Rodyklė 
Protokolas
PDF 272kWORD 85k
Pirmadienis, 2017 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Parlamento nariui pavestos užduoties suderinamumo nagrinėjimas
 7.Prašymas atšaukti imunitetą. Procedūros nutraukimas
 8.Prašymas ginti imunitetą
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 13.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas)
 14.Gauti dokumentai
 15.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 16.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 17.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 18.Darbų programa
 19.ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (diskusijos)
 20.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (diskusijos)
 21.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (diskusijos)
 22.Delegacijų sudėtis
 23.Skaidrumas, atskaitomybė ir sąžiningumas ES institucijose (trumpas pristatymas)
 24.Europos kosmoso strategija (trumpas pristatymas)
 25.Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (trumpas pristatymas)
 26.Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (trumpas pristatymas)
 27.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas pasmerkė keliuose Europos miestuose neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius ir pareiškė Parlamento solidarumą su terorizmo ir neseniai įvykusių gaivalinių nelaimių aukomis.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukų atminimą.

°
° ° °

Kalbėjo:

—   Nicola Danti, jis dar kartą priminė ES įsipareigojimo kovoti su klimato kaita svarbą (pirmininkas pritarė jo nuomonei),

—   Gianni Pittella Salvadoro Allende mirties metinių proga,

—   Franck Proust dėl uragano „Irma“, gaivalinių nelaimių valdymo ir Europos Sąjungos solidarumo fondo vaidmens (pirmininkas pateikė papildomos informacijos),

—   Sajjad Karim dėl Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių likimo ir dėl Sacharovo premijos skyrimo sąlygų,

—   James Carver išsakė savo nuomonę apie Franck Proust aptartus klausimus (pirmininkas pateikė daugiau informacijos) ir

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio dėl neseniai Meksikoje įvykusio žemės drebėjimo (pirmininkas pritarė jo nuomonei).


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Parlamento sudėtis

Petr Mach ir Glenis Willmott pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų atitinkamai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir nuo spalio 3 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir nuo spalio 3 d. yra laisvos atitinkamai Parlamento narių Petr Mach ir de Glenis Willmot vietos, ir apie tai informavo atitinkamas nacionalines institucijas.

°
° ° °

Mariya Gabriel paskirta Europos Komisijos nare nuo 2017 m. liepos 7 d.

Vokietijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Herbert Reul paskirtas Šiaurės Reino-Vestfalijos regiono vyriausybės nariu nuo 2017 m. liepos 7 d.

Prancūzijos Respublikos kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Louis Aliot išrinktas Prancūzijos parlamento nariu nuo 2017 m. liepos 21 d.

Europos Sąjungos Taryba pranešė, kad Ildikó Gáll-Pelcz paskirtas Audito Rūmų nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad vadovaujantis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 ir 3 dalimis šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis ir konstatavo, kad šios vietos laisvos atitinkamai nuo 2017 m. liepos 7 d., liepos 21 d. ir rugsėjo 1 d., ir apie tai informavo atitinkamas nacionalines institucijas.

°
° ° °

Maltos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos Respublikos kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad į Europos Parlamentą išrinkti Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet ir Nosheena Mobarik, atitinkamai nuo 2017 m. birželio 24 d., liepos 24 d., rugpjūčio 1 d., liepos 21 d. ir rugsėjo 8 d., kurie pakeis atitinkamai Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot ir Ian Duncan.

Parlamentas atsižvelgė į jų išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet ir Nosheena Mobarik įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn ir John Howarth įgaliojimus.


6. Parlamento nariui pavestos užduoties suderinamumo nagrinėjimas

JURI komitetas per savo 2017 m. liepos 12 d. posėdį pagal Darbo tvarko taisyklių 4 straipsnio 5 dalį išnagrinėjo, ar Prancūzijos ministro pirmininko EP nariui Arnaud Danjean pavesta laikina užduotis, susijusi su nacionalinės gynybos ir saugumo strateginės peržiūros rengimo pradėjimu, yra suderinama su 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktu ir nusprendė, kad ji su minėtu Aktu suderinama.


7. Prašymas atšaukti imunitetą. Procedūros nutraukimas

Už šį klausimą atsakingas JURI komitetas pranešė Pirmininkui, kad, atsižvelgiant į tai, jog Marine Le Pen išrinkta į Prancūzijos Respublikos Nacionalinę Asamblėją, per 2017 m. balandžio 26 d. plenarinį posėdį paskelbtas prašymas atšaukti jos imunitetą (2017 04 26 protokolo 6 punktas) nebegalioja, nes Marine Le Pen nebesuteikiamas imunitetas pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų. Taigi imuniteto atšaukimo procedūra nutraukiama.

Kalbėjo Bruno Gollnisch dėl tokio sprendimo pagrįstumo (pirmininkas paragino jį kreiptis į JURI komitetą).


8. Prašymas ginti imunitetą

GUE/NGL frakcijos pirmininkė Gabriele Zimmer pateikė prašymą ginti Parlamento narės Eleonora Forenza privilegijas ir imunitetą, atsižvelgiant į incidentą, įvykusį po manifestacijos, kuri vyko per 2017 m. liepos 8 d. Hamburge G 20 susitikimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD ir ENF frakcijų prašymus dėl tokių paskyrimų:

EMPL komitetas: Dennis Radtke vietoj Sven Schulze

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu: Dennis Radtke

JURI komitetas: Francis Zammit Dimech

Delegacija ryšiams su Palestina: Francis Zammit Dimech

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Francis Zammit Dimech

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Jude Kirton-Darling vietoj Theresa Griffin

Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis: Theresa Griffin vietoj Jude Kirton-Darling

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Theresa Griffin vietoj Jude Kirton-Darling

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete: Doru-Claudian Frunzulică

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Rebecca Harms vietoj Jakop Dalunde

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Jakop Dalunde nebėra šio komiteto narys

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Jakop Dalunde nebėra šio komiteto narys

ITRE komitetas: Jonathan Bullock

IMCO komitetas: Stuart Agnew vietoj Margot Parker

REGI komitetas: Paul Nuttall vietoj Jim Carver

AFET komitetas: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE komitetas: Jean-Luc Schaffhauser

INTA komitetas: France Jamet

ITRE komitetas: Christelle Lechevalier vietoj Jean-Luc Schaffhauser

Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete : France Jamet vietoj Sophie Montel

Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Sophie Montel

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Christelle Lechevalier vietoj Jean-Luc Schaffhauser

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Jean-Luc Schaffhauser

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Sophie Montel.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


10. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- EMPL komitetas, remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Pranešėjas: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- EMPL komitetas, remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Pranašėja: Anne Sander (A8-0273/2017)

- EMPL komitetas, remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- ECON komitetas, remiantis pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Pranešėjas: Peter Simon (A8-0255/2017)

- ENVI komitetas, remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Pranešėjas: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- AFET komitetas, remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Pranešėjas: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2017 m. rugsėjo 12 d., antradienio, 24 val. raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį, 2017 m. rugsėjo 13 d., pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti tam tikrus autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą 2017 m. liepos 6 d., siekiant patvirtinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) - BUDG komitetas, AFET komitetas, DEVE komitetas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


13. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- PECH komiteto rekomendacija neprieštarauti 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl tiesioginio valdymo lėšų paskirstymo integruotos jūrų politikos ir bendros žuvininkystės politikos tikslams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Jei per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius neprieštaraus šiai rekomendacijai, ji bus laikoma patvirtinta. Kitu atveju dėl jos bus balsuojama.

Su rekomendacija šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

BUDG, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

BUDG, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

CULT, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl rekomendacijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

AFCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje pradžios (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Panamos, Urugvajaus, Kolumbijos ir Salvadoro prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Kroatija, Nyderlandai, Portugalija ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti San Marino prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Gruzijos ir Pietų Afrikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Rumunija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Čilės, Islandijos ir Bahamų prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

DEVE, AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 304 straipsnį Pirmininkas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priedas (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui) projektas (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

DEVE, INTA

- 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas, kuriuo padidinami biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), kad toliau būtų mažinamas jaunimo nedarbas Europos Sąjungoje ir atnaujinami decentralizuotos agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

perduota

atsakingam komitetui:

BUDG

Nuomonė:

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas, pridedamas prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti paramą Italiaji (11813/2017 - C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

perduota

atsakingam komitetui:

BUDG

Nuomonė:

REGI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei (EB) Nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Pranešimas dėl 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (Mediacijos direktyvos) įgyvendinimo (2016/2066(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Pranešimas dėl ES politinių santykių su Indija (2017/2025(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Pranešimas dėl ES politinių santykių su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN) (2017/2026(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL komitetas - CULT komitetas - Pranešėjas: Thomas Mann - Pranešėjas: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Pranešimas dėl korupcijos ir žmogaus teisių trečiosiose šalyse (2017/2028(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Pranešimas dėl Europos kosmoso strategijos (2016/2325(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Pranešimas dėl kalėjimų sistemos ir sąlygų kalėjimuose (2015/2062(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Pranešimas dėl tolesnio ir nuotolinio universitetinio mokymosi kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalies (2016/2142(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo projekto (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą (2017/2063(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės jūros demersinių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Pranešimas Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (2017/2029(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE komitetas - FEMM komitetas - Pranešėja: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos ramsčio modernizavimo (2017/2057(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Pranešimas dėl ES politinių santykių su Lotynų Amerika (2017/2027(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Javi López (A8-0268/2017)

- Pranešimas dėl tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikio pasaulinėms vertės grandinėms (2016/2301(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Pranešimas dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais (2017/2068(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Pranešimas dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės (2017/2002(INI)) - EMPL komitetas - CULT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová - Pranešėjas: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, trečiojo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/002 FI Microsoft 2“) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Italijai (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projekto, kuriuo padidinami biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kad toliau būtų mažinamas jaunimo nedarbas Europos Sąjungoje, ir atnaujinami decentralizuotos agentūros ACER ir bendros įmonės SESAR2 etatų planai (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui) projekto (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė tokį klausimą, į kurį atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000062/2017), kurį pateikė Petra Kammerevert CULT komiteto vardu Komisijai: Programos "Erasmus+" ateitis (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Pateikti šie platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis):

—   (O-000061/2017), pateikė Beatrix von Storch ir Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu Komisijai: JTPDO panaikinimas (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017), pateikė Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel ir Enrique Guerrero Salom Komisijai: Šios vasaros gaisrai Europos Sąjungoje (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. gruodžio mėn., 2017 m. kovo mėn. pirmąją ir antrąją, 2017 m. balandžio mėn. pirmąją ir antrąją, 2017 m. gegužės mėn. pirmąją ir antrąją ir 2017 m. birželio mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


18. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2017 m. rugsėjo mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas PE 608.828/PDOJ). Nebuvo pasiūlyta jokių pakeitimų.

Darbų programa patvirtinta.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja


19. ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (diskusijos)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jiří Maštálka (JURI komiteto nuomonės referentas), Barbara Matera PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Anna Záborská, Josef Weidenholzer (nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska ir Csaba Sógor.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan ir Anna Hedh (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.14 punktas


20. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Werner Langen (ITRE komiteto nuomonės referentas), Jacqueline Foster (TRAN komiteto nuomonės referentė) ir Peter Liese PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Seb Dance S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux ir Damiano Zoffoli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini ir Notis Marias.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Julie Girling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 13 protokolo 9.7 punktas


21. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Marisa Matias (ITRE komiteto nuomonės referentė), Franc Bogovič (AGRI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Paul Brannen S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley), Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir José Inácio Faria.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė ir Petri Sarvamaa.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Norbert Lins.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 13 protokolo 9.8 punktas


22. Delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį ECR frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Iranu: Bas Belder

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


23. Skaidrumas, atskaitomybė ir sąžiningumas ES institucijose (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo ES institucijose [2015/2041(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 09 14 protokolo 8.13 punktas


24. Europos kosmoso strategija (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Europos kosmoso strategijos [2016/2325(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.8 punktas


25. Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikio pasaulinėms vertės grandinėms [2016/2301(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.15 punktas


26. Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl tolesnio ir nuotolinio universitetinio mokymosi kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalies [2016/2142(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec ir Seán Kelly.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.9 punktas


27. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský ir Seán Kelly.


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 608.828/OJMA).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Teisinis pranešimas - Privatumo politika