Index 
Proces-verbal
PDF 276kWORD 84k
Luni, 11 septembrie 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Examinarea compatibilității cu o misiune care îi este încredințată unui membru
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare– oprirea procedurii
 8.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului European (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]
 14.Depunere de documente
 15.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 16.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 17.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (dezbatere)
 20.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (dezbatere)
 21.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (dezbatere)
 22.Componența delegațiilor
 23.Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE (prezentare succintă)
 24.O strategie spațială pentru Europa (prezentare succintă)
 25.Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (prezentare succintă)
 26.Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (prezentare succintă)
 27.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declarațiile Președintelui

Președintele a condamnat atacurile teroriste recente din mai multe orașe europene și a exprimat solidaritatea Parlamentului cu victimele terorismului și ale recentelor catastrofe naturale.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.

°
° ° °

Au intervenit:

—   Nicola Danti, care a reiterat importanța angajamentelor asumate de UE în ceea ce privește schimbările climatice (Președintele și-a exprimat sprijinul pentru aspectele discutate),

—   Gianni Pittella cu ocazia comemorării morții lui Salvador Allende,

—   Franck Proust privind uraganul Irma, gestionarea dezastrelor naturale și rolul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (Președintele a oferit clarificări),

—   Sajjad Karim privind viitorul cetățenilor UE care își au reședința în Regatul Unit și condițiile de acordare a Premiului Saharov,

—   James Carver, care a abordat aspectele discutate de Franck Proust (Președintele a oferit precizări), și

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio privind cutremurul care a avut loc recent în Mexic (Președintele și-a exprimat sprijinul pentru aspectele discutate).


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Componența Parlamentului

Petr Mach și Glenis Willmott și-au prezentat demisia din mandatul de deputat în Parlamentul European, cu efect de la 1 septembrie 2017 și, respectiv, 3 octombrie 2017.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat că locurile lui Petr Mach și Glenis Willmot sunt vacante de la 1 septembrie și, respectiv, 3 octombrie 2017 și a informat autoritățile naționale competente

°
° ° °

Mariya Gabriel a fost numită membră a Comisiei Europene, cu efect de la 7 iulie 2017.

Autoritățile competente din Germania au comunicat faptul că Herbert Reul a fost numit membru al guvernului regional al landului Renania de Nord-Westfalia, cu efect de la 7 iulie 2017.

Autoritățile competente din Republica Franceză au comunicat că Louis Aliot a fost ales membru al parlamentului francez, cu efect de la 21 iulie 2017.

Consiliul Uniunii Europene a comunicat că Ildikó Gáll-Pelcz a fost numită membră a Curții de Conturi a Comunităților Europene cu efect de la 1 septembrie 2017.

Parlamentul a luat act de faptul că, în temeiul articolului 7 alineatele (1) și (3) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, aceste funcții sunt incompatibile cu calitatea de membru al Parlamentului European și a luat act de locurile vacante începând cu 7 iulie, 21 iulie și, respectiv, 1 septembrie 2017 și a informat autoritățile naționale competente.

°
° ° °

Autoritățile competente din Malta, Republica Federală Germania, Regatul Unit și Republica Franceză au notificat alegerea în Parlamentul European a lui Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet și Nosheena Mobarik cu efect de la 24 iunie, 24 iulie, 1 august, 21 iulie și 8 septembrie 2017 în locul lui Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot și respectiv Ian Duncan.

Parlamentul a luat act de alegerea lor.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet și Nosheena Mobarik se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaților John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn și John Howarth.


6. Examinarea compatibilității cu o misiune care îi este încredințată unui membru

În cadrul reuniunii sale din 12 iulie 2017, JURI a examinat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, compatibilitatea cu Actul din 20 septembrie 1976 a misiunii temporare încredințate de primul ministru al Republicii Franceze lui Arnaud Danjean, și anume elaborarea unei revizuiri strategice a politicii de apărare și de securitate naționale, și a decis că aceasta este compatibilă cu Actul.


7. Cerere de ridicare a imunității parlamentare– oprirea procedurii

JURI, comisia competentă, a informat Președintele că, ținând seama de alegerea lui Marine Le Pen în cadrul Adunării Naționale a Franței, cererea de ridicare a imunității sale, comunicată în ședința plenară din 26 aprilie 2017 (punctul 6 al PV din 26.4.2017) ) nu mai are nicio rațiune de a exista, întrucât Marine Le Pen nu mai beneficiază de imunitate în conformitate cu Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene. În consecință, această procedură de ridicare a imunității este oprită.

A intervenit Bruno Gollnisch cu privire la validitatea acestei decizii (Președintele l-a invitat să se adreseze Comisiei JURI).


8. Cerere de apărare a imunității parlamentare

Gabriele Zimmer, președinta Grupului GUE/NGL, a prezentat o cerere de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza, deputată în Parlamentul European, în legătură cu un incident în care aceasta din urmă a fost implicată în urma manifestării care a avut loc în contextul reuniunii G20 de la Hamburg la 8 iulie 2017.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


9. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD și ENF următoarele cereri de numire:

EMPL: Dennis Radtke în locul lui Sven Schulze

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană: Dennis Radtke

JURI: Francis Zammit Dimech

Delegația pentru relațiile cu Palestina: Francis Zammit Dimech

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Francis Zammit Dimech

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Jude Kirton-Darling în locul lui Theresa Griffin

Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină: Theresa Griffin în locul lui Jude Kirton-Darling

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Theresa Griffin în locul lui Jude Kirton-Darling

Delegația la Comisia parlamentară CARIFORUM-CE: Doru-Claudian Frunzulică

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Rebecca Harms în locul lui Jakop Dalunde

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova: Jakop Dalunde nu mai este membru

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Jakop Dalunde nu mai este membru

ITRE: Jonathan Bullock

IMCO: Stuart Agnew în locul lui Margot Parker

REGI: Paul Nuttall în locul lui Jim Carver

AFET: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

INTA: France Jamet

ITRE: Christelle Lechevalier în locul lui Jean-Luc Schaffhauser

Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE): France Jamet în locul lui Sophie Montel

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Sophie Montel

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză: Christelle Lechevalier în locul lui Jean-Luc Schaffhauser

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Jean-Luc Schaffhauser

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Sophie Montel.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


10. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului European (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- EMPL, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- EMPL, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Rapporteure: Anne Sander (A8-0273/2017)

- EMPL, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- ECON, pe baza Raportului referitor la regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea și cerințele de publicare a informațiilor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

- ENVI, pe baza Raportului referitor la propunerea de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- AFET, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți, 12 septembrie 2017, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 13 septembrie 2017, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale culturale europene” pentru anii 2020-2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificare P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) a poziției Parlamentului European în primă lectură din 6 iulie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD 15 (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - BUDG, AFET, DEVE

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


13. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

- Recomandarea Comisiei PECH de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 12 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Dacă această recomandare nu face obiectul unei obiecțiuni formulate de un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus prevăzut în termen de 24 de ore, aceasta se consideră ca fiind aprobată. În caz contrar, aceasta este supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul Europarl, pe durata perioadei de sesiune în curs.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

BUDG, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr.1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

BUDG, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind importul bunurilor culturale (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

CULT, LIBE, IMCO

- Propunere de recomandare privind o decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

AFCO

- Propunere de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Propunere de decizia de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Croației, Portugaliei, României și Țărilor de Jos să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa creativă” (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
În conformitate cu articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Proiect de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Proiect de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pentru 2017: Creșterea resurselor bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) în vederea continuării reducerii șomajului în rândul tinerilor în Uniunea Europeană și actualizarea schemei de personal a agenției descentralizate ACER și a schemei de personal a întreprinderii comune SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru 2017 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

2) de comisiile parlamentare, rapoartele

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1101/89 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2888/2000 și a Regulamentului (CE) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN - Raportoare: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA - Raportor: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (Directiva privind medierea) (2016/2066(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Raport referitor la relațiile politice ale UE cu India (2017/2025(INI)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Raport referitor la relațiile politice ale UE cu ASEAN (2017/2026(INI)) - AFET - Raportor: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL - CULT - Raportor: Thomas Mann - Raportor: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE - Raportoare: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Raport referitor la corupție și drepturile omului în țările terțe (2017/2028(INI)) - AFET - Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL - Raportor: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Raport referitor la Strategia spațială pentru Europa (2016/2325(INI)) - ITRE - Raportoare: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Raport referitor la sistemele penitenciare și condițiile din închisori (2015/2062(INI)) - LIBE - Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Raport referitor la învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (2016/2142(INI)) - CULT - Raportor: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI - Raportor: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA - Raportor: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON - Raportor: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA - Raportor: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA - Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI - Raportoare: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN - Raportor: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace. (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET - Raportor: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI - Raportor: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 1342/2008 al Consiliului (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH - Raportoare: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Raport referitor la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (2017/2029(INI)) - AFET - Raportoare: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE - FEMM - Raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile legate de modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile (2017/2057(INI)) - INTA - Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Raport referitor la relațiile politice ale UE cu America Latină (2017/2027(INI)) - AFET - Raportor: Javi López (A8-0268/2017)

- Raport referitor la impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (2016/2301(INI)) - INTA - Raportoare: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO - Raportor: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Raport referitor la combaterea criminalității informatice (2017/2068(INI)) - LIBE - Raportoare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL - Raportor: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL - Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Raport referitor la Noua agendă pentru competențe în Europa (2017/2002(INI)) - EMPL - CULT - Raportoare: Martina Dlabajová - Raportor: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a celui de Al treilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA - Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Finlandei – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG - Raportor: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Raport referitor la poziția Consiliului cu privire la proiectul de buget rectificativ al Uniunii Europene nr. 3/2017 pentru exercițiul financiar 2017 privind creșterea resurselor bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în vederea continuării reducerii șomajului în Uniunea Europeană și actualizarea schemei de personal a agenției descentralizate ACER și a schemei de personal a întreprinderii comune SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil) (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE - Raportor: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral a fost depusă de deputați (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000062/2017) adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Viitorul programului Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

Au fost adresate următoarele interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000061/2017) adresată de Beatrix von Storch și Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Abolirea UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) adresată de Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel și Enrique Guerrero Salom, Comisiei: Incendiile din Uniunea Europeană din această vară (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune decembrie 2016, martie I și II 2017, aprilie I și II 2017, mai I și II 2017 și iunie 2017 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


18. Ordinea lucrărilor

Proiectul de ordine de zi definitiv al ședinței plenare din septembrie 2017 (PE 608.828/PDOJ) a fost distribuit. Nu a fost propusă nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă


19. Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (dezbatere)

Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt și-au prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jiří Maštálka (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Barbara Matera, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska și Csaba Sógor.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan și Anna Hedh, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek și Nicola Caputo.

Au intervenit: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și Anna Maria Corazza Bildt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.14 al PV din 12.9.2017.


20. Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Werner Langen (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Jacqueline Foster (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN) și Peter Liese, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Seb Dance, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Lampros Fountoulis, neafiliat, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux și Damiano Zoffoli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini și Notis Marias.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Julie Girling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 13.9.2017.


21. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Marisa Matias (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Franc Bogovič (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Peter Liese, în numele Grupului PPE, Paul Brannen, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și José Inácio Faria.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė și Petri Sarvamaa.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Norbert Lins.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 13.9.2017.


22. Componența delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ECR următoarea cerere de numire:

Delegația pentru relațiile cu Iran: Bas Belder

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


23. Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE (prezentare succintă)

Raport referitor la transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE [2015/2041(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward și Stanislav Polčák.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.13 al PV din 14.9.2017.


24. O strategie spațială pentru Europa (prezentare succintă)

Raport referitor la o strategie spațială pentru Europa [2016/2325(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Georgios Epitideios.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.8 al PV din 12.9.2017.


25. Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (prezentare succintă)

Raport referitor la impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale [2016/2301(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.15 al PV din 12.9.2017.


26. Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (prezentare succintă)

Raport referitor la învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții [2016/2142(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec și Seán Kelly.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.9 al PV din 12.9.2017.


27. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský și Seán Kelly.


28. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 608.828/OJMA).


29. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Aviz juridic - Politica de confidențialitate