Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0368(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0228/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0228/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0325

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

7.10. Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1101/89 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 και (ΕΚ) αριθ. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)325)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου