Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg

7. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Marie-Christine Boutonnet'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Marie-Christine Boutonnet’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2063(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0317)


7.2. Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Pavel Svobodan JURI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta Simon Busuttilin nimittämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.9.2017 liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0318)


7.3. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (2017/2833(RSO))

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

TERRORISMIA KÄSITTELEVÄN ERITYISVALIOKUNNAN KOKOONPANO

Julistettiin hyväksytyksi (istunnon pöytäkirja 12.9.2017 liite 2)


7.4. EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Borrelli (A8-0254/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0319)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Borrelli (A8-0256/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0320)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.6. Sovitteludirektiivin täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY (sovitteludirektiivi) täytäntöönpanosta [2016/2066(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0321)


7.7. Franchise-toiminta vähittäisalalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö franchise-toiminnasta vähittäisalalla [2016/2244(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Dennis de Jong (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0322)


7.8. Euroopan avaruusstrategia (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan avaruusstrategiasta [2016/2325(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)323)


7.9. Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö akateemisesta jatkokoulutuksesta ja etäopiskelusta osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa [2016/2142(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Milan Zver (A8-0252/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)324)


7.10. Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli (A8-0228/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)325)


7.11. Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)326)


7.12. Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)327)


7.13. Norjan valaanpyynti (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000058/2017) Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Valaanpyynti Norjassa (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Keskustelu käytiin 7. heinäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 7).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 12. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 2).

Päätöslauselmaesitys B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)328)


7.14. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin osalta [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)329)

Puheenvuoro:

Ennen äänestystä Steven Woolfe 4 kohdasta.


7.15. Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (äänestys)

Mietintö kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutuksesta globaaleihin arvoketjuihin [2016/2301(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0269/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)330)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö