Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Zahteva za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0317)


7.2. Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 120 Poslovnika predložil Pavel Svoboda, v imenu odbora JURI, o predlogu za imenovanje Simona Busuttila v odbor v skladu s členom 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 12.9.2017)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0318)


7.3. Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)

Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu (2017/2833(RSO))

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

POIMENSKA SESTAVA POSEBNEGA ODBORA O TERORIZMU

Razglašeno kot odobreno (priloga 2 zapisnika z dne 12.9.2017)


7.4. Sporazum med EU in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o Sporazumu med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Borrelli (A8-0254/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0319)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.5. Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Borrelli (A8-0256/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0320)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.6. Izvajanje direktive o mediaciji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah („direktiva o mediaciji“) [2016/2066(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0321)


7.7. Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o delovanju franšizinga v maloprodajnem sektorju [2016/2244(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Dennis de Jong (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0322)


7.8. Vesoljska strategija za Evropo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o vesoljski strategiji za Evropo [2016/2325(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)323)


7.9. Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o nadaljnjem akademskem izobraževanju in izobraževanju na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje [2016/2142(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Milan Zver (A8-0252/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)324)


7.10. Razveljavitev zastarelih uredb v zvezi s sektorji prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1101/89, uredb (ES) št. 2888/2000 in (ES) št. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0228/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)325)


7.11. Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)326)


7.12. Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)327)


7.13. Kitolov na Norveškem (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2017) ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor in Eleonora Evi v imenu odbora ENVI, Komisiji: Kitolov na Norveškem (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Razprava je potekala dne 7. julija 2017 (točka 7 zapisnika z dne 6.7.2017).

Predlog resolucije je bil objavljen 12. septembra 2017 (točka 2 zapisnika z dne 12.9.2017).

Predlog resolucije B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)328)


7.14. Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)

Vmesno poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy in Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)329)

Govori

Steven Woolfe je pred glasovanjem govoril o odstavku 4.


7.15. Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (glasovanje)

Poročilo o vplivu mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige [2016/2301(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Maria Arena (A8-0269/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)330)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov