Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

5. Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Molly Scott Cato, Marc Tarabella och Doru-Claudian Frunzulică; Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska; Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo och Tibor Szanyi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten; Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy