Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Pieprasījums atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti [2017/2063(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0259/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0317).


7.2. Simon Busuttil iecelšana LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 120. pantu iesniedzis Pavel Svoboda JURI komitejas vārdā, par ierosinājumu iecelt Simon Busuttil Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (12.9.2017. protokola 1. pielikums .)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0318).


7.3. Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs (balsošana)

Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs (2017/2833(RSO)).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

ĪPAŠĀS KOMITEJAS TERORISMA JAUTĀJUMOS SASTĀVS

Pasludināts par apstiprinātu (12.9.2017. protokola 2. pielikums ).


7.4. ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Borrelli (A8-0254/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0319).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Borrelli (A8-0256/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0320).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.6. Mediācijas direktīvas īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās (Mediācijas direktīva) īstenošanu [2016/2066(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0321).


7.7. Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par franšīzes darbību mazumtirdzniecības nozarē [2016/2244(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0199/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Dennis de Jong (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0322).


7.8. Kosmosa stratēģija Eiropai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Kosmosa stratēģiju [2016/2325(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Constanze Krehl (A8-0250/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)323).


7.9. Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par akadēmisku tālākizglītību un tālmācību kā daļu no Eiropas mūžizglītības stratēģijas [2016/2142(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Milan Zver (A8-0252/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)324).


7.10. Novecojušu regulu atcelšana attiecībā uz iekšējo ūdensceļu un kravu autopārvadājumu nozarēm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89, Regulu (EK) Nr. 685/2001 un Regulu (EK) Nr. 2888/2000 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A8-0228/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)325).


7.11. Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)326).


7.12. Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0310/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)327).


7.13. Vaļu medības Norvēģijā (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2017) un kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor un Eleonora Evi.ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vaļu medības Norvēģijā (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).

Debates notika 2017. gada 7. jūlijā (6.7.2017. protokola 7. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2017. gada 12. septembrī (12.9.2017. protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0499/2017 (2017/2712(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)328).


7.14. ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (balsošana)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par ES pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy un Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)329).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Steven Woolfe par 4. punktu.


7.15. Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (balsošana)

Ziņojums par starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm [2016/2301(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0269/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)330).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika