Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0326

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

3. Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Η Πρόεδρος καλωσορίζει την Mariya Gabriel η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε συζήτηση με την ιδιότητα του Μέλους της Επιτροπής.

Ο Carlos Zorrinho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Claudia Țapardel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Anne Sander, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer και Fernando Ruas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Ελευθέριος Συναδινός, Marijana Petir και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel και Carlos Zorrinho.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου