Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 265kWORD 83k
Esmaspäev, 11. september 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendiliikmele usaldatud ülesande vastavuse hindamine
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus – menetluse lõpetamine
 8.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Läbirääkimised enne esimest lugemist parlamendis (kodukorra artikkel 69)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 16.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 17.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 18.Tööplaan
 19.ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (arutelu)
 20.Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (arutelu)
 21.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (arutelu)
 22.Delegatsioonide koosseis
 23.ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (lühiettekanne)
 24.Euroopa kosmosestrateegia (lühiettekanne)
 25.Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (lühiettekanne)
 26.Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (lühiettekanne)
 27.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldused

President mõistis hukka hiljutised terrorismirünnakud mitmes Euroopa linnas ja avaldas Euroopa Parlamendi solidaarsust terrorismi- ja äsja toimunud loodusõnnetuste ohvritega.

Parlament pidas ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.

°
° ° °

Sõna võtsid

—   Nicola Danti, kes kordas, kui oluline on ELi tegevus kliimamuutuste vastases võitluses (president ühines temaga),

—   Gianni Pittella Salvador Allende surmaaastapäeva puhul,

—   Franck Proust orkaan Irma kohta, loodusõnnetuste haldamise ja ELi solidaarsusfondide rolli kohta (president täpsustas),

—   Sajjad Karim ELi kodanike lahkumise kohta Ühendkuningriigist ja Sahharovi auhinna andmise tingimuste kohta,

—   James Carver, kes pöördus tagasi Franck Prousti sõnavõtu juurde (president täpsustas), ja

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio Mehhikot äsja tabanud maavärina kohta (president ühines temaga).


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Petr Mach ja Glenis Willmott on esitanud taotluse oma Euroopa Parlamendi liikme volituste lõpetamise kohta alates vastavalt 1. septembrist ja 3. oktoobrist 2017.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 2 luges parlament Petr Machi ja Glenis Willmoti ametikohad vabaks vastavalt alates 1. septembrist ja 3. oktoobrist 2017 ja teavitas sellest asjaomaseid riiklikke asutusi.

°
° ° °

Mariya Gabriel on nimetatud alates 7. juulist 2017 Euroopa Komisjoni liikmeks.

Saksamaa pädevad asutused on teada andnud, et Herbert Reul on nimetatud Nordrhein-Westfaleni piirkondliku valitsuse liikmeks alates 7. juulist 2017.

Prantsuse Vabariigi pädevad asutused on teada andnud, et Louis Aliot valiti alates 21. juulist 2017 Prantsusmaa parlamendi liikmeks.

Euroopa Liidu Nõukogu on teada andnud, et Ildikó Gáll-Pelcz on nimetatud alates 1. septembrist 2017 Euroopa Kontrollikoja liikmeks.

Parlament võttis teatavaks, et Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõigete 1 ja 3 kohaselt on need ülesanded ühitamatud Euroopa Parlamendi liikme ülesannetega, ja kuulutas nimetatud ametikohad vabaks alates vastavalt, 7. juulist, 21. juulist ja 1. septembrist 2017, ning teavitab sellest asjaomaseid pädevaid riiklikke asjutusi.

°
° ° °

Malta, Saksamaa Liitvabriigi, Ühendkuningriigi ja Prantsuse Vabariigi pädevad asutused on teada andnud, et Euroopa Parlamenti on valitud alates 24. juunist, 24 juulist, 1. augustist, 21. juulist ja 8. septembrist 2017 Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet ja Nosheena Mobarik, kes asendavad vastavalt Therese Comodini Cachiat, Herbert Reuli, Roger Helmerit, Louis Aliot'd ja Ian Duncanit.

Parlament võttis nende valimise teatavaks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet ja Nosheena Mobarik vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament John Flacki, André Elisseni, Christelle Lechevalier', Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahni ja John Howarthi mandaadi.


6. Parlamendiliikmele usaldatud ülesande vastavuse hindamine

JURI-komisjon hindas oma 12. juuli 2017. aasta koosolekul vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 5, kas Prantsusmaa peaministri poolt Arnaud Danjeanile antud ajutine ülesanne algatada riikliku kaitse- ja julgeoleku ülevaate väljatöötamine on kooskõlas 20. septembri 1976. aasta aktiga, ja otsustas, et see on aktiga kooskõlas.


7. Puutumatuse äravõtmise taotlus – menetluse lõpetamine

JURI-komisjon kui pädev komisjon andis presidendile teada, et kuna Marine Le Pen valiti Prantsusmaa Rahvuskogusse, ei ole 26. aprilli 2017. aasta täiskogu istungil esitatud taotlus (26.4.2017 protokollipunkt 6) tema puutumatuse äravõtmiseks enam asjakohane, sest Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli kohaselt ei ole Marine Le Penil enam puutumatust. Seetõttu on nimetatud puutumatuse äravõtmise menetlus lõpetatud.

Sõna võttis Bruno Gollnisch selle otsuse põhjendatuse kohta (president palus tal esitada selle küsimuse JURI-komisjonile).


8. Puutumatuse kaitsmise taotlus

Fraktsiooni GUE/NGL esimees Gabriele Zimmer on esitanud taotluse parlamendiliikme Eleonora Forenza privileegide ja immuniteetide kaitse kohta seoses teda puudutava intsidendiga, mis toimus 8. juulil 2017 Hamburgis seoses G20 tippkohtumisega toimunud meeleavaldusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President oli saanud fraktsioonidelt PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD ja ENF taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

EMPL-komisjon: Sven Schulze asemel Dennis Radtke

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Dennis Radtke

JURI-komisjon: Francis Zammit Dimech

Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks: Francis Zammit Dimech

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Francis Zammit Dimech

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Theresa Griffini asemel Jude Kirton-Darling

Delegatsioon Andide Ühendusega suhtlemiseks: Jude Kirton-Darlingi asemel Theresa Griffin

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Jude Kirton-Darlingi asemel Theresa Griffin

Delegatsioon CARIFORUMi-EÜ parlamentaarses komisjonis: Doru-Claudian Frunzulică

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Jakop Dalunde asemel Rebecca Harms

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis: Jakop Dalunde ei ole enam liige

delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Jakop Dalunde ei ole enam liige

ITRE-komisjon: Jonathan Bullock

IMCO-komisjon: Margot Parkeri asemel Stuart Agnew

REGI-komisjon: Jim Carveri asemel Paul Nuttall

AFET-komisjon: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE-komisjon: Jean-Luc Schaffhauser

INTA-komisjon: France Jamet

ITRE-komisjon: Jean-Luc Schaffhauseri asemel Christelle Lechevalier

Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Sophie Monteli asemel France Jamet

Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Sophie Montel

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Jean-Luc Schaffhauseri asemel Christelle Lechevalier

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Jean-Luc Schaffhauser

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Sophie Montel.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


10. Läbirääkimised enne esimest lugemist parlamendis (kodukorra artikkel 69)

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- EMPL-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Raportöör: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- EMPL-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Raportöör: Anne Sander (A8-0273/2017)

- EMPL-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- ECON-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise määra, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Raportöör: Peter Simon (A8-0255/2017)

- ENVI-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Raportöör: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- AFET-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, 12. septembri 2017. aasta südaööd), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 13. septembril 2017 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Moldova Vabariigile (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude kaitstud objektide teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

- Parandus P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, mis käsitleb Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - BUDG-komisjon, AFET-komisjon, DEVE-komisjon

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


13. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

- PECH-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 12. juuni 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 otsese eelarve täitmise alla kuuluvate rahaliste vahendite jaotamise osas integreeritud merenduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide vahel (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

CULT, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu soovitus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 22 (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Panama, Uruguay, Colombia ja El Salvadori ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Horvaatial, Madalmaadel, Portugalil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek San Marino ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Gruusia ja Lõuna-Aafrika ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklile 304 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu sõlmimise kohta (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A lisa (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra Kuningriigi ja Türgi Vabariigi vahelist päritolu kumulatsiooni üldise soodustuste süsteemi raames, sõlmimise kohta (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra Kuningriigi ja Türgi Vabariigi vahelist päritolu kumulatsiooni üldise soodustuste süsteemi raames, sõlmimise kohta (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Eelnõu: Nõukogu rakendusotsus N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Eelnõu: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3. Noorte tööhõive algatuse assigneeringute suurendamine eesmärgiga vähendada noorte töötust Euroopa Liidus ning Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) ja ühisettevõtte SESAR2 ametikohtade loetelu ajakohastamine (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale (11813/2017 - C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

renvoyé

au fond :

BUDG

avis :

REGI

2) parlamendikomisjonide raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1101/89 ning määrused (EÜ) nr 2888/2000 ja (EÜ) nr 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 territoriaalsete tüpoloogiate (Tercet) osas (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) – REGI-komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (vahendusmenetluse direktiiv) rakendamise kohta (2016/2066(INI)) – JURI-komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Raport ELi poliitiliste suhete kohta Indiaga (2017/2025(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Raport ELi poliitiliste suhete kohta ASEANiga (2017/2026(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) – EMPL-komisjon - CULT komisjon - Raportöör: Thomas Mann - Raportöör: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Raport korruptsiooni ja inimõiguste kohta kolmandates riikides (2017/2028(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal luuakse üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Raport Euroopa kosmosestrateegia kohta (2016/2325(INI)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Raport vanglasüsteemide ja kinnipidamistingimuste kohta (2015/2062(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Raport akadeemilise täiendushariduse ja kaugõppe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa kohta (2016/2142(INI)) – CULT-komisjon - Raportöör: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Islandi vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise määra, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Raport Marie-Christine Boutonnet’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2063(IMM)) – JURI-komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) – AFET-komisjon - Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) – PECH-komisjon - Raportöör: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2017/2029(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE komisjon – FEMM-komisjon - Raportöör: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Raportöör: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist käsitlevateks läbirääkimisteks (2017/2057(INI)) – INTA-komisjon - Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Raport ELi poliitiliste suhete kohta Ladina-Ameerika riikidega (2017/2027(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Javi López (A8-0268/2017)

- Raport rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju kohta ülemaailmsetele väärtusahelatele (2016/2301(INI)) – INTA-komisjon - Raportöör: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Raport küberkuritegevuse vastase võitluse kohta (2017/2068(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Raport Euroopa uue oskuste tegevuskava kohta (2017/2002(INI)) - EMPL komisjon – CULT-komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová - Raportöör: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse assigneeringuid eesmärgiga vähendada noorte töötust Euroopa Liidus ning ajakohastatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) ja ühisettevõtte SESAR2 ametikohtade loetelu (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-(1-fenetüülpiperidiin-4-üül)-N-fenüülakrüülamiidi (akrüloüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed esitasid järgmise suuliselt vastatava küsimuse (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000062/2017), mille esitas Petra Kammerevert CULT-komisjoni nimel komisjonile: Programmi "Erasmus+" tulevik (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmised põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (kodukorra artikkel 130b)

—   (O-000061/2017), mille esitasid Beatrix von Storch ja Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: UNRWA kaotamine (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017), mille esitasid Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel ja Enrique Guerrero Salom komisjonile: Tulekahjud Euroopa Liidus tänavu suvel (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2016. aasta detsembri osaistungjärgul, 2017. aasta märtsi I ja II osaistungjärgul, 2017. aasta aprilli I ja II osaistungjärgul, 2017. aasta mai I ja II osaistungjärgul ja 2017. aasta juuni osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


18. Tööplaan

Jagati laiali 2017. aasta septembri täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (PE 608.828/PDOJ). Ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud.

Tööplaan kinnitati.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident


19. ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (arutelu)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt tutvustasid raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jiří Maštálka (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Matera fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Záborská, Josef Weidenholzer, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska ja Csaba Sógor.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan ja Anna Hedh, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Maria Corazza Bildt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.14.


20. Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Langen (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Jacqueline Foster (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja) ja Peter Liese fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux ja Damiano Zoffoli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Notis Marias.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2017 protokollipunkt 9.7.


21. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Marisa Matias (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Franc Bogovič (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Paul Brannen fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja José Inácio Faria.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė ja Petri Sarvamaa.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Norbert Lins.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2017 protokollipunkt 9.8.


22. Delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks: Bas Belder

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


23. ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (lühiettekanne)

Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta [2015/2041(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.13.


24. Euroopa kosmosestrateegia (lühiettekanne)

Raport Euroopa kosmosestrateegia kohta [2016/2325(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.8.


25. Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (lühiettekanne)

Raport rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju kohta ülemaailmsetele väärtusahelatele [2016/2301(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.15.


26. Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (lühiettekanne)

Raport akadeemilise täiendushariduse ja kaugõppe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa kohta [2016/2142(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec ja Seán Kelly.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2017 protokollipunkt 7.9.


27. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský ja Seán Kelly.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 608.828/OJMA).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Õigusteave - Privaatsuspoliitika