Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0317)


7.2. Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji, déposée conformément à l'article 120 du règlement, par Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, w sprawie propozycji mianowania Simona Busuttila na członka komitetu ustanowionego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 12.9.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0318)


7.3. Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (głosowanie)

Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (2017/2833(RSO))

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

SKŁAD IMIENNY KOMISJI SPECJALNEJ DS. TERRORYZMU

Ogłoszono zatwierdzenie (załącznik 2 protokołu z dnia 12.9.2017)


7.4. Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0319)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.5. Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0320)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.6. Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego) [2016/2066(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0321)


7.7. Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej [2016/2244(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Dennis de Jong (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0322)


7.8. Strategia kosmiczna dla Europy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy [2016/2325(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)323)


7.9. Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie [2016/2142(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)324)


7.10. Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)325)


7.11. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)326)


7.12. Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)327)


7.13. Polowania na wieloryby w Norwegii (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2017), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debata odbyła się dnia 7 lipca 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 6.7.2017).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 12 września 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 12.9.2017).

Projekt rezolucji B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)328)


7.14. Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)329)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Steven Woolfe w sprawie ust. 4.


7.15. Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości [2016/2301(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)330)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności