Indeks 
Protokół
PDF 282kWORD 85k
Poniedziałek, 11 września 2017 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Badanie zgodności misji powierzonej posłowi
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu – przerwanie procedury
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 14.Składanie dokumentów
 15.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)
 17.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 18.Porządek obrad
 19.Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (debata)
 20.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (debata)
 21.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (debata)
 22.Skład delegacji
 23.Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (krótka prezentacja)
 24.Strategia kosmiczna dla Europy (krótka prezentacja)
 25.Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (krótka prezentacja)
 26.Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (krótka prezentacja)
 27.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący potępił ataki terrorystyczne, jakie ostatnio miały miejsce w kilku europejskich miastach, oraz zapewnił o solidarności Parlamentu z ofiarami terroryzmu i ostatnich klęsk żywiołowych.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.

°
° ° °

Głos zabrali:

—   Nicola Danti, który ponownie podkreślił znaczenie zaangażowania UE w walkę ze zmianami klimatu (Przewodniczący podziela jego opinię),

—   Gianni Pittella z okazji rocznicy śmierci Salvadora Allende,

—   Franck Proust w sprawie huraganu Irma, zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej oraz roli Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (Przewodniczący udzielił dodatkowych wyjaśnień),

—   Sajjad Karim w sprawie sytuacji obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz w sprawie warunków przyznawania Nagrody im. Sacharowa,

—   James Carver, który odniósł się do wypowiedzi Francka Prousta (Przewodniczący udzielił dodatkowych wyjaśnień), oraz

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio w sprawie ostatniego trzęsienia ziemi w Meksyku (Przewodniczący podziela jej opinię).


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Skład Parlamentu

Petr Mach i Glenis Willmott zrzekli się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego odpowiednio z dniem 1 września i 3 października 2017 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdza wakat na stanowisku Petra Macha i Glenis Willmott odpowiednio z dniem 1 września i 3 października 2017 r. oraz powiadamia o tym właściwe organy krajowe.

°
° ° °

Mariya Gabriel została powołana na członka Komisji Europejskiej z dniem 7 lipca 2017 r.

Właściwe organy niemieckie oświadczyły, że Herbert Reul został powołany na członka rządu regionu Nadrenia Północna-Westfalia z dniem 7 lipca 2017 r.

Właściwe organy Republiki Francuskiej oświadczyły, że Louis Aliot został wybrany na posła do parlamentu francuskiego z dniem 21 lipca 2017 r.

Rada Unii Europejskiej oświadczyła, że Ildikó Gáll-Pelcz została powołana na członka Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich z dniem 1 września 2017 r.

Parlament zauważa, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, że funkcji tych nie można łączyć z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, oraz stwierdza wakaty na stanowiskach wspomnianych posłów odpowiednio z dniem 7 lipca, 21 lipca i 1 września 2017 r. i powiadamia o tym właściwe organy krajowe.

°
° ° °

Właściwe organy Malty, Republiki Federalnej Niemiec, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Francuskiej poinformowały o wyborze na członka Parlamentu Europejskiego Francisa Zammita Dimecha, Dennisa Radtkego, Jonathana Bullocka, France Jamet i Nosheeny Mobarik odpowiednio z dniem 24 czerwca, 24 lipca, 1 sierpnia, 21 lipca i 8 września 2017 r. w miejsce, odpowiednio, Therese Comodini Cachii, Herberta Reula, Rogera Helmera, Louisa Aliota i Iana Duncana.

Parlament przyjmuje do wiadomości wybór tych posłów.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet i baronowa Nosheena Mobarik biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłów: Johna Flacka, André Elissena, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajida Kahna i Johna Howartha.


6. Badanie zgodności misji powierzonej posłowi

W trakcie posiedzenia w dniu 12 lipca 2017 r. komisja JURI, zgodnie z art. 4 ust. 5 Regulaminu, zbadała zgodność z aktem z dnia 20 września 1976 r. tymczasowej misji powierzonej przez premiera Francji Arnaud Danjeanowi dotyczącej rozpoczęcia opracowywania strategicznego przeglądu obrony narodowej i bezpieczeństwa narodowego, oraz stwierdziła, że jest ona zgodna z wspomnianym aktem.


7. Wniosek o uchylenie immunitetu – przerwanie procedury

Komisja JURI, jako komisja przedmiotowo właściwa, poinformowała Przewodniczącego, że w związku z wyborem Marine Le Pen do Zgromadzenia Narodowego Francji wniosek o uchylenie jej immunitetu ogłoszony na sesji plenarnej w dniu 26 kwietnia 2017 r. (pkt 6 protokołu z dnia 26.4.2017) stał się bezprzedmiotowy, ponieważ Marine Le Pen nie przysługuje już immunitet na mocy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Procedura uchylania imunitetu została zatem wstrzymana.

Głos zabrał Bruno Gollnisch w sprawie zasadności tej decyzji (Przewodniczący poprosił go, by zwrócił się do komisji JURI).


8. Wniosek o skorzystanie z immunitetu

Gabriele Zimmer, przewodnicząca groupy GUE/NGL, przedstawiła wniosek posłanki do Parlamentu Europejskiego Eleonory Forenzy o skorzystanie z przywilejów i immunitetu w związku z incydentem, jaki przydarzył się jej w następstwie manifestacji przeprowadzonej w kontekście szczytu G20 w Hamburgu w dniu 8 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


9. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD i ENF wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja EMPL: Dennis Radtke w miejsce Svena Schulze

Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim: Dennis Radtke

komisja JURI: Francis Zammit Dimech

Delegacja do spraw stosunków z Palestyną: Francis Zammit Dimech

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Francis Zammit Dimech

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja: Jude Kirton-Darling w miejsce Theresy Griffin

Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej: Theresa Griffin w miejsce Jude Kirton-Darling

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Theresa Griffin w miejsce Jude Kirton-Darling

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: Doru-Claudian Frunzulică

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja: Rebecca Harms w miejsce Jakopa Dalunde'a

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia: Jakop Dalunde nie jest już członkiem

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Jakop Dalunde nie jest już członkiem

komisja ITRE: Jonathan Bullock

komisja IMCO: Stuart Agnew w miejsce Margot Parker

komisja REGI: Paul Nuttall w miejsce Jima Carvera

komisja AFET: Jean-Luc Schaffhauser

komisja DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

komisja INTA: France Jamet

komisja ITRE: Christelle Lechevalier w miejsce Jean-Luca Schaffhausera

Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): France Jamet w miejsce Sophie Montel

Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem: Sophie Montel

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Christelle Lechevalier w miejsce Jean-Luca Schaffhausera

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Jean-Luc Schaffhauser

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Sophie Montel.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


10. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Sprawozdawca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0273/2017)

- komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0255/2017)

- komisja ENVI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- komisja AFET, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed północą dnia następnego, tj. wtorku 12 września 2017 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 13 września 2017 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2017 r. w odniesieniu do przyjęcia rozporządzenia (UE) 2017/... Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR oraz funduszu gwarancyjnego EFZR (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - komisja BUDG, komisja AFET, komisja DEVE

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


13. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- zalecenia komisji PECH w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Jeżeli w ciągu dwudziestu czterech godzin zalecenie to nie spotka się ze sprzeciwem ze strony grupy politycznej lub posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, uważa się je za zatwierdzone. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się z Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

CULT, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący zalecenia dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wdrażającego wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Chorwację, Niderlandy, Portugalię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności wcelu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE, AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Zgodnie z art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

Zgodnie z art. 304 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 wsprawie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i RepublikąTurcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontroli (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2017 r.: -Zwiększenie zasobów budżetowych Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizacja planów zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2017 r. towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom (11813/2017 - C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

renvoyé

au fond :

BUDG

avis :

REGI

2) przez komisje parlamentarne sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dyrektywa w sprawie mediacji) (2016/2066(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami (2017/2025(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z ASEAN (2017/2026(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - komisja EMPL - komisja CULT - Sprawozdawca: Thomas Mann - Sprawozdawca: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Sprawozdanie w sprawie korupcji i praw człowieka w krajach trzecich (2017/2028(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy (2016/2325(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Sprawozdanie w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w zakładach karnych (2015/2062(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (2016/2142(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (2017/2029(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - komisja LIBE - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Sprawozdawczyni: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczącego negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile (2017/2057(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską (2017/2027(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Javi López (A8-0268/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (2016/2301(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Sprawozdanie w sprawie walki z cyberprzestępczością (2017/2068(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności (2017/2002(INI)) - komisja EMPL - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová - Sprawozdawca: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2017 na rok budżetowy 2017, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 Zwiększenie zasobów budżetowych Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizacja planów zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Posłowie złożyli następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000062/2017) które skierowała Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Przyszłość programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)

Złożono następujące interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130 Regulaminu):

—   (O-000061/2017), które skierowali Beatrix von Storch i Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Rozwiązanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017), które skierowali Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel i Enrique Guerrero Salom, do Komisji: Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w grudniu 2016 r., marcu I i II 2017 r., kwietniu I i II 2017 r., maju I i II 2017 r. oraz czerwcu 2017 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


18. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych we wrześniu 2017 r. (PE 608.828/PDOJ). Nie zgłoszono żadnych propozycji zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca


19. Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (debata)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jiří Maštálka (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Barbara Matera w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska i Csaba Sógor.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan i Anna Hedh, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 12.9.2017.


20. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017- 2017/0017(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jacqueline Foster (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN) i Peter Liese w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Seb Dance w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux i Damiano Zoffoli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 13.9.2017.


21. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Marisa Matias (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Franc Bogovič (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Paul Brannen w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i José Inácio Faria.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė i Petri Sarvamaa.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Norbert Lins.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 13.9.2017.


22. Skład delegacji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy ECR następujący wniosek o mianowanie:

Delegacja do spraw Stosunków z Iranem: Bas Belder

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


23. Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE [2015/2041(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 14.9.2017.


24. Strategia kosmiczna dla Europy (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy [2016/2325(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 12.9.2017.


25. Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości [2016/2301(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 12.9.2017.


26. Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie [2016/2142(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec i Seán Kelly.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 12.9.2017.


27. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský i Seán Kelly.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 608.828/OJMA).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności