Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet [2017/2063(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0317)


7.2. Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Forslag til beslutning, fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 120, af Pavel Svoboda, for JURI, om indstilling af Simon Busuttil til medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 12.9.2017)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0318)


7.3. Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme (afstemning)

Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme (2017/2833(RSO))

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

SAMMENSÆTNING AF DET SÆRLIGE UDVALG OM TERRORISME

Erklæret godkendt (Bilag 2 i protokollen af 12.9.2017)


7.4. Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0319)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådet afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0320)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.6. Gennemførelse af mæglingsdirektivet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (mæglingsdirektivet) [2016/2066(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0321)


7.7. Franchiseaftaler i detailsektoren (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om franchiseaftaler i detailsektoren [2016/2244(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Dennis de Jong (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0322)


7.8. En rumstrategi for Europa (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om en rumstrategi for Europa [2016/2325(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)323)


7.9. Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring [2016/2142(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)324)


7.10. Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og vejgodstransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)325)


7.11. Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)326)


7.12. Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)327)


7.13. Hvalfangst i Norge (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000058/2017) af Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor og Eleonora Evi for ENVI, til Kommissionen: Hvalfangst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Forhandlingen fandt sted den 7. juli 2017 (punkt 7 i protokollen af 6.7.2017).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 12. september 2017 (punkt 2 i protokollen af 12.9.2017).

Forslag til beslutning B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)328)


7.14. EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)329)

Indlæg

Inden afstemningen, Steven Woolfe om punkt 4.


7.15. Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (afstemning)

Betænkning om den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder [2016/2301(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)330)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik