Index 
Notulen
PDF 274kWORD 84k
Maandag 11 september 2017 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Onderzoek naar de verenigbaarheid van een aan een lid toevertrouwde missie
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit – stopzetting van de procedure
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 14.Ingekomen stukken
 15.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 16.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 17.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (debat)
 20.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voortzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (debat)
 21.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader ***I (debat)
 22.Samenstelling delegaties
 23.Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (korte presentatie)
 24.Een ruimtestrategie voor Europa (korte presentatie)
 25.Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (korte presentatie)
 26.Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (korte presentatie)
 27.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter veroordeelt de recente terreuraanslagen in verschillende Europese steden en betoont de solidariteit van het Parlement met de slachtoffers van terrorisme en recente natuurrampen.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door

—   Nicola Danti, die het engagement van de EU tegen de klimaatverandering herhaalt (de Voorzitter sluit zich bij deze woorden aan),

—   Gianni Pittella ter gelegenheid van de herdenking van de dood van Salvador Allende,

—   Franck Proust over orkaan Irma, de beheersing van natuurrampen en de rol van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (de Voorzitter verstrekt verduidelijkingen),

—   Sajjad Karim over het lot van in het VK verblijvende EU-burgers en de voorwaarden voor de toekenning van de Sacharov-prijs,

—   James Carver, die terugkomt op de woorden van Franck Proust (de Voorzitter verstrekt verduidelijkingen), en

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio over de recente aardbeving in Mexico (de Voorzitter sluit zich bij deze woorden aan).


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Samenstelling Parlement

Petr Mach en Glenis Willmott hebben ontslag genomen als lid van het Europees Parlement met ingang van respectievelijk 1 september en 3 oktober 2017.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement stelt het Parlement vast dat de zetels van Petr Mach en van Glenis Willmot vacant zijn vanaf respectievelijk 1 september en 3 oktober 2017, en informeert de bevoegde nationale autoriteiten.

°
° ° °

Mariya Gabriel werd benoemd tot lid van de Europese Commissie met ingang van 7 juli 2017.

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben meegedeeld dat Herbert Reul werd benoemd tot lid van de regionale regering van Noord-Rijnland-Westfalen met ingang van 7 juli 2017.

De bevoegde Franse autoriteiten hebben meegedeeld dat Louis Aliot werd verkozen tot lid van het Frans Parlement met ingang van 21 juli 2017.

De Raad van de Europese Unie heeft meegedeeld dat Ildikó Gáll-Pelcz werd benoemd tot lid van de Rekenkamer met ingang van 1 september 2017.

Het Parlement neemt er kennis van dat deze functies, overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 3, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, niet verenigbaar zijn met de functie van lid van het Europees Parlement en stelt vast dat deze zetels vacant zijn met ingang van respectievelijk 7 juli, 21 juli en 1 september 2017, en informeert de bevoegde nationale autoriteiten.

°
° ° °

De bevoegde autoriteiten van Malta, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Franse Republiek hebben de verkiezing tot het Europees Parlement meegedeeld van respectievelijk Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet en Nosheena Mobarik met ingang van 24 juni, 24 juli, 1 augustus, 21 juli en 8 september 2017, ter vervanging van Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot en Ian Duncan.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet en Nosheena Mobarik, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn en John Howarth.


6. Onderzoek naar de verenigbaarheid van een aan een lid toevertrouwde missie

Tijdens haar vergadering van 12 juli 2017 is de Commissie JURI overeenkomstig artikel 4, lid 5, van het Reglement nagegaan of de door de premier van Frankrijk aan Arnaud Danjean toevertrouwde tijdelijke missie over de start van de uitwerking van een strategische herziening van de nationale verdediging en veiligheid strookt met de Akte van 20 september 1976, en heeft zij besloten dat deze met de Akte strookt.


7. Verzoek om opheffing van de immuniteit – stopzetting van de procedure

De hiervoor bevoegde Commissie JURI heeft de Voorzitter geïnformeerd dat, gezien de verkiezing van Marine Le Pen in de Franse Nationale Vergadering, het in de plenaire vergadering van 26 april 2017 (punt 6 van de notulen van 26.4.2017) aangekondigde verzoek om opheffing van haar immuniteit niet meer relevant is, aangezien Marine Le Pen niet langer immuniteit geniet overeenkomstig het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie. De procedure voor de opheffing van de immuniteit wordt derhalve stopgezet.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch over de gegrondheid van dit besluit (de Voorzitter raadt hem aan zich tot de Commissie JURI te wenden).


8. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Gabriele Zimmer, voorzitter van de GUE/NGL-Fractie, heeft een verzoek om verdediging van de voorrechten en de immuniteit van Eleonora Forenza, lid van het Parlement, ingediend in verband met een incident dat Eleonora Forenza is overkomen ten gevolge van de manifestatie in de context van de G20 in Hamburg op 8 juli 2017.

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-, S&D-, Verts/ALE-, EFDD- en ENF-Fracties de volgende verzoeken tot benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Dennis Radtke in de plaats van Sven Schulze

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Dennis Radtke

Commissie JURI: Francis Zammit Dimech

Delegatie voor de betrekkingen met Palestina: Francis Zammit Dimech

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Francis Zammit Dimech

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Jude Kirton-Darling in de plaats van Theresa Griffin

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap: Theresa Griffin in de plaats van Jude Kirton-Darling

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Theresa Griffin in de plaats van Jude Kirton-Darling

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU: Doru-Claudian Frunzulică

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Rebecca Harms in de plaats van Jakop Dalunde

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië: Jakop Dalunde is niet langer lid.

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Jakop Dalunde is niet langer lid.

Commissie ITRE: Jonathan Bullock

Commissie IMCO: Stuart Agnew in de plaats van Margot Parker

Commissie REGI: Paul Nuttall in de plaats van Jim Carver

Commissie AFET: Jean-Luc Schaffhauser

Commissie DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

Commissie INTA: France Jamet

Commissie ITRE: Christelle Lechevalier in de plaats van Jean-Luc Schaffhauser

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER): France Jamet in de plaats van Sophie Montel

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur: Sophie Montel

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Christelle Lechevalier in de plaats van Jean-Luc Schaffhauser

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Jean-Luc Schaffhauser

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Sophie Montel.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


10. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Rapporteur: Anne Sander (A8-0273/2017)

- Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de hefboomratio, de netto stabiele financieringsratio, de behoefte aan eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

- Commissie ENVI, op basis van het verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- Commissie AFET, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen, dinsdag 12 september 2017, om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 13 september 2017 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de associatieovereenkomst (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) op het in eerste lezing op 6 juli 2017 vastgestelde standpunt van het Europees Parlement met het oog op de aanneming van de Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - Commissie BUDG, Commissie AFET, Commissie DEVE

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


13. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- de aanbeveling van de Commissie PECH om geen bezwaar te maken tegen de Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 12 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verdeling van de middelen onder direct beheer over de doelstellingen van het geïntegreerd maritiem beleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Deze aanbeveling wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzet aantekent. In dat geval zal de aanbeveling in stemming worden gebracht.

De aanbeveling staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

BUDG, CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

BUDG, CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

CULT, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een Aanbeveling voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

AFCO

- Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees openbaar ministerie ("EOM") (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Kroatië, Nederland, Portugal en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Roemenië wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

DEVE, AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economische en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

CULT

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlageA bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Ontwerp uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N fenyl N [1 (2 fenylethyl)piperidine 4 yl]furaan 2 carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2017 om de begrotingsmiddelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) te verhogen en de jongerenwerkloosheid in de Europese Unie verder terug te dringen, alsmede om de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming SESAR2 te actualiseren (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

2) van de parlementaire commissies verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/52/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (de bemiddelingsrichtlijn) (2016/2066(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Verslag over de politieke betrekkingen van de EU met India (2017/2025(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Verslag over politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (2017/2026(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - commissie EMPL - commissie CULT - Rapporteur: Thomas Mann - Rapporteur: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Verslag over corruptie en het effect op de mensenrechten in derde landen (2017/2028(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Verslag over een ruimtestrategie voor Europa (2016/2325(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Verslag over penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (2015/2062(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Verslag over academische bijscholing en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (2016/2142(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de hefboomratio, de netto stabiele financieringsratio, de behoefte aan eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interim-bestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - commissie AFET - Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Verslag over wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (2017/2029(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Ontwerp-interimverslag over het voorstel voor een besluit van de Raad over de sluiting, door de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - commissie LIBE - commissie FEMM - Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Verslag over de aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili (2017/2057(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Verslag over de politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (2017/2027(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Javi López (A8-0268/2017)

- Verslag inzake de gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (2016/2301(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Verslag over de strijd tegen cybercriminaliteit (2017/2068(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Verslag over een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa (2017/2002(INI)) - commissie EMPL - commissie CULT - Rapporteur: Martina Dlabajová - Rapporteur: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland – EGF/2017/002/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 om de begrotingsmiddelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen en de jongerenwerkloosheid in de Europese Unie verder terug te dringen, alsmede om de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming SESAR2 te actualiseren (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord werd door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000062/2017) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: De toekomst van het programma Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord en debat zijn ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

—   (O-000061/2017) van Beatrix von Storch en Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Ontmanteling van de UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) van Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel en Enrique Guerrero Salom, aan de Commissie: Branden in de Europese Unie deze zomer (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van december 2016, maart I en II 2017, april I en II 2017, mei I en II 2017 en juni 2017 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


18. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda voor de vergaderperiode van september 2017 (PE 608.828/PDOJ) werd rondgedeeld. Geen enkele wijziging werd voorgesteld.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter


19. Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (debat)

Interimverslag over het voorstel voor een besluit van de Raad over de sluiting, door de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy en Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy en Anna Maria Corazza Bildt lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jiří Maštálka (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Barbara Matera, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska en Csaba Sógor.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan en Anna Hedh, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Maria Corazza Bildt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy en Anna Maria Corazza Bildt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 12.9.2017.


20. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voortzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (debat)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Jacqueline Foster (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN) en Peter Liese, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux en Damiano Zoffoli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 13.9.2017.


21. Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Marisa Matias (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Franc Bogovič (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Paul Brannen, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en José Inácio Faria.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė en Petri Sarvamaa.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Norbert Lins.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 13.9.2017.


22. Samenstelling delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Bas Belder

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


23. Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (korte presentatie)

Verslag over transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen [2015/2041(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 14.9.2017.


24. Een ruimtestrategie voor Europa (korte presentatie)

Verslag over een ruimtestrategie voor Europa [2016/2325(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 12.9.2017.


25. Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (korte presentatie)

Verslag over de gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens [2016/2301(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 12.9.2017.


26. Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (korte presentatie)

Verslag over academische bijscholing en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren [2016/2142(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 12.9.2017.


27. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský en Seán Kelly.


28. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 608.828/OJMA).


29. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid