Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

7. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Prašymas atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą [2017/2063(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0317)


7.2. Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurią pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį pateikė Pavel Svoboda JURI komiteto vardu, kurioje siūloma paskirti Simoną Busuttilį komiteto, įsteigto pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį, nariu (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2017 09 12 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0318)


7.3. Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis (balsavimas)

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis (2017/2833(RSO))

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

SPECIALIOJO KOVOS SU TERORIZMU KOMITETO VARDINĖ SUDĖTIS

Paskelbta, kad patvirtinta (2017 09 12 protokolo 2 priedas)


7.4. ES ir Islandijos susitarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0319)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0320)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.6. Mediacijos direktyvos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (Mediacijos direktyvos) įgyvendinimo [2016/2066(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0321)


7.7. Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl franšizės mažmeninės prekybos sektoriuje [2016/2244(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Dennis de Jong (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0322)


7.8. Europos kosmoso strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos kosmoso strategijos [2016/2325(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)323)


7.9. Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl tolesnio ir nuotolinio universitetinio mokymosi kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalies [2016/2142(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)324)


7.10. Nebeaktualių reglamentų, susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių transportu sektoriais, panaikinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei (EB) Nr. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)325)


7.11. Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)326)


7.12. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)327)


7.13. Banginių medžioklė Norvegijoje (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000058/2017), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: Banginių medžioklė Norvegijoje (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. liepos 7 d. (2017 07 06 protokolo 7 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2017 m. rugsėjo 12 d. (2017 09 12 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)328)


7.14. ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)329)

Kalbėjo:

prieš balsavimą kalbėjo Steven Woolfe dėl 4 dalies.


7.15. Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (balsavimas)

Pranešimas dėl tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikio pasaulinėms vertės grandinėms [2016/2301(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)330)

Teisinė informacija - Privatumo politika