Indekss 
Protokols
PDF 270kWORD 84k
Pirmdiena, 2017. gada 11. septembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Deputātam uzticēta uzdevuma atbilstības izvērtēšana
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti – procedūras izbeigšana
 8.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 13.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 16.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 17.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 18.Darba kārtība
 19.ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (debates)
 20.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (debates)
 21.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (debates)
 22.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 23.Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (īss izklāsts)
 24.Kosmosa stratēģija Eiropai (īss izklāsts)
 25.Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (īss izklāsts)
 26.Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (īss izklāsts)
 27.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs nosodīja uzbrukumus, kas nesen skāra vairākas Eiropas pilsētas, un apliecināja Parlamenta solidaritāti terorisma un neseno dabas katastrofu upuriem.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja upuru piemiņu.

°
° ° °

Uzstājās

—   Nicola Danti, kurš atkārtoti uzsvēra, cik svarīga ir ES apņēmība cīnīties pret klimata pārmaiņām (priekšsēdētājs pievienojās viņa teiktajam),

—   Gianni Pittella saistībā ar Salvador Allende nāves gadadienu,

—   Franck Proust par orkānu Irma, dabas katastrofu pārvaldību un Eiropas Savienības Solidaritātes fonda nozīmi (priekšsēdētājs sniedza precizējumus),

—   Sajjad Karim par Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem ES pilsoņiem un Saharova balvas piešķiršanas nosacījumiem,

—   James Carver, kurš atgriezās pie Franck Proust sacītā (priekšsēdētājs sniedza precizējumus), un

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio par nesen Meksiku skārušo zemestrīci (priekšsēdētājs pievienojās viņas teiktajam).


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Parlamenta sastāvs

Petr Mach un Glenis Willmott ir paziņojuši par atteikšanos no Eiropas Parlamenta deputāta mandāta, sākot ar attiecīgi 2017. gada 1. septembri un 3. oktobri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 2. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar attiecīgi 2017. gada 1. septembri un 3. oktobri, ir atbrīvojušās Petr Mach un Glenis Willmot deputāta vietas, un par to informēja attiecīgās dalībvalstu iestādes.

°
° ° °

Mariya Gabriel ir iecelta par Eiropas Komisijas locekli, sākot ar 2017. gada 7. jūliju.

Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Herbert Reul ir iecelts par Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes valdības locekli, sākot ar 2017. gada 7. jūliju.

Francijas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Louis Aliot ir ievēlēts par Francijas parlamenta deputātu, sākot ar 2017. gada 21. jūliju.

Eiropas Savienības Padome ir paziņojusi, ka Ildikó Gáll-Pelcz ir iecelta par Eiropas Revīzijas palātas locekli, sākot ar 2017. gada 1. septembri.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1. un 3. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un paziņoja, ka minēto deputātu vietas ir atbrīvojušās, sākot ar attiecīgi 2017. gada 7. jūliju, 21. jūliju un 1. septembri, un par to informēja attiecīgās dalībvalstu iestādes.

°
° ° °

Maltas, Vācijas Federatīvās Republikas, Apvienotās Karalistes un Francijas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet un Nosheena Mobarik ir ievēlēti par Eiropas Parlamenta deputātiem attiecīgi Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot un Ian Duncan vietā, sākot ar 2017. gada 24. jūniju, 24. jūliju, 1. augustu, 21. jūliju un 8. septembri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet un Nosheena Mobarik pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn un John Howarth mandātus.


6. Deputātam uzticēta uzdevuma atbilstības izvērtēšana

JURI komiteja 2017. gada 12. jūlija sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 4. panta 5. punktu uzsāka izskatīt to, vai uzdevums, ko Francijas ministru prezidents uz pagaidu laiku uzticējis veikt Arnaud Danjean attiecībā uz to, lai uzsāktu valsts aizsardzības un drošības stratēģiskā pārskata izstrādi, ir savienojams ar 1976. gada 20. septembra Aktu, un nolēma, ka šis uzdevums ir savienojams ar minēto aktu.


7. Pieprasījums atcelt imunitāti – procedūras izbeigšana

Par jautājumu atbildīgā JURI komiteja ir informējusi priekšsēdētāju par to, ka, ņemot vērā Marine Le Pen ievēlēšanu Francijas parlamenta Nacionālajā asamblejā, 2017. gada 26. aprīļa plenārsēdē paziņotais pieprasījums atcelt viņas imunitāti (26.4.2017. protokola 6. punkts) vairs nav spēkā, jo Marine Le Pen vairs nav imunitātes saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā. Šī deputāta imunitātes atcelšanas procedūra līdz ar to ir izbeigta.

Uzstājās Bruno Gollnisch par šā lēmuma pamatotību (priekšsēdētājs viņu aicināja vērsties JURI komitejā).


8. Pieprasījums aizstāvēt imunitāti

GUE/NGL grupas priekšsēdētāja Gabriele Zimmer ir iesniegusi pieprasījumu aizstāvēt Parlamenta deputātes Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti sakarā ar G20 sanāksmei Hamburgā 2017. gada 8. jūlijā veltītā manifestācijā notikušu incidentu, kurā iesaistīta minētā deputāte.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs bija saņēmis PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD un ENF grupu pieprasījumus par šādu deputātu iecelšanu amatā:

EMPL komiteja: Dennis Radtke – Sven Schulze vietā;

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Dennis Radtke;

JURI komiteja: Francis Zammit Dimech;

Delegācija attiecībām ar Palestīnu: Francis Zammit Dimech;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Francis Zammit Dimech;

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Jude Kirton-Darling – Theresa Griffin vietā;

Delegācija attiecībām ar Andu Kopienu: Theresa Griffin – Jude Kirton-Darling vietā;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Theresa Griffin – Jude Kirton-Darling vietā;

Delegācija CARIFORUM valstu un ES parlamentārajā komitejā: Doru-Claudian Frunzulică;

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Rebecca Harms – Jakop Dalunde vietā;

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Jakop Dalunde vairs nav šīs komitejas loceklis;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Jakop Dalunde vairs nav šīs komitejas loceklis;

ITRE komiteja: Jonathan Bullock;

IMCO komiteja: Stuart Agnew – Margot Parker vietā;

REGI komiteja: Paul Nuttall – Jim Carver vietā;

AFET komiteja: Jean-Luc Schaffhauser;

DEVE komiteja: Jean-Luc Schaffhauser;

INTA komiteja: France Jamet;

ITRE komiteja: Christelle Lechevalier – Jean-Luc Schaffhauser vietā;

Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā: France Jamet – Sophie Montel vietā;

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Sophie Montel;

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Christelle Lechevalier – Jean-Luc Schaffhauser vietā;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Jean-Luc Schaffhauser;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Sophie Montel.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


10. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- EMPL komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Referents: Czesław Hoc (A8-0274/2017);

- EMPL komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Referente: Anne Sander (A8-0273/2017);

- EMPL komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017);

- ECON komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Referents: Peter Simon (A8-0255/2017);

- ENVI komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Referents: Francesc Gambús (A8-0253/2017);

- AFET komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 230/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Referents: Arnaud Danjean (A8-0261/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2017. gada 12. septembra, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 13. septembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, notiek Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu kopijām pieejamā formātā (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

- Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - BUDG komiteja, AFET komiteja, DEVE komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


13. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

- PECH komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 12. jūnija deleģēto regulu, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz tieši pārvaldīto līdzekļu sadalījumu integrētās jūrlietu politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

CULT, LIBE, IMCO

- Ieteikuma priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu (10850/2017 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (09941/2017 - C8-0229/2017 – 2013/0255(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10476/2017 - C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Austriju un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Panamas, Urugvajas, Kolumbijas un Salvadoras pievienošanos 1980.gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 – 2017/0153(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Horvātiju, Nīderlandi, Portugāli un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Sanmarīno pievienošanos 1980.gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 – 2017/0149(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Luksemburgu un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Gruzijas un Dienvidāfrikas pievienošanos 1980.gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Čīles, Islandes un Bahamu Salu pievienošanos 1980.gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 – 2017/0150(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

DEVE, AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās (07712/2016 - C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām Apielikumu (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā (05883/2017 - C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā (05882/2017 - C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu N-fenil-N-[1- (2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam) (11212/2017 - C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09021/2017 - C8-0243/2017 – 2017/0083(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- 2017. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts: Budžeta līdzekļu palielinājums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI), lai turpinātu jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu visā Eiropas Savienībā, un decentralizētās aģentūras ACER un kopuzņēmuma SESAR2 štatu saraksta atjauninājums (11812/2017 - C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Projekts – 2017. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 4, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai (11813/2017 - C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89, Regulu (EK) Nr. 685/2001 un Regulu (EK) Nr. 2888/2000 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Karima Delli (A8-0228/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA komiteja - Referents: Salvatore Cicu (A8-0236/2017).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās (Mediācijas direktīva) īstenošanu (2016/2066(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0240/2017).

- Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar Indiju (2017/2025(INI)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017).

- Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar ASEAN (2017/2026(INI)) - AFET komiteja - Referents: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL komiteja - CULT komiteja - Referents: Thomas Mann - Referents: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Tanja Fajon (A8-0245/2017).

- Ziņojums par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs (2017/2028(INI)) - AFET komiteja - Referents: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

- Ziņojums par Eiropas Kosmosa stratēģiju (2016/2325(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Constanze Krehl (A8-0250/2017).

- Ziņojums par brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu un apstākļiem šajās iestādēs (2015/2062(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017).

- Ziņojums par akadēmisku tālākizglītību un tālmācību kā daļu no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (2016/2142(INI)) - CULT komiteja - Referents: Milan Zver (A8-0252/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Francesc Gambús (A8-0253/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Borrelli (A8-0254/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON komiteja - Referents: Peter Simon (A8-0255/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Borrelli (A8-0256/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Julie Girling (A8-0258/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti (2017/2063(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0259/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Roberts Zīle (A8-0260/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET komiteja - Referents: Arnaud Danjean (A8-0261/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Norbert Lins (A8-0262/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH komiteja - Referente: Ulrike Rodust (A8-0263/2017).

- Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (2017/2029(INI)) - AFET komiteja - Referente: Bodil Valero (A8-0264/2017).

- *** Starpposma ziņojuma projekts par priekšlikumu Padomes lēmumam par ES pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE komiteja - FEMM komiteja - Referente: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Referente: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšanu (2017/2057(INI)) - INTA komiteja - Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017).

- Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar Latīņameriku (2017/2027(INI)) - AFET komiteja - Referents: Javi López (A8-0268/2017).

- Ziņojums par starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm (2016/2301(INI)) - INTA komiteja - Referente: Maria Arena (A8-0269/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017).

- Ziņojums par cīņu pret kibernoziedzību (2017/2068(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Czesław Hoc (A8-0274/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017).

- Ziņojums par jauno Prasmju programmu Eiropai (2017/2002(INI)) - EMPL komiteja - CULT komiteja - Referente: Martina Dlabajová - Referents: Momchil Nekov (A8-0276/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Giovanni La Via (A8-0280/2017).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jens Geier (A8-0281/2017).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu — līdzekļu palielinājums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, lai turpinātu jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu visā Eiropas Savienībā, un decentralizētās aģentūras ACER un SESAR2 kopuzņēmuma štatu saraksta atjauninājums (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jens Geier (A8-0282/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam) (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Brice Hortefeux (A8-0284/2017).


15. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minēto jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000062/2017), kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: Programmas Erasmus+ nākotne (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegtas šādas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates (Reglamenta 130.b pants):

—   (O-000061/2017), kuru iesniedza Beatrix von Storch un Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā Komisijai: UNRWA atcelšana (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017), kuru iesniedza Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel un Enrique Guerrero Salom Komisijai: Eiropas Savienībā šovasar notikušie ugunsgrēki (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada decembra sesijā, 2017. gada marta I un II sesijā, 2017. gada aprīļa I un II sesijā, 2017. gada maija I un II sesijā un 2017. gada jūnija sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


18. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada septembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 608.828/PDOJ). Nebija ierosināts neviens grozījums.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece


19. ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (debates)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par ES pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017).

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Anna Maria Corazza Bildt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Jiří Maštálka (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Barbara Matera PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska un Csaba Sógor.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan un Anna Hedh, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek un Nicola Caputo.

Uzstājās Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy un Anna Maria Corazza Bildt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2017. protokola 7.14. punkts.


20. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0258/2017).

Julie Girling iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Werner Langen (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jacqueline Foster (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja) un Peter Liese PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Seb Dance S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux un Damiano Zoffoli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini un Notis Marias.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Julie Girling.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2017. protokola 9.7. punkts.


21. Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Norbert Lins (A8-0262/2017).

Norbert Lins iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Marisa Matias (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Franc Bogovič (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Liese PPE grupas vārdā, Paul Brannen S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un José Inácio Faria.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė un Petri Sarvamaa.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Norbert Lins.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2017. protokola 9.8. punkts.


22. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

Delegācija attiecībām ar Irānu: Bas Belder.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


23. Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (īss izklāsts)

Ziņojums par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs [2015/2041(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Sven Giegold (A8-0133/2017).

Sven Giegold iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward un Stanislav Polčák.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.13. punkts.


24. Kosmosa stratēģija Eiropai (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Kosmosa stratēģiju [2016/2325(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Constanze Krehl (A8-0250/2017).

Constanze Krehl iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Georgios Epitideios.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.9.2017. protokola 7.8. punkts.


25. Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (īss izklāsts)

Ziņojums par starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm [2016/2301(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0269/2017).

Maria Arena iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.9.2017. protokola 7.15. punkts.


26. Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (īss izklāsts)

Ziņojums par akadēmisku tālākizglītību un tālmācību kā daļu no Eiropas mūžizglītības stratēģijas [2016/2142(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Milan Zver (A8-0252/2017).

Milan Zver iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec un Seán Kelly.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.9.2017. protokola 7.9. punkts.


27. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský un Seán Kelly.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 608.828/OJMA).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika