Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне [2017/2063(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0317)


7.2. Предложение за решение в съответствие с член 120 от Правилника за дейността на ЕП, с което се предлага назначаване на Симон Бусутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността, от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, за предлагане за назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 12.9.2017 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0318)


7.3. Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (гласуване)

Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (2017/2833(RSO))

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ТЕРОРИЗМА

Обявен за одобрен (приложение 2 от протокола от 12.9.2017 г)


7.4. Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0319)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.5. Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0320)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.6. Изпълнение на Директивата за медиацията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно изпълнението на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (“Директива за медиацията”) [2016/2066(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0321)


7.7. Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно [2016/2244(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Dennis de Jong (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0322)


7.8. Космическа стратегия за Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно космическа стратегия за Европа [2016/2325(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)323)


7.9. Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот [2016/2142(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)324)


7.10. Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)325)


7.11. Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)326)


7.12. Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)327)


7.13. Китолов в Норвегия (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000058/2017), зададен от Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor и Eleonora Evi.от името на комисията ENVI, към Комисията: Китолов в Норвегия (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Разискването се състоя на 7 юли 2017 г. (точка 7 от протокола от 6.7.2017 г).

Предложението за резолюция беше обявено на 12 септември 2017 (точка 2 от протокола от 12.9.2017 г).

Предложение за резолюция B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)328)


7.14. Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)329)

Изказвания

Преди гласуването, Steven Woolfe относно параграф 4.


7.15. Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (гласуване)

Доклад относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност [2016/2301(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)330)

Правна информация - Политика за поверителност