Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0030(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0310/2016

Ingivna texter :

A8-0310/2016

Debatter :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0327

Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

4. Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Ruža Tomašić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Edward Czesak för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Claude Turmes; Zoltán Balczó, grupplös, András Gyürk, Martina Werner och Jaromír Kohlíček.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Tim Aker som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer; Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Paul Rübig och Bill Etheridge; Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly och Zdzisław Krasnodębski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete och Jerzy Buzek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 12.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy