Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 270kWORD 83k
Maanantai 11. syyskuuta 2017 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö – menettelyn saattaminen päätökseen
 8.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 16.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (keskustelu)
 20.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (keskustelu)
 21.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (keskustelu)
 22.Valtuuskuntien kokoonpano
 23.EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus (lyhyt esittely)
 24.Euroopan avaruusstrategia (lyhyt esittely)
 25.Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (lyhyt esittely)
 26.Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (lyhyt esittely)
 27.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies tuomitsi viimeaikaiset terrori-iskut useissa Euroopan kaupungeissa ja ilmaisi parlamentin solidaarisuuden terrorismin ja luonnonmullistusten uhreille.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.

°
° ° °

Puheenvuorot:

—   Nicola Danti korostaakseen, että EU:n on tärkeää sitoutua ilmastonmuutoksen torjuntaan (puhemies yhtyi puheenvuoroon)

—   Gianni Pittella Salvador Allenden kuoleman vuosipäivän johdosta

—   Franck Proust hurrikaani Irmasta, luonnonmullistusten hallinnasta ja Euroopan solidaarisuusrahaston roolista (puhemies antoi asiaa koskevia täsmennyksiä)

—   Sajjad Karim Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n kansalaisten tulevaisuudesta ja Saharov-palkinnon myöntämisen edellytyksistä

—   James Carver Franck Proustin puheenvuorosta (puhemies antoi asiaa koskevia täsmennyksiä) ja

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio Meksikossa hiljattain tapahtuneesta maanjäristyksestä (puhemies yhtyi puheenvuoroon).


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Petr Mach ja Glenis Willmott ovat ilmoittaneet luopuvansa edustajantoimestaan Euroopan parlamentissa 1. syyskuuta ja 3. lokakuuta 2017 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Petr Machin ja Glenis Willmotin edustajantoimen vapautuneen 1. syyskuuta ja 3. lokakuuta 2017 alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaisille kansallisille viranomaisille.

°
° ° °

Mariya Gabriel on nimitetty Euroopan komission jäseneksi 7. heinäkuuta 2017 alkaen.

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Herbert Reul on nimitetty Nordrhein-Westfalenin paikallishallintoon 7. heinäkuuta 2017 alkaen.

Toimivaltaiset Ranskan tasavallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Louis Aliot on valittu Ranskan kansalliskokouksen jäseneksi 21. heinäkuuta 2017 alkaen.

Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut, että Ildikó Gáll-Pelcz on nimitetty Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1. syyskuuta 2017 alkaen.

Koska nämä tehtävät ovat Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi edustajantoimien vapautuneen 7. heinäkuuta, 21. heinäkuuta ja 1. syyskuuta 2017 alkaen ja ilmoittaa asiasta toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

°
° ° °

Toimivaltaiset Maltan, Saksan liittotasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan tasavallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet ja Nosheena Mobarik on nimitetty parlamentin jäseniksi 24. kesäkuuta, 24. heinäkuuta, 1. elokuuta, 21. heinäkuuta ja 8. syyskuuta 2017 alkaen Therese Comodini Cachian, Herbert Reulin, Roger Helmerin, Louis Aliotin ja Ian Duncanin tilalle.

Parlamentti merkitsi nimitykset tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet ja Nosheena Mobarik osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn ja John Howarth.


6. Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen

JURI-valiokunta tutki 12. heinäkuuta 2017 pitämässään kokouksessa työjärjestyksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti, onko Ranskan pääministerin Arnaud Danjeanille uskoma määräaikainen tehtävä, joka koskee strategista puolustusta ja kansallista turvallisuutta koskevan tarkastelun käynnistämistä, sopusoinnussa 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen kanssa. Valiokunta tuli siihen johtopäätökseen, että tehtävä on sopusoinnussa säädöksen kanssa.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö – menettelyn saattaminen päätökseen

Asiasta vastaava JURI-valiokunta ilmoitti puhemiehelle, että koska Marine Le Pen on valittu Ranskan kansalliskokoukseen, hänen koskemattomuutensa pidättämistä koskeva pyyntö, josta ilmoitettiin 26. huhtikuuta 2017 pidetyssä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 26.4.2017, kohta 6), ei ole enää ajankohtainen, sillä Marine Le Pen ei enää nauti Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mukaista koskemattomuutta. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva menettely on näin ollen saatettu päätökseen.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron tämän päätöksen aiheellisuudesta (puhemies kehotti häntä ottamaan yhteyttä JURI-valiokuntaan).


8. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja Gabriele Zimmer on esittänyt Euroopan parlamentin jäsenen Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevan pyynnön liittyen viimeksi mainittua koskevaan asiaan, joka tapahtui Hampurissa 8. heinäkuuta 2017 pidetyn G20-kokouksen aikana järjestetyn mielenosoituksen jälkeen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, S&D-, Verts/ALE-, EFDD- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

EMPL-valiokunta: Sven Schulzen tilalle Dennis Radtke

suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: Dennis Radtke

JURI-valiokunta: Francis Zammit Dimech

suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta: Francis Zammit Dimech

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Francis Zammit Dimech

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Theresa Griffinin tilalle Jude Kirton-Darling

suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta: Jude Kirton-Darlingin tilalle Theresa Griffin

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Jude Kirton-Darlingin tilalle Theresa Griffin

valtuuskunta Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa: Doru-Claudian Frunzulică

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Jakop Dalunden tilalle Rebecca Harms

valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Jakop Dalunde ei ole enää jäsen

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Jakop Dalunde ei ole enää jäsen

ITRE-valiokunta: Jonathan Bullock

IMCO-valiokunta: Margot Parkerin tilalle Stuart Agnew

REGI-valiokunta: Jim Carverin tilalle Paul Nuttall

AFET-valiokunta: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE-valiokunta: Jean-Luc Schaffhauser

INTA-valiokunta: France Jamet

ITRE-valiokunta: Jean-Luc Schaffhauserin tilalle Christelle Lechevalier

suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Sophie Montelin tilalle France Jamet

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Sophie Montel

suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Jean-Luc Schaffhauserin tilalle Christelle Lechevalier

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Jean-Luc Schaffhauser

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Sophie Montel.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


10. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useamman valiokunnan tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti:

– EMPL-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Esittelijä: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

– EMPL-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Esittelijä: Anne Sander (A8-0273/2017)

– EMPL-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

– ECON-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Esittelijä: Peter Simon (A8-0255/2017)

– ENVI-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Esittelijä: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

– AFET-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Esittelijä: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomenna tiistaina 12. syyskuuta 2017 ennen keskiyötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 13. syyskuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajat ylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

– Oikaisu P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2017 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) – BUDG-valiokunta, AFET-valiokunta, DEVE-valiokunta.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- PECH-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvien varojen jakautumisesta yhdennetyn meripolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kesken 12. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

CULT, LIBE, IMCO

- Esitys suositukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFCO

- Esitys neuvoston asetukseksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Esitys neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Itävallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Panaman, Uruguayn, Kolumbian ja El Salvadorin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Alankomaille, Kroatialle, Portugalille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti San Marinon liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Luxemburgille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Georgian ja Etelä-Afrikan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Chilen, Islannin ja Bahaman liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE, AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

BUDG

- Esitys neuvoston päätökseksi yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaamisesta (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidin (furanyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta tehtyyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

- Lisätalousarvioesitys nro 3 vuoden 2017 yleiseen talousarvioon: Nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisääminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kaikkialla Euroopan unionissa sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukoiden päivittäminen (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Lisätalousarvioesitys nro 4 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Italialle (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Mietintö tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY (sovitteludirektiivi) täytäntöönpanosta (2016/2066(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Mietintö EU:n poliittisista suhteista Intiaan (2017/2025(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Mietintö EU:n poliittisista suhteista Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) (2017/2026(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL-valiokunta - CULT-valiokunta - Esittelijä: Thomas Mann - Esittelijä: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Mietintö korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa (2017/2028(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Mietintö Euroopan avaruusstrategiasta (2016/2325(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Mietintö vankilajärjestelmistä ja -oloista (2015/2062(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Mietintö akateemisesta jatkokoulutuksesta ja etäopiskelusta osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (2016/2142(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Mietintö Marie-Christine Boutonnet’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2063(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2017/2029(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin osalta (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE-valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen kauppapilarin nykyaikaistamista koskevista neuvotteluista (2017/2057(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Mietintö EU:n poliittisista suhteista Latinalaiseen Amerikkaan (2017/2027(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Javi López (A8-0268/2017)

- Mietintö kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutuksesta globaaleihin arvoketjuihin (2016/2301(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Mietintö kyberrikollisuuden torjunnasta (2017/2068(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Mietintö uudesta osaamisohjelmasta Euroopalle (2017/2002(INI)) - EMPL-valiokunta - CULT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová - Esittelijä: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän kolmannen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Mietintö neuvoston kannasta Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 talousarviota koskevaan lisätalousarvioesitykseen nro 4, joka liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Italialle (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2017 varainhoitovuodeksi 2017 nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisäämiseksi nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kaikkialla Euroopan unionissa sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukoiden päivittämiseksi (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-(1-fenetyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliakryyliamidin (akryloyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000062/2017) Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Erasmus+ -ohjelman tulevaisuus (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan, on jätetty käsiteltäviksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

—   (O-000061/2017) Beatrix von Storch ja Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: UNRWA:n lopettaminen (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

—   (O-000063/2017) Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel ja Enrique Guerrero Salom komissiolle: Tulipalot Euroopan unionissa tänä kesänä (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin joulukuun 2016, maaliskuun I ja maaliskuun II 2017, huhtikuun I ja huhtikuun II 2017, toukokuun I ja toukokuun II 2017 ja kesäkuun 2017 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


18. Käsittelyjärjestys

Syyskuun 2017 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 608.828/PDOJ) on jaettu. Muutoksia ei ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT


19. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (keskustelu)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin osalta [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt esittelivät mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jiří Maštálka (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska ja Csaba Sógor.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan ja Anna Hedh, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Maria Corazza Bildt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.14.


20. EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Langen (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jacqueline Foster (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Peter Liese PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux ja Damiano Zoffoli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.7.


21. Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marisa Matias (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franc Bogovič (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Paul Brannen S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja José Inácio Faria.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė ja Petri Sarvamaa.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Norbert Lins.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.8.


22. Valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Bas Belder

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


23. EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n toimielinten avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja lahjomattomuudesta [2015/2041(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward ja Stanislav Polčák.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 8.13.


24. Euroopan avaruusstrategia (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan avaruusstrategiasta [2016/2325(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Georgios Epitideios.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.8.


25. Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (lyhyt esittely)

Mietintö kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutuksesta globaaleihin arvoketjuihin [2016/2301(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.15.


26. Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (lyhyt esittely)

Mietintö akateemisesta jatkokoulutuksesta ja etäopiskelusta osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa [2016/2142(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec ja Seán Kelly.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.9.


27. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský ja Seán Kelly.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 608.828/OJMA).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö