Zoznam 
Zápisnica
PDF 276kWORD 85k
Pondelok, 11. septembra 2017 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Posúdenie zlučiteľnosti funkcie zverenej poslancovi
 7.Žiadosť o zbavenie imunity – zastavenie postupu
 8.Žiadosť o ochranu imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 16.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 17.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 18.Program práce
 19.Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (rozprava)
 20.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (rozprava)
 21.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (rozprava)
 22.Zloženie delegácií
 23.Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ (stručná prezentácia)
 24.Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (stručná prezentácia)
 25.Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (stručná prezentácia)
 26.Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (stručná prezentácia)
 27.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda odsúdil teroristické útoky, ktoré boli nedávno spáchané v niekoľkých európskych mestách a vyjadril solidaritu Parlamentu s obeťami terorizmu a nedávnymi prírodnými katastrofami.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci:

—   Nicola Danti, ktorý pripomenul význam záväzku EÚ bojovať proti zmene klímy (predseda súhlasil s vyhláseniami poslanca),

—   Gianni Pittella pri príležitosti výročia smrti Salvadora Allendeho,

—   Franck Proust v súvislosti s hurikánom Irma, riadením prírodných katastrof a úlohou Európskeho fondu solidarity (predseda poskytol spresnenia),

—   Sajjad Karim k osudu občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a podmienkach udeľovania Sacharovovej ceny,

—   James Carver k vyhláseniam, ktoré urobil Franck Proust (predseda poskytol spresnenia), a

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio k zemetraseniu, ktoré nedávno zasiahlo Mexiko (predseda súhlasil s vyhláseniami poslankyne).


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

Petr Mach oznámil, že odstupuje z funkcie poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 1. septembra 2017, a Glenis Willmott oznámila, že odstupuje z funkcie poslankyne Európskeho parlamentu s účinnosťou od 3. októbra 2017.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu Petra Macha s účinnosťou od 1. septembra 2017 a Glenis Willmottovej s účinnosťou od 3. októbra 2017 a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Mariya Gabriel bola menovaná za členku Európskej komisie s účinnosťou od 7. júla 2017.

Príslušné nemecké orgány oznámili, že Herbert Reul bol menovaný za člena regionálnej vlády Severného Porýnia-Vestfálska s účinnosťou od 7 júla 2017.

Príslušné nemecké orgány oznámili, že Louis Aliot bol zvolený za poslanca francúzskeho parlamentu s účinnosťou od 21. júla 2017.

Le Rada Európskej únie oznámila, že Ildikó Gáll-Pelcz bola menovaná za členku Dvora audítorov s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 a 3 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu sú tieto funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, potvrdil uvoľnenie ich mandátu s účinnosťou od 7. júla, 21. júla a 1. septembra 2017 a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Príslušné orgány Maltskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Spojeného kráľovstva a Francúzskej republiky oznámili, že za poslancov Európskeho parlamentu boli zvolení Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet a Nosheena Mobarik s účinnosťou od 24. júna, 24. júla, 1. augusta, 21. júla a 8. septembra 2017, ktorými sa v uvedenom poradí nahrádzajú títo poslanci: Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot a Ian Duncan.

Parlament vzal ich zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet a Nosheena Mobarik miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru (JURI) Parlament potvrdil mandáty poslancov John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn a John Howarth.


6. Posúdenie zlučiteľnosti funkcie zverenej poslancovi

Výbor JURI na svojej schôdzi 12. júla 2017 posúdil podľa článku 4 ods. 5 rokovacieho poriadku zlučiteľnosť dočasnej funkcie s Aktom z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorú predseda francúzskej vlády zveril Arnaudovi Danjeanovi a ktorá sa týka začatia vypracúvania Strategického preskúmania obrany a národnej bezpečnosti. Výbor rozhodol, že funkcia je zlučiteľná s aktom.


7. Žiadosť o zbavenie imunity – zastavenie postupu

Výbor JURI ako gestorský výbor informoval predsedu, že vzhľadom na zvolenie Marine Le Penovej za poslankyňu francúzskeho Národného zhromaždenia je žiadosť o zbavenie imunity, ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 26. apríla 2017 (bod 6 zápisnice zo dňa 26.4.2017) bezpredmetná, pretože Marine Le Pen už nepožíva imunitu v zmysle Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie. Postup zbavenia imunity bol teda zastavený.

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch k opodstatnenosti tohto rozhodnutia (predseda poslanca vyzval, aby sa obrátil na výbor JURI).


8. Žiadosť o ochranu imunity

Gabriele Zimmer, predsedníčka skupiny GUE/NGL, predložila žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej, poslankyne Parlamentu, v súvislosti s incidentom, ktorý sa poslankyni stal v nadväznosti na demonštráciu pri príležitosti summitu G20 v Hamburgu 8. júla 2017.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


9. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD a ENF tieto žiadosti o menovanie:

výbor EMPL: Dennis Radtke , ktorým je nahradený Sven Schulze

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Dennis Radtke

výbor JURI: Francis Zammit Dimech

Delegácia pre vzťahy s Palestínou: Francis Zammit Dimech

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Francis Zammit Dimech

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Jude Kirton-Darling , ktorou je nahradená Theresa Griffin

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva: Theresa Griffin , ktorou je nahradená Jude Kirton-Darling

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Theresa Griffin , ktorou je nahradená Jude Kirton-Darling

Delegácia pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES: Doru-Claudian Frunzulică

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Rebecca Harms , ktorou je nahradený Jakop Dalunde

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Moldavsko: Jakop Dalunde už nie je členom.

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Jakop Dalunde už nie je členom.

výbor ITRE: Jonathan Bullock

výbor IMCO: Stuart Agnew , ktorým je nahradená Margot Parker

výbor REGI: Paul Nuttall , ktorým je nahradený Jim Carver

výbor AFET: Jean-Luc Schaffhauser

výbor DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

výbor INTA: France Jamet

výbor ITRE: Christelle Lechevalier, ktorou je nahradený Jean-Luc Schaffhauser

Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS): France Jamet , ktorou je nahradená Sophie Montel

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Sophie Montel

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Christelle Lechevalier , ktorou je nahradený Jean-Luc Schaffhauser

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Jean-Luc Schaffhauser

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Sophie Montel.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


10. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor EMPL, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Spravodajca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- výbor EMPL, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0273/2017)

- výbor EMPL, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75l (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- výbor ECON, na základe správy o nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Spravodajca: Peter Simon (A8-0255/2017)

- výbor ENVI, na základe správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Spravodajca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- výbor AFET, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra, v utorok 12. septembra 2017, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


11. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 13. septembra 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

- Korigendum P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - výbor BUDG, výbor AFET, výbor DEVE

V súlade s čl. 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo počet poslancov žiadosť, ktorí dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


13. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčanie výboru PECH nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 12. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov v rámci priameho hospodárenia medzi ciele integrovanej námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Ak voči tomuto odporúčaniu nevznesie najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín námietku politická skupina alebo počet poslancov, ktorí dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, bude sa považovať za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov vpriestore slobody, bezpečnosti aspravodlivosti aozmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 arozhodnutia Rady 2007/533/SVV aozrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, vktorých sú kdispozícii informácie oodsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín aosôb bez štátnej príslušnosti (TCN), scieľom doplniť apodporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), aktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oceloeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

CULT, LIBE, IMCO

- Návrh odporúčania prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Grécku (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko aRumunsko oprávňujú prijať vzáujme Európskej únie pristúpenie Panamy, Uruguaja, Kolumbie aSalvádoru kHaagskemu dohovoru zroku 1980 oobčianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Holandsko, Chorvátsko, Portugalsko aRumunsko oprávňujú prijať vzáujme Európskej únie pristúpenie San Marína kHaagskemu dohovoru zroku 1980 oobčianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Luxembursko aRumunsko oprávňujú prijať vzáujme Európskej únie pristúpenie Gruzínska aJuhoafrickej republiky kHaagskemu dohovoru zroku 1980 oobčianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Rumunsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Čile, Islandu a Bahám k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility scieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
V súlade s článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádza príloha A knariadeniu (EÚ) 2015/848 oinsolvenčnom konaní (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Únie a členských štátov (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 - Zvýšenie rozpočtových zdrojov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom znížiť nezamestnanosť v rámci celej Európskej únie a aktualizácia plánov pracovných miest zamestnancov decentralizovanej agentúry ACER a spoločného podniku SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku (11813/2017 - C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

REGI

2) parlamentných výborov, správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89, nariadenia (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (smernica o mediácii) (2016/2066(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Správa o politických vzťahoch EÚ s Indiou (2017/2025(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Správa o politických vzťahoch EÚ s ASEAN (2017/2026(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - výbor EMPL - výbor CULT - Spravodajca: Thomas Mann - Spravodajca: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Správa o korupcii a ľudských právach v tretích krajinách (2017/2028(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Správa k stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru (2016/2325(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Správa o väzenských systémoch a podmienkach (2015/2062(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Správa o ďalšom a diaľkovom akademickom vzdelávaní ako súčasti európskej stratégie celoživotného vzdelávania (2016/2142(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Islandom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej (2017/2063(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - výbor AFET - Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/CFSP (2017/2029(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene Európskej únie (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - výbor LIBE - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Spravodajkyňa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúcom sa rokovaní o modernizácii obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (2017/2057(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Správa o politických vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou (2017/2027(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Javi López (A8-0268/2017)

- Správa o vplyve medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (2016/2301(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Správa o boji proti počítačovej kriminalite (2017/2068(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Správa o novom programe v oblasti zručností pre Európu (2017/2002(INI)) - výbor EMPL - výbor CULT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová - Spravodajca: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2, Fínsko) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2017 na rozpočtový rok 2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017: Zvýšenie rozpočtových zdrojov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom znížiť nezamestnanosť v rámci celej Európskej únie a aktualizácia plánov pracovných miest zamestnancov decentralizovanej agentúry ACER a spoločného podniku SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamidu (akrylfentanyl) kontrolným opatreniam (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúcu otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000062/2017) ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Budúcnosť programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)

Boli predložené tieto väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

—   (O-000061/2017) ktorú položili Beatrix von Storch a Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Zrušenie UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) ktorú položili Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel a Enrique Guerrero Salom, pre Komisiu: Požiare v lete tohto roku v Európskej únii (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na decembrovej schôdzi 2016, prvej a druhej marcovej schôdzi 2017, prvej a druhej aprílovej schôdzi 2017, prvej a druhej májovej schôdzi 2017 a júnovej schôdzi 2017 sú k dispozícii na stránke Europarl.


18. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych zasadnutí septembrovej schôdze 2017 (PE 608.828/PDOJ). Neboli navrhnuté žiadne zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka


19. Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (rozprava)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene Európskej únie [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt predstavili správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jiří Maštálka (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Barbara Matera v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska a Csaba Sógor.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan a Anna Hedh, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek a Nicola Caputo.

Vystúpili: Věra Jourová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 12.9.2017.


20. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jacqueline Foster (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko) a Peter Liese v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Seb Dance v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux a Damiano Zoffoli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 13.9.2017.


21. Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Marisa Matias (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Franc Bogovič (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Peter Liese v mene skupiny PPE, Paul Brannen v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a José Inácio Faria.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė a Petri Sarvamaa.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Norbert Lins.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 13.9.2017.


22. Zloženie delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Bas Belder

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


23. Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ (stručná prezentácia)

Správa o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ [2015/2041(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 14.9.2017.


24. Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (stručná prezentácia)

Správa o Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru [2016/2325(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 12.9.2017.


25. Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (stručná prezentácia)

Správa o vplyve medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce [2016/2301(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.15 zápisnice zo dňa 12.9.2017.


26. Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (stručná prezentácia)

Správa o ďalšom a diaľkovom akademickom vzdelávaní ako súčasti európskej stratégie celoživotného vzdelávania [2016/2142(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 12.9.2017.


27. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský a Seán Kelly.


28. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 608.828/OJMA).


29. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia