriminalitet (2017/2068(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Betænkning om en ny dagsorden for færdigheder for Europa (2017/2002(INI)) - EMPL udvalg - CULT udvalg - Ordfører: Martina Dlabajová - Ordfører: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2017 for regnskabsåret 2017: Forhøjelse af budgetmidlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI) med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i hele Den Europæiske Union og ajourføring af stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl) kontrolforanstaltninger (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000062/2017) af Petra Kammerevert, for CULT, til Kommissionen: Fremtiden for programmet Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)

Formanden havde modtaget følgende større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

—   (O-000061/2017) af Beatrix von Storch og Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Nedlæggelse af UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) af Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel og Enrique Guerrero Salom, til Kommissionen: Brande i EU denne sommer (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i december 2016, marts I og II 2017, april I og II 2017, maj I og II 2017 og juni 2017 forelå på Europarl.


18. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september 2017 (PE 608.828/PDOJ) var omdelt. Der var ikke foreslået nogen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand


19. EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (forhandling)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt forelagde betænkningen

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Jiří Maštálka (ordfører for udtalelse fra JURI), Barbara Matera for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska og Csaba Sógor.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan og Anna Hedh, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek og Nicola Caputo.

Talere: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 12.9.2017.


20. EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Werner Langen (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jacqueline Foster (ordfører for udtalelse fra TRAN) og Peter Liese for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Seb Dance for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux og Damiano Zoffoli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini og Notis Marias.

Talere: Miguel Arias Cañete og Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 13.9.2017.


21. Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Marisa Matias (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Franc Bogovič (ordfører for udtalelse fra AGRI), Peter Liese for PPE-Gruppen, Paul Brannen for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og José Inácio Faria.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė og Petri Sarvamaa.

Talere: Miguel Arias Cañete og Norbert Lins.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 13.9.2017.


22. Delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Iran: Bas Belder

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


23. Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne [2015/2041(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward og Stanislav Polčák.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 14.9.2017.


24. En rumstrategi for Europa (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en rumstrategi for Europa [2016/2325(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Georgios Epitideios.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 12.9.2017.


25. Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder [2016/2301(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.15 i protokollen af 12.9.2017.


26. Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring [2016/2142(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec og Seán Kelly.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 12.9.2017.


27. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský og Seán Kelly.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 608.828/OJMA).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik